WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Інвестиційні операції комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Інвестиційні операції комерційних банків - Дипломна робота

Для характеристики інвестиційних якостей акцій можуть використовуватись такі показники

1. Доход на одну акцію, який розраховується як співвідношення між сукупним чистим доходом корпорації і загальною кількістю акцій, випущених в обіг:

Дохід на одну акцію = Сума чистого доходу

Кількість акцій

Чим вище значення цього показника за останні періоди, тим кращі інвестиційні властивості акцій у забезпеченні достатнього рівня дохідності.

2. Коефіцієнт ціна - дохід, який встановлює зв'язок між ціною акцій тобто її вартістю на ринку і величиною чистого доходу корпорації, що припадає на одну акцію:

Коефіцієнт ціна - дохід = Дохід на одну акцію

Ринкова ціна акції

Чим більше величина даного коефіцієнта, тим вища оцінка акцій тієї чи іншої корпорації.

3. Дивідендна віддача акцій, яка встановлює зв'язок між величиною дивіденда і ціною акції:

Дивідендна віддача акцій = Дивіденд на одну акцію • 100%

Ціна акцій

Даний коефіцієнт е основним статистичним показником, що дозволяє співставити рівень дохідності акцій різних корпорацій, а також акцій з іншими альтернативними видами вкладень коштів.

4. Коефіцієнт виплачуванності, що виражає у процентах, яка частка чистого доходу, отриманого корпорацією, виплачується у вигляді дивідендів акціонером:

Коефіцієнт виплачуванності = Дивіденд на одну акцію 100%

Дохід на одну акцію

Чим вище значення даного коефіцієнта, тим кращу дохідність забезпечують інвестиції в акції тієї чи іншої корпорації.

5. Коефіцієнт дивідендного покриття являє собою показник обернений до коефіцієнта виплачуваності:

Коефіцієнт дивідендного покриття = Дохід на одну акцію . 100 %

Дивіденд на одну акцію

Даний показник відображає, у скільки разів чистий дохід корпорації перевищує суму виплачуваних нею дивідендів, тобто показує, яка частина доходів корпорації використовується на цілі розвитку.

6. Показник капіталізованої вартості акцій, який визначае;ринко-ву вартість усіх акцій корпорації:

Капіталізована вартість акцій = Кількість х Курс однієї

акцій акції

7. Показник повного доходу від інвестованого капіталу, який узагальнює рівень дохідності (або збитковості) коштів, вкладених в акції:

Дивіденд Ціна акції Ціна акції

на одну на початок на кінець

Коефіцієнт повного доходу = акцію + року - року

Ціна акції на початок року

Даний показник відображає загальний рівень ефективності інвестованого в акції капіталу як за рахунок отримання дивідендів.

Для характеристики облігацій в процесі інвестиційного аналізу можуть використовуватись такі показники.

1. Прямий дохід за облігацією, який встановлюється у процентному вираженні, в залежності від величини доходу від облігації і її

ціною:

Норма Номінальна вартість

Прямий дохід за облігацією = процента х облігації____

Ринкова ціна облігації Якщо ціна облігації вища за її номінальну вартість, то величина прямого доходу буде нижчою за норму процента.

Якщо ж ціна нижче за номінальну вартість, то прямий дохід вищий за процентну ставку.

2. Дохід за облігацією на дату погашення, що визначає величину фактичного процентного доходу інвестора на момент погашення придбаних ним облігацій:

СП-РЦ

Дп = НП + П -100% РЦ + СП

2 де Дп - дохід за облігацією на момент погашення;

НП - норма процента, що виплачується по облігації;

СП - сума погашення облігації, тобто її номінальна вартість- у даній формулі вона приймається за 100 % РЦ - ринкова ціна облігації на момент її придбання - вона виражається в процентах до номінальної вартості;

П - період від моменту придбання облігацій до моменту її погашення в роках [20, 120]

У процесі інвестиційного аналізу можуть використовуватись також інші показники для оцінки якостей акцій і облігацій. Розраховані показники можуть співставлятись з даними інших фірм, середньогалузевими величинами, включаючи розрахунки за останні роки, що передують поточному аналізу.

Розглянуті етапи аналітичної роботи відображають усю складність і трудоемкість операції, пов'язаних з оцінкою характеристик різних фондових інструментів. Зрозуміло, що деяким комерційним банкам, особливо тим, у яких відносно невеликі обсяги активних операцій, досить важко проводити подібні фундаментальні дослідження. У розвинутих країнах таку роботу виконують, як правило, спеціалізовані аналітичні фірми, що добре інформовані про ситуацію на фондовому ринку і надають консультаційні послуги з питань інвестиційних операцій.

