WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналiз фiнансової дiяльностi комерцiйних банкiв - Курсова робота

Аналiз фiнансової дiяльностi комерцiйних банкiв - Курсова робота

Отже, активи, зважені на ризик, становлять 74% від загальної суми активів. Це означає, що банк проводить ризикову політику щодо розміщення коштів, але цей ризик не є занадто високим та компенсується можливими вигодами від таких вкладень.

б) Аналіз пасивних операцій.

У пасивах відображаються капітал та зобов"язання банку.

Сума претензій до банку має бути еквівалентною сумі його активів. Претензії виникають внаслідок передачі інвесторами коштів для придбання банком активів. Якщо претензії є фіксованими, тобто відомо, хто саме і протягом якого періоду є власником повної суми коштів - вони називаються зобов"язаннями. Всі інші претензії мають назву "капітал". Вони не є фіксованими, оскільки власники капіталу зможуть реалізувати своє право власності на активи тільки після задоволення претензій-зобов"язань.

Переважну частину пасиву становлять зобов"язання банку.

Зобов"язання – це вимоги до активів банку на фіксовану суму коштів, яку він повинен сплатити у визначений час у майбутньому.

До зобов"язань банку належать:

 • Залишки на коррахунках банків

 • Залишки на поточних рахунках клієнтів

 • Депозити – строкові та до запитання

 • Міжбанківські кредити, в тому числі і отримані від НБУ

 • Залишки на рахунках обліку випущених банком боргових зобов"язань, що обертаються на ринку

 • Кредиторська заборгованість

Аналізуючи зобов"язання банку, необхідно дати їм кількісну та якісну оцінку. Передусім слід пам"ятати, що більшість зобов"язань є платними і через це витрати банку збільшуються. Проте серед зобов"язань є і дешеві ресурси:

 • Залишки на рахунках клієнтів

 • Депозити до запитання

 • Кредиторська заборгованість

До дорогих ресурсів належать:

 • Строкові депозити

 • Міжбанівські кредити та депозити

Збільшення зобов"язань банку оцінюється позитивно, бо це свідчить про зростання суми кредитних ресурсів.

Чим більша питома вага строкових депозитів, тим вища стабільна частина ресурсів комерційного банку. Це позитивно позначається на його ліквідності і зменшує залежність від міжбанківських кредитів.

ТАБЛИЦЯ 3:АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЗОБОВ"ЯЗАНЬ БАНКУ

Зобов"язання банку

Сума, тис.грн.

Структура,%

Коррахунки банків

5000

37,2

Міжбанківські кредити

0

0

Кошти клієнтів до запитання

5284,41

39,31

Строкові депозити

3069,25

22,84

ЦП власного боргу

32,5

0,24

Інші зобов"язання

54,74

0,41

Всього:

13440,6

100

Таким чином, зобов"язання банку на 39,31% сформовані за рахунок коштів клієнтів до запитання .

Дорогі зобов"язання складають в нашому випадку 60,04%, бо, хоча ми й віднесли міжбанківські розрахунки до коррахунків банків, по суті наша філія мусить сплачувати за ними досить високі проценти, як то ми побачимо далі. Тобто, наш банк (філія) несе досить значні витрати при сплаті процентів. Частка строкових депозитів, тобто стабільна частина ресурсів банку, складає 22,84% від зобов"язань (в нашому випадку до досить стабільних ресурсів можна віднести також і міжбанківські кошти, інакше кажучи, всі дорогі ресурси – 60,04%). Наш банк має досить надійну базу кредитних ресурсів і ризик вкладення коштів в кредити не є значним.

Капітал це залишковий інтерес банку в активах з урахуванням зобов'язань. Він виконує багато функцій у щоденній діяльності і працює на забезпечення довгострокової життєдіяльності банку. Зважаючи на капітал банку, наглядові органи встановлюють нормативи, що регулюють його діяльність. Не зупиняючись на всіх складових капіталу комерційного банку, зазначимо, що для філій він складається лише з нерозподілених прибутків минулих років (тобто, чистго прибутку, не виплаченог в формі дивідендів й залишеного банком для інвестиційних цілей) та балансового прибутку за звітний рік. В нашому випадку:

Капітал = Активи - Зобов'язання

Капітал = 14448.60 - 13440.60 = 1008.00 (тис.грн.)

З них на прибуток за півроку припадає 433.61 тис. грн.

Достатність капіталу аналізують, використовуючи такі коеффіцієнти [3]:

К1 - визначає рівень капіталу в структурі загальних пасивів. Рекомендовані значення - в межах 0.15-0.20.

К2 (більш відомий як норматив достатності капіталу Н4) - співвідношення чистого капіталу та загальних активів. Значення даного показника повинно бути не меншим за 0.04.

