WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Інвестиційні операції комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Інвестиційні операції комерційних банків - Дипломна робота

Даний етап інвестиційного аналізу відзначається найбільшою складністю і трудомісткістю, оскільки вимагає від банку всебічного вивчення усіх аспектів діяльності того чи іншого підприємства.

У загальному вигляді структура такої аналітичної роботи складається з двох частин. Одна включає оцінку поточного фінансово-господарського стану підприємства, ефективності його діяльності та перспективи розвитку . [10, 40] Такий аналіз дозволяє найбільш повно вивчити стан справ у емітента, що може слугувати одним із ключових моментів для прийняття рішення про інвестування коштів.

При аналізі фінансового стану підприємства використовується ряд коефіцентів та. співвідношень. Такий аналіз допомагає інвесторам визначити, чи не загрожує підприємству банкрутство, а також порівняти його з іншими підприємствами тієї ж галузі або з конкурентами. Інвестори користуються цими коефіцієнтами та співвідношеннями для оцінки діяльності компанії і динаміки її розвитку.

Незважаючи на велику кількість показників, які використовуються при аналізі фінансове - господарського стану фірми їх можна розбити на чотири основні категорії, відповідно до того, що вони показують:

1) коефіцієнти та показники ліквідності;

2) коефіцієнти та показники активності;

3) коефіцієнти та показники заборгованості;

4) коефіцієнти та показники прибутковості

Ліквідність активів залежить від того, як швидко і без значних втрат їх можна реалізувати. Головне завдання полягає в тому, щоб визначити чи достатньо коштів надходить на фірму, щоб вона могла розраховуватись із своїми постачальниками і кредиторами. Для виміру ліквідності фірми використовується два основних коефіцієнти - це поточний коефіцієнт та коефіцієнт "кислотного тесту" (миттєвий показник)

Поточний коефіцієнт - це співвідношення між поточними активами та поточними зобов'язаннями:

Поточний коефіцієнт = Поточні активи

Поточні зобов'язання

Поточний коефіцієнт приблизно визначає межу безпечності фірми за її можливістю покривати короткострокові зобов'язання. Він не відображає мобільність капіталу фірми. Очевидно, що фірма, у якої е значні кошти на рахунках та багато цінних паперів, що швидко реалізуються буде більш ліквідна ніж фірма.у якої накопичені великі товарно - матеріальні запаси. Тому досконалішим показником ліквідності е миттєвий коефіцієнт ліквідності, який не враховує товарно - матеріальних запасів, а має справу з легко конвертованими у гроші активами. Коефіцієнт життєвої ліквідності визначає, чи спроможна фірма у разі падіння її товарообороту покрити свої зобов'язання перед кредиторами.

Коефіцієнт =Поточні активи – матеріальні запаси

"кислотного тесту" Поточні зобов'язання

Показники активності визначають здатність фірми в разі необхідності мобілізувати живі гроші на рахунок. Очевидно, чим швидше фірма спроможна реалізувати товарно - матеріальні запаси та одержати гроші від дебіторів, тим кращий її фінансовий стан.

Середній період = Заборгованість покупців

погашення Сума товару : 360 днів

Виизначений середній період погашення заборгованості покупцями показує термін, за який рахунки дебіторів перетворюються в "живі гроші".

Оборотність тов.-мат. запасів = Собівартість проданої пропусти

Середня величина запасів

Оборотність товарно - матеріальних запасів важлива для фірми, бо запаси найменш ліквідні серед поточних активів. Фірма змушена тримати запаси, і це зв'язує її кошти, отже, їй вигідно реалізувати запаси якомога швидше, щоб вивільняти кошти для інших потреб. Загалом висока оборотність товарних запасів вважається ознакою ефективного використання цих активів.

Фірма може позичити гроші на короткотермінові цілі, головним чином, щоб фінансувати робочий капітал, або ж довгострокові цілі, головним чином, щоб купити приміщення та обладнання. Коли фірма бере в борг надовго, вона зобов'язується періодично сплачувати проценти та погасити борг, коли настане термін погашення. Вона повинна мати достатнього доходу, щоб погасити борги.

Одним із шляхів визначення кредитоспроможності фірми е аналіз коефіцієнтів та показників заборгованості. [12, 358]

1. Коефіцієнт = Всього боргових зобов'язань заборгованості Всього активів

Коефіцієнт заборгованності показує, який відсоток активів фінансується за рахунок боргу. Чим нижче значення цього коефіцієнта, тимнижчий фінансовий ліверідж.

Більш відомим показником заборгованості е співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу.