Результати інвестиційного аналізу дозволяють банку обрати оптимальні напрями вкладення коштів серед багатьох видів цінних паперів різних емітентів відповідно з пріоритетними цілями інвестицій. Маючи за результатами аналізу повну інформацію про ситуацію на ринку цінних паперів та стан окремих емітентів, банк може ефективно диверсифікувати власний інвестиційний портфель, розподіливши його між багатьма видами цінних паперів, емітованих різними суб'єктами ринку.

У зв'язку з тим, що ситуація на фондовому ринку постійно змінюється, комерційні банки повинні регулярно переглядати вміст свого інвестиційного портфеля і оновлювати його склад відповідно із змінами економічної ситуації, інвестиційних цілей банку та якостей окремих цінних паперів. Ті фондові інструменти, які за своїми характеристиками вступають у протиріччя із цільовими пріоритетами банку у сфері інвестицій, продаються і замінюються іншими, які відповідають поточним потребам банку.

2.3. Інвестиційні операції комерційних банків України.

Фондовий ринок України перебуває у стадії формування. Це дуже рухливий інститут, який чутливо реагує на регулюючі заходи з боку держави, на бурхливий розвиток ринкових відносин у країні. Банки відіграють важливу роль 'на фондовому ринку, і хоча цей феномен ще остаточно не сформувався, вже нині можна визначити риси діяльності банків у цьому перспективному просторі.

Предедусім треба зазначити, що однією з найважливіших особливостей формування банківської системи України е універсальний характер комерційних банків. Система універсальних банків, на відміну ві системи спеціалізованих кредитних установ, несе в собі патенційно більші вигоди для економіки в цілому. Це природно випливає зі спектра тих функцій, які виконують універсальні банки Окреме місце посідає діяльність на ринку цінних паперів.

Широке коло виконуваних операцій дозволяє універсальному банку зберегти високу стабільність при кон'юктурних коливаннях, високу життєздатність відносно загальноекономічних функцій. Водночас, зважаючи на принцип симетричності ризику, універсальний характер банків диктує і більшу небезпеку, адже в цих банках сконцентровано владу. Звідси - жорстокі обмежуючі заходи з боку центрального банку та уряду, які не завжди відповідають інтересам економічного розвитку країни. Відповідна закономірність простежується і у функціонуванні фондового ринку України, що підтверджує аналіз його сучасного стану.

Потенціал фондового ринку України, тобто спектр і обсяг послуг, які можуть бути реалізовані тут, уже тепер досить великий. В операціях, які виконуються банками для задоволення потреб суб'єктів фондового ринку, представлені всі стадії обігу цінного папера - від його випуску і обслуговування до погашення. Розвиток ринку диктує свої правила: збільшується кількість його учас-. ників, визначаються і коригуються їхні функції, відпрацьовується принцип ефективної взаємодії. З іншого боку, відбувається насичення ринку цінними паперами різних видів.

Один із головних об'єктів сучасного українського фондового ринку - акції вітчизняних корпорацій. Відносно ринку акцій банки відіграють подвійну роль: як емітенти і як інвестори. На кінець 1999 року загальна річна емісія банківських акцій сягнула 419,7 мільйона Грн., що становить 27,7 відсотка всього обсягу емісії за відповідний період. Щоправда, цей показник знизився порівняно з попередніми роками. Так, на 1.01.98 року ця цифра становила 88 відсотків, а на 1.01.1999 року - 74 відсотки [10, с.50]

Зниження відбувається із двох причин. Перша. Банки сформували свій статутний фонд в основному до 1994 року, емісії останніх трьох років були емісіями другого і вище порядків. Друга. У зв'язку з розвитком процесу приватизації підвищилася частка приватизованих підприємств у загальному обсязі емісії. Крім емісійної діяльності на ринку корпоративних цінних паперів, банки здійснюють спекулятивні операції від свого імені і від імені клієнтів. Насичення фондового ринку акціями емітентів, які розрізняються за сферами діяльності (фінансові установи, промислові корпорації, сільсько-господарські виробники, торгівельні підприємства і підприємства сфери побуту та інші), дає реальну можливість створити наближений до ефективного банківський фондовий портфель.

Проаналізуємо динаміку росту інвестиційного портфеля комерційних банків на базі таких даних (таб. 4)

Таблиця 4

Динаміка частки інвестиційного портфеля , в чистих активах комерційних банків України


 
 

Цікаве

Загрузка...