WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ринок банкiвських послуг в Українi - Дипломна робота

Ринок банкiвських послуг в Українi - Дипломна робота

 • Єпіфанов А., Міщенко В. Проблеми кредитування та оцінки кредито-спроможності клієнтів банку// Банківська справа.-1997.- № 5.- С. 39-45.

 • Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент: Навч посібник для вищих навчальних закладів. -К.: Основи, 1999. - 671с.

 • Компанієць С. Довіра до банківської системи зміцнюється // Вісник НБУ.- 2001.№4.- С.18-20.

 • Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання/ М. Олексієнко та ін.- К.: "Козаки", 1994.-144с.

 • Лапко Н.Т. Роль банківських установ у поліпшенні платіжної дисципліни// Вісник НБУ.- 1998.- №8 С.15-19.

 • Лапко Н. Симптом недуги - примусове регулювання черговості платежів // Вісник НБУ.-1999 -№ 5. -С. 43-45.

 • Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. В 2 т. /Пер. с фр. Т.1 в 2кн./ Кн.1.- М.: Финстатинформ, 1994.-365с.

 • Мирун Н.И., Герасимович А. Банковское обслуживание предприятий и населения.- К.: Национальная академия управления, 1996.-280 с.

 • Науменкова С. Ринок фінансових послуг: основні тенденції розвитку // Вісник НБУ. -2000.- № 1.- С.36-43.

 • Підсумки діяльності комерційних банків України за 2000 рік.// Вісник НБУ.- 2001. -№ 3 - с.2-7.

 • Ревун В. Проблеми функціонування комерційних банків // Вісник НБУ.-1997.- № 7.-С.30-34.

 • Синки Дж.Ф. Управление финансами в коммерческих банках /Пер. с англ. 4-го перераб изд.-М.: Catallaxy,1994.-957с.

 • Сохань П. Становлення банківської системи України (1991-1994 рр.)// Банківська справа. - 1996. - № 3/ - C.34-46.

 • Cтельмах В. Національний банк України: перші десять років діяльності // Вісник НБУ.-2001.-№ 4.- С.2-4.

 • Стицын И.О., Стицын Я.О. Маркетинг в банке. / Худож.оформл. В.М. Штогрина. - Тернополь: АО "Тарнекс", К.: УММС "Писнайп", 1993.- 656с.

 • Усоскин В.М. Современный комерческий банк: управление и операции. - М.:"Все для Вас", 1993.- 320 с.

 • Циганов С. А. Особливості функціонування комерційних банків на ринку цінних паперів // Фінанси України - 2000.- № 6 -С.122 -125.

 • Чистякова Т. Прогресивні форми розрахунків // Вісник НБУ.- 1997.-№ 8. -С.39-40.

 • Шимкович В. Банковские операции... по телевизору // Банковская практика за рубежом.- 2000.- № 5. С. 71-73.

 • Шимкович М. Путь к международному банку лежит через Интернет // Банковская практика за рубежом.- 2000.- № 1 - С. 24-25.

 • Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков : российский и зарубеж-ный опыт.- 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 1996.

 • Юрчук Г. Електронна комерція та її перспективи для банківської системи України // Вісник НБУ. - 2001.- № 3.- С. 21-27.

 • Яременко Ю. Незамінний компонент банківських послуг // Вісник НБУ. 2001 - № 4.- С.22-23.

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

  ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

  Кафедра грошового

  обігу та кредиту

  МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

  НА ТЕМУ:

  " Ринок банківських послуг в Україні та перспективи його розвитку"

  Виконала слухачка освітньо-професійної

  програми підготовки магістрів з

  банківської справи

  Кузьменко Л.Л. _____________________

  Науковий керівник: к.е.н. доцент

  кафедри грошового обігу та кредиту

  Кульчицька Р.Б. ____________________

  Робота допускається до захисту:

  Керівник магістерської програми

  к.е.н.,професор

  Тиркало Р.І. ________________________

  Завідувач кафедри грошового обігу

  та кредиту, к.е.н., доцент

  Луців Б.Л. _________________________

  Директор центру підготовки магістрів

  Лебединська Л.І. ____________________

  " ____" ________2001р.

  ТЕРНОПІЛЬ - 2001

  4

  Зміст

  Вступ

  Розділ І. Економічні основи функціонування ринку банківських послуг в

  Україні.

  1.1. Сутність і класифікація банківських послуг.

  1.2. Ставлення ринку банківських послуг в Україні.

  Розділ ІІ. Діюча практика надання комерційними банками послуг своїм

  клієнтам.

  2.1. Депозитні послуги банків.

  2.2. Кредитні послуги банків.