К3 (норматив платоспроможності Н3) - співвідношення капіталу та загальних активів, зважених на ризик. Значення Н3 повинно бути не меншим за 0.08.

К4 - співвідношення чистого капіталу та зобов"язань. Передбачається, що капітал банку повинен на 25-30% покривати його зобов"язання.

в) Аналіз нормативних показників та ліквідності .

Довіра партнерів та клієнтів комерційного банку базується насамперед на їхній здатності в будь-який час в повному обсязі виконати свої зобов"язання. Отже, ліквідність, під якою розуміють спроможність банку виконувати свої зобов"язання, тобто - своєчасно і без збитків для себе погашати борги, є, поряд із платоспроможністю, найважливішим фактором фінансової стійкості банків. Правильна оцінка ліквідності та ефективне управління нею є однією з найважливіших передумов діяльності кредитних організацій. До ефективного управління ліквідністю комерційного банку слід ставитись як до фундаментальної основи фінансового менеджменту в будь-якій кредитній установі, а саме воно полягає у дотриманні такого співвідношення між активами та пасивами, за якого рівень ліквідності є достатнім для виконання банком (не на шкоду прибутковості) своїх зобов"язань перед партнерами та клієнтами. Взагалі, питання про ліквідність є дуже серйозним і ми не будемо розглядати його в цілому, обмежившись лише тим, що видається необхідним для нашого аналізу.

Рівень ліквідності оцінюється залежно від питомої ваги різних груп активів із різними ступенями ризику в загальній сумі вкладень банку. Очевидно, що стан ліквідності є обернено пропорційним до високоризикових активів його балансу. Зокрема, рівень ліківідності суттєво знижується через неспроможність клієнтів банків вчасно виконувати свої грошові зобов"язання, а також через надмірно ризикову кредитну політику банків, спрямовану на забезпечення високих норм прибутку. За низького значення частки неризикових активів до загальних, значно посилюється ризик ліквідності, що полягає у вірогідності виникнення збитків для банку внаслідок необхідності швидкої конвертації фінансових активів у платіжні засоби в зв"язку з дефіцитом наявних ліквідних ресурсів за несприятливого збігу обставин. Через це регулювання банківської ліквідності може здійснюватись шляхом зміни структури вкладень банку. При цьому залежно від рівня показників ліквідності, банк може змінювати частку високоризикових або низькоризикових активів у загальному портфелі вкладень, забезпечуючи потрібний стан ліквідності.

З огляду на важливість ліквідності для фінансової стійкості банку, проказники ліквідності віднесено до обов"язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків.

 • Норматив миттєвої ліквідності (Н5) показує співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку (ККр) та в касі (Ка) до суми коштів на поточних рахунках (Пр). Це є ступінь захищеності банку від ризику одночасного запитання коштів усіма його клієнтами (додамо, що на практиці цей показник може змінюватисьпртягом навіть короткого проміжку часу, тому при його розрахунку іноді має сенс визначати середні дані). Нормативне його значення має перевищувати 20% (до 1.01.99 - 15%).

 • Норматив загальної ліквідності (Н6) розраховується як відношення загальних активів до загальних зобов"язань банку і його нормативне значення має становити щонайменше 100%.

 • Для встановлення питомої ваги високоліквідних активів (Ва) у робочихактивах (Ра) розраховується норматив Н7, рівень якого повинен бути не нижчим за 20% (до 1.01.99 - 15%).

  ТАБЛИЦЯ 4:АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ

  Показники

  Значення

  Норма

  Ккр+Ка (тис.грн.)

  3757,3

  Пр (тис.грн.)

  10409,43

  Н5

  36,09%

  15%

  А (тис.грн.)

  14448,6

  З (тис.грн.)

  13440,6

  Н6

  107,50%

  100%

  Ва (тис.грн.)

  3757,3

  Ра (тис.грн.)

  14106,7

  Н7

  26,63%

  15%

  Як бачимо, в нашому випадку норматив Н7 складає 26,63% за норми 15%, тобто, він є зависоким, хоча й вiдповідає стандартам НБУ. Можна зробити попередній висновок, що банк неефективно використовує свої робочі акиви, тримаючи високу частку їх як відносно недохідні активи. Але не треба забувати, що таке високе значення нормативу Н7 пов"язане із врахуванням міжфілійних рахунків, тобто, розрахунків, по суті, між одним і тим самим банком. Без цих розрахунків наш норматив Н7 (як, до речі, і Н5) набуде набагато меншого значення, тому ми не можемо однозначно стверджувати про непродуктивне використання банком власних ресурсів (як буде видно, доходність банку є досить великою). В будь-якому разі, банк з точки зору ліквідності відповідає нормам НБУ.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...