WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Інвестиційні операції комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Інвестиційні операції комерційних банків - Дипломна робота

Перевагою сценарних моделей е також те, що в них можна закласти елементи активного підходу, вказуючи вищі значення імовірностей найбільш правдоподібних з погляду інвестора сценаріїв.

Висновки

Для нормального функціонування виробництва, його розвитку, необхідні інвестиції. Інвестиції надходять з двох джерел - власних заощаджень і чужих заощаджень. Чужі заощадження перетворюються в інвестиції через фінансовий ринок. В залежності від форм, в яких грошові ресурси обертаються на фінансовому ринку, в його складі можна виділити ринок банківських кредитів і ринок цінних паперів.

На ринку цінних паперів обіг капіталу здійснюється у формі спеціальних документів (цінних паперів), які мають власну вартість і можуть продаватись, купуватись і погашатись.

В розвинутих економічних країнах виділяють три основних види фондових інструментів

1) акції приватних компаній і корпорацій;

2) облігації приватних компаній і корпорацій;

3) державні цінні папери, які випускаються центральними урядами і місцевими органами влади;

а також похідні цінні папери, які носять вторинний характер по відношенню до акцій та облігацій - конвертовані облігації та акції, варранти, ф'ючери, опціони.

На фондовому ринку розподіл капіталу відбувається між трьома видами учасників: емітентами, посередниками та інвесторами. Емітенти через випуск цінних паперів залучають грошові ресурси інших учасників фондового ринку - інвесторів, які купують щ цінні папери.

Існування ринку цінних паперів і задоволення ним інтересів емітентів та інвесторів було б неможливим без участі на ньому посередників " брокерів та інвестиційних діллерів.

Комерційні банки на фондовому ринку займають особливе місце: вони виступають як емітенти, залучаючи грошові кошти через випук цінних паперів, як інвестори, формують власний фондовий портфель, а також як посередники, забезпечуючи обіг цінних паперів на фондовому ринку.

Основою інвестиційних операцій комерційних банків е розробка інвестиційної політики, у відповідності з якою вони здійснюють формування фондового портфеля.

Для прийняття рішення про вкладення коштів у той чи інший вид цінних паперів здійснюється фундаментальний аналіз цінних паперів, 'їх емітентів та інвестиційної ситуації, на основі якого портфелі інвестицій диверсифікуються за емітентами. Такий аналіз е детальним вивченням суті процесів, що відбуваються на фондовому ринку, з'ясуванням причин, які визначають економічну ситуацію на ньому, та вибори напрямків вкладень, які е найбільш ефективними з точки зору завдань банку.

З розвитком фондового ринку України значення інвестиційних операцій для наших банків постійно зростає. Про це свідчить збільшення частки інвестиційного портфеля в частих активах банків з 4,22% у 1998 році до 16,79% на 1.04.99 року (таб. 4), а також зростання частки інвестиційного портфеля в кредитне - інвестиційному.

Основну частину інвестиційного портфеля комерційних банків становлять облігації внутрішньої державної позики - 81,8% на 1.04.1999 року (таб. 4). Така ситуація пояснюється значними перевагами ОВДП над іншими видами цінних паперів, які обертаються на фондовому ринку України.

Проблеми здійснення інвестиційних операцій комерційних банків України е як внутріші, так і зовнішні. До внутрішніх проблем віноситься відсутність у більшості банків чітко розробленої інвестиційної політики, висококваліфікованих спеціалістів з діяльності на фондовому ринку, невисокий рівень проведення аналітичної роботи про стан ринку. До зовнішніх проблем відносяться нероз-виненність сучасного ринку цінних паперів України, який характе-рфуеться:

1) нормативне - правовою незабезпеченністю;

2) невеликими обсягами і неліквідністю цінних паперів, високим ступенем ризику, пов'язаним з цінними паперами;

3) нерозвинутістю матеріальної бази, технології торгівлі цінними портфелями, інфаструктури;

4) відсутністю відкритого доступу до макро- та мікроекономічної інформації про стан фондового ринку.

Вирішення даних проблем дасть змогу піднести на значно^вищий рівень розвитку проведення інвестиційних операцій-комерційними банками.

67 СПИСОК ВКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алексеев М.Ю. Ринок ценних бумаг. - М.: Финанси й статисти ка. 1992.- 352 с.

2. Алехин Б.И. Ринок ценних бумаг. Введение в фондовие операции. - М.: Финанси й статистика, 1991. - 160с.