  2.3. Розрахунково - касові послуги банків.

  2.4. Інвестиційні та інші види послуг.

  Розділ ІІІ. Перспективи розвитку банківських послуг.

  3.1. Сучасні тенденції розвитку банківських послуг за кордоном.

  3.2. Шляхи подальшого розвитку ринку банківських послуг в

  Україні.

  Висновки.

  Список використаної літератури.

  Додатки.

  Вступ

  Актуальність теми. Реформування економіки України, що супровод-жується приватизацією і післяприватизаційною санацією підприємств, структурною реорганізацією галузей, в тому числі агропромислового комплексу, розвитком товарних, фондових бірж та позабіржових систем, що обслуговують рух грошей і капіталів, концентрацією інвестиційних ресурсів у вітчизняних власників та інше, потребує адекватних банківських послуг. Адже тільки банки та інші фінансово-кредитні інститути як фінансові посередники на ринку грошей і капіталів здатні забезпечити своєчасне і необхідне зустрічне покриття потреби в оборотних ресурсах та інвестиціях тимчасово вільними коштами інституційних секторів економіки. Серед них кошти населення, так званих домогосподарств, і запозичення є домінуючими.

  Пріоритетний розвиток банківської системи і становлення інших кредитно-фінансових інститутів відіграє ключову роль у формуванні ринків грошей і капіталів через механізми та інструменти банківських і небанківських послуг фінансового характеру. Проте сьогодні ці ринки ще ненастільки розвинені як в Польщі чи Угорщині, а щодо Франції, Німеччини, Бельгії та інших країн відставання є доволі контрасним.

  За цих обставин можна вважати, що обрана тема магістерського дослідження є актуальною. Вона цікава з позиції сьогодення як деякий огляд і бачення перспективи у цивілізованому реформуванні економіки України.

  Об'єктом дослідження обрано банківську діяльність щодо створення і просування банківських послуг через ринкові механізми до учасників фінансового ринку.

  Предметом досліження є грошові, інвестиційні, кредитні, депозитні, трастові, гарантійні та інші види банківських послуг.

  Мета дослідження - розкрити сучасний стан ринку банківських послуг в Україні та вказати на перспективи його розвитку.

  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

  - уточнити сутність банківських послуг та підходи щодо їх поділу;

  • критично оглянути стан ринку банківських послуг в Україні;

  • дослідити сучасні тенденції щодо створення і надання клієнтам депозитних банківських послуг;

  • критично оцінити стан кредитних портфелів банків та їх зусилля з

  адекватного задоволення потреб підприємств та інших виробників у позичках;

  • оглянути сучасні ринкові механізми банківського поточного обслуговування клієнтів;

  • проаналізувати можливості банків щодо інвестиційної підтримки бізнес-проектів суб'єктів господарської діяльності;

  • вивчити досвід іноземних банків щодо новітніх технологій з обслуговування клієнтів та інших контрагентів;

  • вказати на перспективи подальшого розвитку ринку банківських послуг в Україні.

  Методологічною і теоретичною основоюмагістерської роботи є закони та постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів, нормативні акти Національного банку України, економічна література з питань банківської справи, аналітичні, економіко-математичні, статистичні збірники, матеріали перводичної преси, статистичні методи дослідження.

  Наукова новизна полягає у розкритті можливостей комерційних банків щодо гнучкого і адекватного реагування на кон'юктурні запити підприємців у веденні сучасного бізнесу в Україні та за кордоном, що грунтується на аналітичному опрацюванні значного фактичного матеріалу.

  Практична цінність. Теоретичні узагальнення та практичні рекомендації, зробленні в процесі дослідження, можуть бути використанні в діяльності українських комерційних банків. Приведений світовий досвід у сфері надання банками послуг може бути критично опрацьованний та творчо використаний в Україні.

  Структура роботи. Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

  Обсяг тексту складає _____________ сторінки машинописного тексту, кількість використаної літератури ( _______ пунктів ) _____ сторінок машино-писного тексту. Додатки розміщенні на _______сторінках.

  Розділ І. Економічні основи функціонування ринку банківських послуг в Україні

  1.1. Сутність і класифікація банківських послуг

  Універсальним інститутом, що спеціалізується на наданні комплексу ділових послуг є комерційні банки, послуги яких охоплюють не лише традиційні кредитно-депозитні операції, але й розповсюджуються на задоволення потреб клієнтів в консалтингових, інвестиційних, лізингових, довірчих та інших послугах. Банківська послуга сьогодні суттєво переростає межі виключно фінансової сфери, хоча завжди носить опосередковано фінансовий характер і направлена на оптимізацію фінансових результатів від господарської діяльності.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...