WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська система України i роль Центрального банку - Курсова робота

Банківська система України i роль Центрального банку - Курсова робота

Зменшення кількості порушень обумовлене низкою факторів. Серед них:

 • комерційні банки активно нарощували капітал (здебільшого статутний фонд), до того ж рівень граничного значення нормативу капіталу (Н1) було знижено;

 • посилення вимог щодо виконання банками обов'язкових резервів підвищили рівень високоліквідних активів (Н7) та поліпшило норматив поточної ліквідності (Н5);

 • деяке поліпшення якості активів сприяло зменшенню кількості порушень банками нормативу загальної ліквідності (Н6);

 • інші фактори.

2.3. Застосування заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства

Основним завданням Національного банку України щодо вжиття заходів впливу є регулювання діяльності комерційних банків з метою приведення її у відповідність із нормами і вимогами чинного банківського законодавства та нормативних актів НБУ, а також з метою забезпечення ліквідності, платоспроможності та стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів.

Заходи впливу, які застосовує НБУ, носять непримусовий і примусовий характер.

Непримусові заходи впливу використовуються Національним банком при незначному рівні підвищеного ризику та глибині проблем у фінансово-кредитній діяльності комерційного банку і носять характер добровільності їх вирішення.

Примусові заходи впливу застосовуються Національним банком у разі, якщо діяльність комерційних банків та їх установ характеризується високим рівнем розвитку та серйозним порушенням банківського законодавства, невиконання вимог НБУ щодо усунення цих порушень.

Підставою для застосування Національним банком України та його територіальними управліннями непримусових або примусових заходів впливу можуть бути:

 • результати здійснення Національним банком та відповідними рівнями системи банківського нагляду перевірок діяльності комерційних банків;

 • матеріали правоохоронних органів, місцевих державних податкових адміністрацій та інших органів, що характеризують дотримання банками законодавчих актів з питань банківської діяльності;

 • результати перевірок діяльності банків аудиторськими організаціями, уповноваженими на здійснення таких перевірок;

 • інші матеріали, що характеризують діяльність комерційних банків (статистична звітність, щоденні баланси тощо).

Непримусові заходи впливу застосовуються всіма рівнями системи банківського нагляду НБУ і до них належать:

 • лист із зобов'язаннями;

 • письмове попередження.

Лист із зобов'язаннями — це письмове визнання комерційним банком своїх проблем і недоліків у роботі, яке також має містити перелік заходів, що банк зобов'язується вжити для їх вирішення і усунення, із зазначенням конкретних строків виконання цих заходів. Лист підписується головою Правління та Ради комерційного банку і оформляється відповідним протоколом. НБУ на підставі ретельного аналізу вжитих заходів припиняє дію листа із зобов'язаннями, якщо банк виконав усі зобов'язання або загальний стан банку значно покращився і банк працює стабільно.

Якщо банк не виконує свої зобов'язання або якщо проблеми банку є досить серйозними, відповідний рівень системи банківського нагляду НБУ надсилає до комерційного банку письмове попередження, в якому повідомляє своє занепокоєння станом справ і вказує на конкретні заходи, яких необхідно вжити для виправлення порушень або розв'язання інших проблем, та строки їх усунення. Цим листом НБУ також попереджає банк про можливість застосування примусових заходів у разі недотримання банком вимог письмового попередження. Попередження надсилається Правлінню та Раді комерційного банку, які повинні у 3-денний строк надати відповідь із зазначенням терміну виправлення вказаних проблем.

У разі виявлення в діяльності комерційного банку фінансових та операційних недоліків, що загрожують інтересам кредиторів і вкладників, втрати платоспроможності і ліквідності, але за реальних умов для виправлення ситуації Національний банк може пред'явити такому банку вимогу щодо розроблення програми фінансового оздоровлення, яка в обов'язковому порядку має містити:

 • аналіз причин, які призвели до погіршення фінансового стану банку;

 • заходи щодо фінансового оздоровлення із зазначенням строків їх виконання та розрахунок економічного ефекту від впровадження кожного заходу;

 • прогнозні показники діяльності комерційного банку із щомісячною розбивкою, яких передбачено досягти після виконання заходів фінансового оздоровлення.

