WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз. Аналіз показників платоспроможності та ліквідності комерційних банків - Курсова робота

Аналіз. Аналіз показників платоспроможності та ліквідності комерційних банків - Курсова робота

Отже, банк вважається ліквідним, якщо суми його грошових коштів, які можливо швидко мобілізувати з інших джерел, дозволяють вчасно виконувати зобов'язання за пасивом.

Залежно від оцінки банком конкретних умов фінансово-кредитного ринку, специфіки його клієнтури, особливостей банківських операцій та послуг політика щодо управління банківською ліквідністю реалізується згідно певних напрямків, які грунтуються на відповідній теоретико-методологічній основі у вигляді чотирьох відносно самостійних теорій:

- комерційних позик;

- переміщення;

- очікуваного доходу;

- управління пасивами.

Якщо забезпечення ліквідності переважно справа самого банку і він самостійно обирає в конкретних умовах ті чи інші засоби підтримання своєї ліквідності на рівні встановлених норм, то регулювання платоспроможності, як правило, саме й відноситься до функцій держави в особі Центрального банку.

Конкретно регулювання здійснюється шляхом встановлення нормативів на розміри статутних фондів, резервних та інших фондів. Тобто об'єктом регулювання є капітал банку. Мета регулювання — забезпечення достатнього рівня капіталу для захисту фінансових зобов'язань.

З метою вирішення цієї проблеми Національний банк України ввів ряд показників та їх нормативні значення.

2. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ.

Платоспроможність та ліквідність банку оцінюється шляхом розрахунку спеціальних показників. У міжнародній банківській практиці з цією метою використовуються коефіцієнти ліквідності. Це співвідношення різних статей активу балансу кредитної установи з певними статтями пасиву або навпаки - пасивів з активами.

Звичайно для оцінки ліквідності використовуються коефіцієнти короткострокової і середньострокової ліквідності. Вони розраховуються як відношення короткострокових або середньострокових ліквідних активів до відповідних за строками пасивів. Показники ліквідності в різних країнах мають різні назви, залежать від спеціалізації і розміру банків, впроваджуваної політики в галузі кредиту* .

Проблематика економічного регулювання надійності та економічних параметрів діяльності комерційних банків України, в тому числі їх ліквідності, є прерогативоою Національного банку України.

Постновою Правління Національного банку України від 14 квітня 1998 року № 141 було затверджено Інструкцію про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, якою встановлено для всіх коомерційних банків економічні нормативи. Серед них і нормативи платоспроможносі та ліквідності:

- норматив платоспроможності банку (Н3);

- миттєва ліквідність (Н5);

- загальна ліквідність(Н6);

- співвідношення високоліківдних активів до робочих активів банку(Н7);.

Норматив платоспроможності банку (Н3) – це співвідношення капіталу банку і сумарних активів, зважених щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику.

Співвідношення капіталу банку (К) і активів (Ар) визначає достатність капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів банківської діяльності.

Норматив платоспроможності банку (Н3) обчислюється за формулою:

К

Н3= * 100%

Ар

При визначені платоспроможності банку його активи підсумовуються з урахуванням коефіцієнтів їх ризиків.

Нормативне значення нормативу Н3 має бути не менше 8%.

Активи комерційного банку поділяються на 5 груп за ступенем ризику вкладень та можливості втрати частини вартості.(Таблиця 1).

Норматив миттєвої ліквідності (Н5) розраховується як співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку (Ккр) та в касі (Ка) до поточних рахунків (Пр) за формулою:

Ккр + Ка

Н5 = * 100%

Пр

Нормативне значення нормативу Н5 має бути не менше 20%.

Норматив загальної ліквідності (Н6) розраховується як співвідношення загальних активів (А) до загальних зобов'язань банку (З) за формулою:

А

Н6 = * 100%

З

Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше ніж 100%.

Норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку (Н7) характеризує питому вагу високо-ліквідних активів (Ва) у робочих активах (Ра) і розраховується за формулою:

Ва

Н6 = * 100%

Ра

Нормативне значення нормативу Н7 має бути не менше ніж 20%.

Норматив платоспроможності банку.

К= 11 386 грн.

