WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

Кошти населення, що, як відомо, відіграють дуже важливу роль у формуванні ресурсної бази банків, на звітну дату становили 28.4% від загальної суми зобов'язань. За рік обсяги вкладів фізичних осіб збільшилися на 4 513.9 млн. грн.. або на 67.9% (за 2000 рік — на 2 308.2 млн. грн.. або на 53.2% 1. і на 01.01.2002 р. сягнули 11 161.2 мли. грн., що свідчить про підвищення довіри населення до банківської системи. Населення надає перевагу вкладам у національній валюті. Вони становлять близько 60% від загальної суми вкладів фізичних осіб.

Рис. 2. Структура зобов'язань банків на 01.01.2002р., в %.

Кошти суб'єктів господарювання становили 14803.2 млн. грн. (37.7% від загальної суми зобов'язань банків); вклади фізичних осіб — 11161.2 млн. грн. (28.4%); міжбанківські кредити та депозити — 4307.0 млн. грн. (11.0%); кошти бюджету та позабюджетних фондів — 1533.8 млн. грн., (3.9%); кошти Національного банку України — 1114.7 млн. грн. (2.8%); кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій — 447.2 млн. грн. (1.1%). інші зобов'язання — 5927.8 млн. грн. (15.1%). Левова частка зобов'язань банків — 25964.4 млн. гри., або 66.1 % віл їх запільної суми. — це кошти суб'єктів господарювання та вклади фізичних осіб.

До позитивних змін у структурі зобов'язань слід віднести збільшення з 24.3% на початок року до 31.7% на 01.01.2002 р. частки строкових зобов'язань, що свідчить про певне зміцнення стабільності ресурсної бази банків і розширення можливостей кредитування економіки.

Протягом 2001 року обсяги чистих активів збільшилися на 10376.5 млн. грн.. або на 28.2% (у 2000 році — на 11224.9 млн. гри., або на 43.8%.). і на 01.01.2002 р. становили 47 203.8 млн. грн.

Обсяги загальних активів (не скоригованих на резерви під активні операції) зросли на 10831.2 млн. грн., або на 27.4% (за 2000 рік — на 12316.4 млн. грн., або на 45.2%). і на 01.01.2002 р. становили 50391.7 млн. грн. Збільшення відбулося в основному за рахунок зростання кредитного портфеля банків — на 8317.5 млн. грн.. або на 35.3%; вкладень у цінні папери — на 2215.2 млн. гри., або на 101.9%; дебіторської заборгованості — на 99.0 млн. грн., або на 5.3%; основних засобів та нематеріальних активів — на 402.6 мли. грн., або на 12.6% (Рис.3).

Таким чином, структура активів на звітну дату була такою: високоліквідні активи дорівнювали 7711.0 млн. грн. (15.3% від суми загальних активів): кредитний портфель — 31862.6 млн. грн. (63.2%): вкладення в цінні папери — 4389.9 млн. гри. (8.7%): дебіторська заборгованість — 1957.4 млн. грн. (3.9%); основні засоби та нематеріальні

Рис. 3. Структура активів банків України на 01.01.2002р., в %.

активи — 3598.8 млн. грн. 7.1%): інші активи — 872.0 млн. грн. (1.8%). Значні структурні зміни, що сталися впродовж 2001 року в активах, свідчать про поліпшення їх якості. Збільшилися обсяги робочих активів, тоді як неприбуткових, проблемних — зменшилися. Частка кредитного портфеля за рік зросла на 3.7 в. п.. вкладень у цінні папери — на 3.2 в. п. На 1.0 в. п. скоротилася частка основних засобів та нематеріальних активів, на 5.6 в. п. — проблемних кредитів у кредитному портфелі.

Обсяги вкладень у цінні папери зросли за минулий рік на 2215.2 млн. грн.. тобто більш як у 2 рази, і на 01.01.2002 р. дорівнювали 4389.9 млн. грн. Зростання відбулося в основному за рахунок ОВДП та боргових цінних паперів, обсяги яких збільшилися на 2434.1 млн. грн.. або майже у 17 разів. Та незважаючи на це, частка операції із цінними паперами в активних операціях ще замала, що. на нашу думку, пояснюється зваженою політикою банків щодо операцій із цінними паперами, яка, в свою чергу, зумовлена недостатнім розвитком фондового ринку в Україні та браком надійних інструментів для вкладення коштів на ньому.

У портфелі цінних паперів переважають вкладення в цінні папери на продаж. На початок 2002 р. їх обсяг становив 3230.8 млн. грн., або 73.6% від загальної суми. Вкладення в цінні папери на інвестиції дорівнювали 1006.1 млн. грн. (22.9%). вкладення капіталу в асоційовані компанії — 113.6 млн. грн. (2.6%), у дочірні компанії — 39.4 мли. грн. (0.9%).