Департамент пруденційного нагляду разом з Управлінням з питань роботи з проблемними банками розглядає програму і подає її до Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків. Комісією може бути встановлений строк дії програми фінансового оздоровлення банку від 6 до 12 місяців. В разі потреби термін може бути продовжений ще на 6 місяців. У разі ефективного виконання заходів, поліпшення фінансового стану, банк переводиться у загальний режим роботи. А в разі неподання банком у встановлений строк програми фінансового оздоровлення або її невиконання, НБУ може прийняти рішення про відкликання ліцензії на здійснення всіх видів операцій та ліквідацію банку.

Комерційному банку для підтримки поточної ліквідності, платоспроможності та недопущення платіжної кризи, може бути надана стабілізаційна позика за умов забезпечення заставою або під гарантію чи поручительство інших фінансово стійких банків. Такі позики надає Національний банк України.

До примусових заходів впливу належать:

 • зупинення дії ліцензії на здійснення окремих банківських операцій або всіх банківських операцій;

 • відсторонення керівництва від управління банком чи іншою кредитно-фінансовою установою;

 • призначення тимчасової адміністрації для управління установою, банком;

 • накладання штрафів;

 • ліквідація або реорганізація банку.

Національний банк має право приймати рішення про зупинення (обмеження) дії ліцензії на здійснення окремих операцій на строк до одного року. Таке рішення приймається в разі виявлення недостовірних даних, на підставі яких була видана ліцензія; виникнення становища, яке загрожує інтересам кредиторів та вкладників банку; порушення економічних нормативів, встановлених НБУ; подання недостовірної інформації та звітності; здійснення операцій, на які не було надано ліцензії; неподання документів на вимогу уповноважених працівників банку, приховування рахунків, активів, документів; невиконання вимог Національного банку в установлений строк; невиконання норм обов'язкових резервів; в деяких інших випадках.

Рішення про обмеження дії ліцензії приймається Комісією НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків. У разі усунення банком порушень Комісія може приймати рішення про дострокове скасування обмежень на дію ліцензії.

Якщо банк не припинив здійснення банківських операцій, на які обмежено дію ліцензії, або не виправив порушення, то Правління НБУ може прийняти рішення про відкликання ліцензії на право здійснення всіх банківських операцій, — в цьому випадку одночасно приймається рішення про ліквідацію комерційного банку.

НБУ має право відстороняти керівництво (голову Правління та головного бухгалтера) від управління комерційним банком в таких випадках:

 • невиконання банком зобов'язань відповідно до його мети із зобов'язаннями або програми фінансового оздоровлення;

 • визнання професійної непридатності керівництва;

 • порушення банківського законодавства та нормативних актів НБУ, завдання значних збитків банку, втрата капіталу, ліквідності й платоспроможності, що є прямим наслідком особистих дій керівництва чи його бездіяльності;

 • надання недостовірної інформації та звітності, неподання або несвоєчасне їх подання; приховування рахунків, документів, активів тощо.

Якщо шляхи виходу з кризової ситуації, що склалася в банку, не будуть реалізовані з боку керівництва, то перед Правлінням НБУ порушується питання про необхідність призначення тимчасової адміністрації. Метою діяльності тимчасової адміністрації є приведення справ комерційного банку у відповідність до чинного законодавства, відновлення платоспроможності, усунення виявлених порушень та здійснення інших заходів щодо стабілізації діяльності комерційного банку. Загальна тривалість діяльності тимчасової адміністрації не може перевищувати дванадцяти місяців. В окремих випадках строк може бути продовжений на три місяці.

НБУ має право накладати на банки штрафи в разі допущення ними порушень, серед яких: порушення порядку, строків та технології виконання банківських операцій, економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків, нормативів обов'язкового резервування; надання недостовірної інформації та звітності; інші порушення.

Штрафи накладаються за кожен випадок порушення у розмірі не менше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (крім штрафів за порушення економічних нормативів), але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду.

Штраф за порушення порядку, строків та технології виконання банківських операцій накладається в розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


 
 

Цікаве

Загрузка...