Ар= 15264,30*0 + 77117,16*100 + 1155,00*100 + 35788,08*100 + +6210,61*100

Н3=(11 386 / 1 302 770,85)*100%= 8,74 %

Отже, банк має цілком достатній рівень платоспроможності.

2. Норматив миттєвої ліквідності.

Ккр = 3 343,10 грн.

Ка = 15264,30 грн.

Пр = 75231,25 грн.

. 3 343,10 + 15264,30

Н5 = * 100% = 24,73 %

75231,25

Таким чином бачимо, що установа банку має необхідний рівень високоліквідних активів для виконання своїх зобов'язань у короткотерміновому періоді.

2. Норматив загальної ліквідності.

А = 15264,30+11155,00 -10500,00 + 33445,66+ 5831,06+ 1112,05+ +(862,95*0,5) + (202185,57*0,5) грн.

З = 75231,25 грн.

157832,32

Н6 = * 100% = 209,8 %

75231,25

Виходячи з розрахунку можна зробити висновок про те, що банківська установа має необхідний рівень активів для виконання зобов'язань перед клієнтами в середньо- і довгостроковому періодах.

3. Норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку.

Ва = 15264,30 грн.

Ра = 15264,30 + 77117,16 + 11155,00 + 35788,08 + 3394,44 + 201322,62*0,5

15264,30

Н7 = * 100% = 6,27 %

243380,29

З даного розрахунку видно, що питома вага високоліквідних активів у робочих активах банку незначна і не відповідає визначеним Національним банком України нормативам.

Дотримання нормативів миттєвої та загальної ліквідності, на мою думку, відбувається не за рахунок якості активів, а завдячуючи незначній кількості короткотермінових зобов'язань банку. Такий висновок неважко зробити розрахувавши суму залишків на поточних рахунках клієнтів.

Отже, питання ліквідності вимагає комплексної оцінки її показників.

Ліквідний стан банку залежить і від обов'язкових резервів, які розміщуються в НБУ. Національним банком України встановлено суми обов'язкових резервів відповідно до сум коштів комерційних банків. Розмір мінімальних обов'язкових резервів встановлюється у вигляді відсотка від середньо денної суми залучених коштів залежно від джерел їх формування.

Показники ліквідності є оціночними показниками діяльності банку і розраховуються з метою оптимального регулювання активних і пасивних операцій з точки зору підтримки необхідного рівня ліквідності.

3. ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ

БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Поліпшення ліквідності банківської діяльності вимагає значної уваги проблематиці управління активно-пасивними операціями.

Виходячи з того, що стан ліквідності комерційного банку обернено пропорційний високоризиковим активам його балансу можна зробити висновок, що змінюючи частку високоризикових і низькоризикових активів у загальному портфелі вкладень можливо забезпечити необхідний рівень ліквідності.

Регулювання ліквідності комерційних банків вимагає аналізу впливу окремих банківських операцій на загальний рівень ліквідності кредитної установи. При цьому як основні операції доцільно виділити результати реалізації базових функцій комерційного банку, пов'язаних із кредитним і розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтів.

Найбільше на стан ліквідності комерційного банку впливають його кредитні операції, оскільки вони супроводжуються зміною обсягу банківських зобов'язань. Так, якщо надані в позику кошти зараховуються на розрахункові рахунки клієнтів, то відбувається збільшення обсягів кредитних вкладень і зобов'язань банку.

Таким чином, для всебічного аналізу й ефективного регулювання банківської ліквідності необхідно враховувати дані про рух коштів за позичковими операціями. Ця необхідність підтверджується тим, що банк для задоволення можливих запитів своїх клієнтів може використовувати не лише залишки коштів у касі та на кореспондентському рахунку, але й суми, що вивільняються при погашенні заборгованості за виданими раніше позиками.

Вплив касових операцій на стан ліквідності комерційного банку пов'язаний із задоволенням вимог клієнтури в готівкових коштах. Чим більші потреби клієнтів у готівці, тим більшою повинна бути питома вага залишку коштів у касі банку в загальній структурі його активів. А оскільки діючими методиками оцінки банківської ліквідності не враховуються потреби щодо залишків готівки в касах, то необхідною складовою ефективного фінансового менеджменту в комерційному банку має бути постійний глибокий аналіз динаміки касових оборотів і попиту клієнтів на готівку.


 
 

Цікаве

Загрузка...