WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

2.2. Огляд фінансових звітів банку: звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів. 60

2.3. Додаткові звіти банку 89

2.4. Порядок подання банківської звітності 113

Розділ ІІІ. Аналіз і контроль фінансової звітності 119

3.1. Аналіз фінансової звітності, його суть та значення 119

3.2. Аудит фінансової звітності 143

Висновки 156

Перелік використаної літератури 162

Вступ

За останні роки різко змінилась економічна ситуація в Україні. З'явилися нові фінансові операції, банки створюють нові фінансові інструменти. Все це знаходить своє відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності банків. Систему банківського бухгалтерського обліку і звітності за останній час постійно вдосконалюються, орієнтуючись на прийняті міжнародні норми і стандарти. Зміни внесені як в План рахунків бухгалтерського обліку, так і в фінансову звітність, що надається комерційними банками. А разом з тим продовжують діяти деякі положення обліку, що були прийняті в умовах централізованої економіки.

Наведені обставини викликали необхідність реформування бухгалтерського обліку і звітності у комерційних банках, яка поставила ряд проблем. Першочерговим завданням було розібратися в принципах і методиках обліку та реформування бухгалтерського обліку і звітності у комерційних банках, яка поставила ряд проблем. Першочерговим завданням було розібратися в принципах і методиках обліку та звітності зарубіжних банків і визначитися, що і як можна застосувати в нашій країні. Розв'язання цього завдання зовсім не повинно було допускати демонтаж наявної системи та її заміну західними аналогами. Це неможливо ні теоретично, ті практично. Мова може йти лише про серйозні зміни, пов'язані з природним розширенням кола об'єктів обліку, зміною ролі бухгалтера в управлінні господарськими процесами. Реформа обліку і звітності у цей перехідний період має бути такою, яка б дозволила відобразити еволюційних процес економічної трансформації однієї облікової системи в іншу і водночас забезпечила б стабільність облікової політики. Це не лише не підірвало б довіри інвесторів, а навпаки, підвищило б її.

Виключно важливе місце в рішенні наведених проблем належить розвитку банківської системи країни, складовою частиною якої виступають комерційні банки.

Успішні результати діяльності банків, в тому числі і комерційних, багато в чому залежить від правильної організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Разом з тим економічна ситуація, яка склалася на даний час щодо практики організації обліку і звітності потребує подальшого удосконалення, повної відмови від застарілих форм і методів, які стримують зростання ефективності банківської діяльності. В той же час здійснити це без докорінної перебудови банківської системи, яка є складовою частиною господарського механізму національної економіки, неможливо.

Банківська система обслуговує процес відтворення на всіх його стадіях, вона активно впливає на фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання. Особливо роль кредитних установ зростає за умов самофінансування, госпрозрахунку та повної комерціалізації економіки країни.

Питання вдосконалення організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності комерційних банків досить широко досліджені в українській і світовій економічній літературі. Значний вклад щодо їх вирішення внесли А.М. Мороз, А.М. Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О.А. Мазур, М.Олексієнко, Л.Воронова, Р.І. Тиркало, О.Киреєв, Л.Кіндрацька, Г.Нашкерська, Г.Жигайло і інші відомі економісти. Разом з тим перебудова господарського механізму, спрямована на розвиток товарно-грошових взаємовідносин, комерціалізація банківської системи вимагає проведення спеціального дослідження практики бухгалтерського обліку та фінансової звітності комерційних банків і розробки обґрунтованих підходів до визначення шляхів її удосконалення.

В зв'язку з цим особливу актуальність набувають дослідження складу та характеристика фінансової звітності, визначення ролі і місця банківської звітності в системі економічних методів управління банківською діяльністю. Потребують подальшої розробки питання, які пов'язані з посиленням впливу бухгалтерської звітності на забезпечення збереження цільового і раціонального використання грошових ресурсів, прийняття ефективних управлінських рішень і забезпечення на цій основі стійкого фінансового стану банків. Нова низка питань виникає з комерціалізацією банківської діяльності. Потребують аналізу і узагальнення перші результати практичної реалізації впровадження Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), які були введені в дію 1 січня 1998 року.