3. Банковский (1) портфель (книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора) / Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. -М.: "Соминтек", 1994.-746с.

4. Банковский (2) портфель(Книга банковского менеджера, бан-ковского финансиста, банковского юриста). / Отв. ред. Коробов Ю.И., рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. - М.: "Соминтек", 1994.-74ІС.

5. Банковский (3) портфель (книга менеджера по кредитам, книга менеджера по расчетам, книга менеджера по фондовим й трастовим операциям) / Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.б., Солдаткин В.И. - М.: "Соминтек" , 1994. - 735с.

6. Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. В.И. Колосникова, проф. Кроливецкой Л.П. - М.: Финанси й статистика, 1995. - 480 с.

7. Банковское дело: Справ, пособие / М.Ю. Бабичев, Ю.А. Бабиче-ва, О.В. Трохова й др. Под ред. Ю.А. Бабичевой. -М,: Економика, 1994.- 397с.

8. Белих Л.П. Устойчивость комерческих банков. Как банкам из-бежать банкротство. - М.: Банки й биржи, 1996. - 192с.

9. Бендерський Ю.Л. Атоматизація робіт із державними цінними паперами // вісник НБУ. 1996. - № б- ст. 15 -17.

10. Гажа В.Г. Місце і роль комерційних банків у формуванні сучасного фондового ринку України.//Вісник НБУ-199бр.-№2-с.50-51

11. Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин.- Тернопіль: "Тернопіль", 1996. - 140с.

12. Долан Є. Дж. й др. Деньги, банковское дело й денежно кредитная политика/ Пер. с англ. В. Лукашевича й др. Под общ. ред. В. Лукашевича.- Л. 1991.- 448с. а,

13. Жуков Е.Ф. Ринок ценних бумаг. - М.: Финанс^ й статистика,

1995.- 224с.

14. Кошевой Д. Осторожно, идут банки.// Финансовая Украина.-

1996.-13 февраля,- ст.39.

15. Лисенков Ю.М. Соврига Я.В. Операції з цінними паперами:

бухгалтерський облік, оподаткування.-К.: "Сільгоспосвіта", агенція "прес центр", 1992.- 94с.

16. Мертенс О. Сучасні методи управління портфелем облігацій:

аналіз ефективності та можливості практичного використання// Банківська справа,- 1996 - .№ 5.- ст.35 - 44

17. Миркин Я.М. Ценние бумаги й фондовий ринок.- М.: "Перспектива", 1994.-53ІС.

18. Мозговий О.М. Фондовий ринок України.// Фінанси України,-1996.-№5.-с.42. ^

19. Ніхбахт Е., Гропелян А. Фінанси / Пер. з англ. В.Ф. Овсіенко та В.Я. Мусіенка. - К.: Основа, 199,- 383с.

20. Основи банковского менеджмента: учебное пособие. Под общ. ред. О.И. Лаврушина. - М.: ИМФРА - М, 1995. - 144с.

21. Поліщук С. Андрійчук О. Національний інвестиційний банк і залучення в Україну іноземних капіталів.// Вісник НБУ -1997. -№ 2. -ст. 13-15.

22. Положення "Про порядок підтримки НБУ ліквідності банківської системи через операції РЕПО купівлі, продажу державних цінних паперів. // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. - 1997. - № 1.- ст. 5-9.

23. Рейтинговие показатели деятельности банков Украйни по сос-тоянию на 1.01.98.//Бизнес,- 1998.- № 5. - ст. 9-11.

24. Рейтинговие показатели деятельности банков Украйни по сос-тоянию на 1.04.98.//Бизнес. - 1998.- № 10.- ст. 10-12.

25. Рейтинговие показатели деятельности банков Украйни по сос-тоянию на 1.01.99.//Бизнес. - 1999. -№ 6. - ст.. 10-12.

26. Рейтинговие показатели деятельности банков Украйни по сос-тоянию на 1.04.99.//Бизнес. - 1999.-№ 10. - ст. 12-15.

27. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. - М.: "Дело Лтд", 1995.- 768с.

28. Сугонянко О. Реформування банківської системи як державна проблема// Вісник НБУ. - № 1 -1997. - С.27.-30.

29. Усоскин В.М. Современний комерческий банк: управление й операцій. М.: ИЦП " Вазар Ферро", 1994.

30. Чайка О. Стан, проблеми та перспективи ринку державних цінних паперів України.// Вісник НБУ. -1997. - № 1. - ст. 15- 18.

35


 
 

Цікаве

Загрузка...