Основна частина вкладень у цінні папери — це ОВДП та цінні папери, які рефінансуються НБУ (їх обсяг на звітну дату становив 2 974.9 млн. грн., або 67.8% від загальної суми вкладень у цінні папери), що пояснюється високим ступенем надійності зазначених інструментів.

Зауважимо, що протягом року спостерігалася переорієнтація банків із вкладень у цінні папери на інвестиції на вкладення в цінні папери на продаж. Це свідчить про те, що банківські установи почали надавати перевагу доходам, одержуваним не від погашення цінних паперів, а від проведення торговельних операцій із ними.

Характерним є зростання частки неприбуткових активів — основних засобів та нематеріальних активів, які становлять 7.1% (7.6% від обсягу загальних активів). За рік обсяги зазначених активів збільшилися на 402.6 мли. грн., або на 12.6% (за 2000 рік — на 555.7 мли. грн., або на 21.0%). і за станом на 01.01.2002 р. дорівнювали 3 598.8 млн. грн.

Кредитний портфель банків становить основну частину їх активів: його частка впродовж 2001р. збільшилася з 59.5 до 63.2% (Рис.4).

Рис. 4. Структура кредитного портфеля за напрямками кредитування, в %.

Збільшення обсягів кредитного портфеля відбулося в основному за рахунок зростання (на 45.4%) кредитів, наданих, суб'єктам господарювання. Це, з одного боку, сприяло пожвавленню ділової активності в економіці, а з другого — засвідчило поліпшення фінансового стану й очікувань суб'єктів господарювання.

Позитивним моментом у кредитуванні суб'єктів є наявність стійкої тенденції до зростання обсягів довгострокових кредитів. За 2001 рік їх обсяг зріс на 2 386.1 млн. грн., або на 73.1%. і за станом на 01.01.2002 р. сягнув 5648.2 млн. грн. (17.7% від усіх кредитів, наданих суб'єктам господарювання. За 2000 р. обсяг довгостроковим кредитів збільшився на 863.0 млн. грн.. або на 36.0%. і за станом на 01.01.2001 року дорівнював 3 262.1 млн. грн. Отже. протягом 2001 року темпи приросту обсягів довгострокового кредитування порівняно з 2000 роком підвищилися майже вдвічі.

У структурі кредитного портфеля переважали кредити, надані суб'єктам господарювання. На звітну дату вони становили 26 351.8 млн. грн., або 82.7% від загального обсягу кредитного портфеля: кредити, надані іншим банкам та НБУ, — 3 940.1 млн. грн. (12.4%); кредити, надані фізичним особам, — 1373.5 мли. грн. (4.3%); кредити, надані органам державного управління, — 197.3 млн. грн. (0.6%).

Кредити, надані суб'єктам підприємницької діяльності, за галузями економіки розподіляються так: позички, спрямовані в промисловість, — 40.0%. торгівлю та громадське харчування — 35.8, сільське господарство — 6.6, транспорт — 3.4, будівництво — 2.4, інші галузі народного господарства — 11.8% [37,с.6].

Протягом 2001 року поліпшилася якість кредитного портфеля банків, про що свідчить зменшення (з 11.4 до 5.8%) частки проблемних (прострочених і сумнівних) кредитів. Вона за рік скоротилася на 816.9 млн. грн., або на 30.5%. Це сталося за рахунок зменшення на 718.4 млн. грн.. або на 33.6%. обсягу прострочених кредитів та на 98.5 млн. грн.. або на 18.2%. — сумнівних. Поліпшенню якості кредитного портфеля сприяли зваженіша та обережніша кредитна політика банків, підвищення вимог до потенційних позичальників, посилення контролю центрального банку за стабільністю системи, а також ліквідація АК АПБ "Україна", який мав доволі значний обсяг проблемних кредитів.

Незважаючи на певне поліпшення якості кредитного портфеля, в умовах обмеженої платоспроможності підприємств (в Україні 43% підприємств — збиткові) актуальною залишається проблема зниження кредитних ризиків. У зв'язку із цим необхідно підвищувати ліквідність банків, що є основою їх платоспроможності; дбати про поліпшення якості та збалансоване зростання активів. капіталу і зобов'язань, зниження частки сумнівних та безнадійних активів, неприбуткових активів у цілому тощо.

1 (37,с.2)

1 (37,с.3)

4

РОЗДІЛ ІІ. ДІЮЧА ПРАКТИКА ВИКОНАННЯ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ

2.1. Кредитні банківські операції

Активні операції банків полягають у діяльності, пов'язаній із розміщенням і використанням власного капіталу, залучених і позичених коштів для одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій і підтриманні ліквідності.

Активи комерційного банку поділяють на такі основні види:

банківські кредити;

банківські інвестиції;

касова готівка та засоби, що прирівнюються до неї;

основні засоби та інші активи.

Структура активів найбільших банків України представлена в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1


 
 

Цікаве

Загрузка...