2.Співвідношення = Довгострокова заборгованість

довгострокової Власний капітал

заборгованості і капіталу

3. Співвідношення = Довгострокова заборгованість

довгострокової Активи

заборгованості і активів

Цей показник порівнює довгострокову заборгованість із сумою активів фірми та може надати корисні дані про те, якою мірою фірма фінансує свої активи за рахунок довгострокового боргу.

4. Коефіцієнт кратності процентів К = ДВПП

Сума процентів за рік

де ДВПП - дохід до вирахування процентів за позику та податків Даний показник показує, чи достатньо операційний дохід фірми (ДВПП) покриває проценти та борги фірми. Цей показник має певні недоліки:

по - перше, не лише ДВПП може бути джерелом покриття процентів. Кошти фірми надходять також за рахунок амортизації. Їх можна використати на покриття процентів;

по - друге, показник не враховує інші фіксовані платежі, такі, як сплата основного боргу, орендні платежі та дивіденди на привілейовані акції.

Недоліки показника кратності процентів частково враховує коефіцієнт загального покриття

Коефіцієнт = _____ ДВПП____________

загального орендна + інтереси + сума + привілейовані

покриття плата основного дивіденди

(1 – t ) ( 1 - t )

де t - ставка податку

В США важливим джерелом даних, пов'язаних з коефіцієнтами покриття процентів та загального покриття, в обробній, гірничій промисловості, торгівлі е квартальні фінансові звіти, які друкує комісія з цінних паперів та бірж [12, 429]

Інвестиційні менеджери банку повинні приділяти значну увагу показникам прибутковості фірми. Коли прибутковість певної фірми падає нижче допустимого рівня, то показник співвідношення ціни акцій та ДНА (дохід на акцію), а також ціна акцій фірми знижуються - саме тому показник прибутковості е вирішальним для будь- якої фірми.

Коефіцієнт валового прибутку показує, як ефективно менеджери фірми використовують матеріальні ресурси та робочу силу у виробничому процесі:

Виручка від Собівартість

K = продажу товарів - проданих товарів

Виручка від продажу товарів

Коефіцієнт операційного прибутку К = ДВПП

Виручка від продажу товарів

показує, як успішно працюють менеджери фірми, щоб фірма одержувала доходи від своїх операцій у бізнесі. Він означає, який ДВПП на одну грошову одиницю виручки має фірма. Коефіцієнт чистого прибутку

К = Чистий прибуток після утримання податків

Виручка від продажу товарів

порівнює чистий дохід з виручкою.

Коефіцієнт окупності власного капіталу (КОВК):

КОВК = Чистий прибуток після утримання податків

Власний капітал

показує акціонерам прибутковість їх капіталу.

Інвестиційному менеджеру банку необхідно звернути особливу увагу на цей коефіцієнт, що е одним із інструментів оцінки прибутковості та доходу фірми порівняно з іншими фірмами.

Коефіцієнт окупності інвестицій був запроваджений компанією "Дю Пон" для своїх власних потреб, але нині він використовується багатьма основними компаніями як зручний показник для порів няння чистого доходу із загальною сумою активів. КОІ = Чистий дохід

Активи

Якщо активи використовуються ефективно, доходи та КОІ будуть високими, якщо ні, то доходи то КОІ будуть низькими.

Кожен показник, про який згадувалось вище, певним чином ха-рактерізуе діяльність фірми. Проте фінансовий аналіз важить найбільше тоді, коли е певні стандарти, за якими можна порівнювати показники фірми. Інвестиційному менеджеру банку потрібно знати не лише прибутковість фірми, її ліквідність, заборгованність та показники активності - покращуються вони чи погіршуються, але й необхідно визначити, як працює фірма порівняно з конкурентами, компаніями галузі або найкращою фірмою в галузі. Для цього існують спеціальні видання, які публікують всі необхідні дані. Ці видання публікують показники для різних галузей і навіть окремих компаній. Їх можна використовувати для порівняння. Видання компанії "Роберт Морріс'Ассосіайтс" "Стандартні показники" навіть розбиває ці показники в залежності від величини фірм. Такі показники галузі такомпаній потрібно порівнювати з показниками фірми, діяльність якої аналізується, щоб виявити різницю або схожість [19, 259]

Іншою важливою складовою частиною третього етапу інвестиційного аналізу е безпосередня оцінка інвестиційних якостей цінних паперів різних емітентів, тобто потенціалу акцій і облігацій підприємств з точки зору можливостей найбільш повного задоволення інтересів інвестора. З цією метою використовуються система показників, що відображають якість різноманітних цінних паперів. У банківській та інвестиційній практиці в країнах з розвинутою економікою застосовуються ряд коефіцієнтів, індексів, абсолютних показників, які дозволяють всебічно охарактеризувати ефективність вкладення коштів інвесторів у цінні папери.


 
 

Цікаве

Загрузка...