Наведені обставини визначили вибір теми дипломного дослідження.

Об'єктом наведеного дослідження є діяльність комерційних банків Тернопільської області.

В процесі дослідження були використані методичні та інструктивні матеріали Національного банку України (НБУ) і комерційних банків, первинні матеріали комерційних банків і регіонального управління НБУ Тернопільської області.

Мета дипломного дослідження полягає в тому, що на основі вивчення і узагальнення результатів теоретичних досліджень інших авторів та аналізу діючої практики організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності розробити пропозиції і рекомендації щодо її удосконалення в умовах переходу до ринкової економіки.

Методологічною і теоретичною основою дипломного дослідження слугують Закони України щодо організації банківської справи та бухгалтерського обліку в банках, Постанови Кабінету Міністрів України щодо питань реформування національної економіки, Рішення Міністерства Фінансів України.

В процесі дослідження були використані нормативні та інструктивні матеріали НБУ і комерційних банків, дані статистичних збірників, матеріали бухгалтерської і статистичної звітності комерційних банків Тернопільської області. В процесі роботи над дипломною роботою автором вивчені і використані результати досліджень українських і зарубіжних економістів, що присвячені проблемам організації, підготовки та подання фінансової звітності банків.

При вивченні і обробці фактичного матеріалу використовувалися методи економічного аналізу, порівняння, групування, відносні і середні величини, системний підхід.

Наукова новизна виконаної дипломної роботи полягає в постановці, теоретичному обґрунтуванні і вирішенні комплексу питань, пов'язаних з удосконаленням підходів щодо роботи, пов'язаної з організацією, підготовкою та поданням фінансової звітності комерційних банків в умовах адаптації МСБО до особливостей нашої економіки.

Практична значимість наведених досліджень полягає в тому, що пропозиції і рекомендації щодо організації фінансової звітності кредитних установ будуть сприяти укріпленню принципів самофінансування, окупності, посиленню зацікавленості банків в досягненні високих кінцевих результатів своєї фінансово-господарської діяльності, що буде сприяти оздоровленню економічної системи в цілому.

Основні висновки і пропозиції дипломної роботи викладені у висновках. Дипломна складається із вступу, трьох розділів, де, в першому викладено суть та значення фінансової звітності комерційних банків, в другому – економічний огляд фінансової звітності банків, в третьому – аналіз і контроль фінансової звітності, висновків, списку використаної літератури та додатків. Робота викладена на 167 сторінках основного тексту.

Розділ І. Фінансова звітність комерційних банків України, її суть і значення

1.1. Суть, призначення і значення звітності банків

Одним із головних принципів підприємництва є свобода прийняття рішень суб'єктом економічних відносин. Будь-яке економічне рішення ґрунтується на обробці інформації, що міститься у звітності.

Звітність як складова методу бухгалтерського обліку є його завершальним етапом. Поділ бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський, кожний з яких має своє призначення і відіграє свою роль у управлінні, передбачає використання узагальнених показників банківської діяльності та стану грошово-кредитного ринку, призначених як для внутрішніх, так і зовнішніх користувачів інформації. Для зовнішніх користувачів насамперед призначається фінансова (бухгалтерська) звітність, котра використовується також і самим банком. Фінансова звітність являє собою систему взаємопов'язаних узагальнених показників, що відображають фінансовий стан та результати діяльності банку за звітний період. Вона складається з допомогою підрахування, групування і спеціального оброблення даних поточного бухгалтерського обліку.

Водночас фінансова звітність не дає змоги керівництву банку детально оцінювати, всебічно аналізувати й контролювати діяльність філій, інших структурних підрозділів, мати детальну оперативну інформацію, необхідну для прийняття рішень на різних рівнях управління банком. Тому, окрім фінансової звітності, встановлюються форми статистичної звітності, що ґрунтуються на даних управлінського бухгалтерського обліку і використовуються для створення системи грошово-кредитної та банківської статистики.


 
 

Цікаве

Загрузка...