WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

 • Про затвердження змін та доповнень до Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України // Офіційний вісник України. –2000. -№3. –с. 108-130.

 • Доповнення №2 до Правил організації бух. та стат. звітності в банках України: затв. Пост. Правл. НБУ №180./Законод. і нормат. акти з банк. діяльності. –1997. –вип 4 (квітень). –с. 57-91.

 • Національний норматив аудиту №12 (протокол аудиторської палати України №73 від 18.12.1998 р.)

 • Директива Ради Європейського Союзу "Про річну та консолідовану звітність банків та інших фінансових установ" №86/635/ЕЕС від 8.12.86 р.

 • Ачеев А.С. Комплексный аудит банков и коммерческих структур. // Бизнес и банки. –1993. -№50.

 • Бабичева Ю.Н. Анализ банковского балансу // Деньги и кредит. –1991. -№5. –с.44-55.

 • Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф.Жуков, А.М.Масксимова, О.М.Маркова и др.; Под ред. проф. Е.Ф.Жукова. –М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. –471 с.

 • Банківська енциклопедія. / Під заг. ред. А.М. Мороза. –К.: Ельтон., 1993 р.

 • Банківське право: Навчальний посібник / Упорядник М.П.Кучерявенко. –Харків, 1999. –784 с.

 • Банковское дело / Под ред. О.М.Лаврушина. –М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. –428 с.

 • Банковское дело. Учебник / Под ред. проф. В.И.Колесникова, проф. Л.П.Кроливецкой. –М.: Финансы и статистика, 1995. –480 с.

 • Вігуру Жан-Клод та ін. Банк очима економіста й бухгалтера. / Ж-К Вігуру, П.Бланк, А.Прост; Пер. з фр. Є.Марічев. –К.:Основи, 1997. –293 с.

 • Білуха М. Контроль та аудит діяльності комерційного банку. // Бухгалтерський облік і аудит. –1996. -№12. –с.29-34.

 • Вступ до банківської справи / Під ред. д.е.н., проф. М.І.Савчука. –К.: Лібра, 1998. –344 с.

 • Вступ до банківської справи. / Під заг. ред. М.І. Савлука. –К.: Лібра, 1998 р.

 • Голов С. Звіт по рух грошових коштів згідно з МСБО // Бух. облік і аудит. –1999. -№3. –с.17-24.

 • Голов С. Підготовка і подання фін. звітності згідно з МСБО // Бух. облік і аудит. –1998. -№12. –с.8-17.

 • Гроші та кредит / Під ред. Б.С. Івасіва. –К., 1999 р.

 • Данилюк Г. Національний банк має намір посилити контроль // Україна-Business. –2000 р. –7 червня

 • Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. –Тернопіль: "Тернопіль", 1996. –140 с.

 • Долан Э., Кемпелл К. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В.Лукашевича, 1991

 • Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. –К.: Лібра, 1996. –224 с.

 • Зінченко В. Виїзне інспектування банків: метод поточного контролю за діяльністю банківської системи // Вісник НБУ. –1998 р. –№7

 • Киреєв О. Перехід до МСБО та звітності – основа подальшого розвитку банківської системи // Банк справа. –1998. -№1. –с.3-8.

 • Киреєв О. Формування фінансової звітності комерційних банків на основі МСБО // Бухгалтерський облік і аудит. –1998. -№1. –с.3-14.

 • Киреєв О. Формування фін. звітності комерційних банків на основі МСБО // Бухгалтерський облік і аудит. –1998. -№2 . –с. 29-37.

 • Кисляков. Аудит консолидированной финансовой отчетности. // Банковский аудит. –1998. -№1. –с.13-17.

 • Кіндрацька Л. Метод нарахування – як базова основа формування фінансової звітності КБ // Економіка, фінанси, право. –1999. –вип 7. –с.38-40.

 • Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навч. посібник. –К.: КНЕУ, 1999. –432 с.

 • Ковбасюк М., Дерен М. Аудит і аналіз фінансових результатів діяльності КБ. // Бухгалтерський облік і аудит. –1995. -№2. –с.21-26.

 • Козлов М.М. Основи деятельности Центрального банка. // Деньги и кредит. –1993 р. –№9.

 • Кочетков В.Н., Омельченко А.В. Основы экономического анализа банковской деятельности. –К.: Изд-во УФИМиБ, 1998. –168 с.

 • Максимов В., Качаев С., Корноушенко Е. Анализ и управление в нестабильной среде // Банковские технологии. –1999. -№3. –с.47-53.

 • Матвієнтко В. Капітал банку – надійність для клієнтів. // Демократична України. –1998. –16 червня.

 • Мухаммед Р. Методология и организация аудита финансовой отчетности коммерческих банков : Зарубіжний досвід. // Економіка. Фінанси. Право. –1999. -№2. –с.26-28.

 • Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. д.е.н., проф. А.М.Мороза та к.е.н., доц. М.Ф.Пуховиної. –К.: КНЕУ, 1999. –368 с.

 • Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. / Під ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. –К.:КНЕУ, 1999 р.

 • Нашкерська Г.В. Складання балансу банку та інтерпретація його статей // Світ бухгалтерського обліку. –1999. –№5.

 • Облік та аудит у комерційних банках / А.М.Герасимович, Т.В.Кривов'яз, О.А.Мазур та ін.; За ред. д.е.н.,проф. А.М.Гераси-мовича. –Львів: "Фенікс", 1999. –512 с.

 • Ольхова Р.Г. и др. Банк и контроль. –М.: Финансы и статистика, 1991.

 • Основы банковского дела / Под. ред. д.э.н. Мороза А.Н. –К.: Либра, 1994. –330 с.

 • Петрик О. Ознаки, критерії і методи аудиторської оцінки фінансової звітності. // Бухгалтерський облік і аудит. –1994. -№10. –с.10-13.

 • Пнова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. –М.: Финансы и статистика, 1996. –272 с.

 • Полулях Є. Аналіз фінансово-господарської діяльності комерційного банку // Банківська справа. –1998. -№5. –с.47.

 • Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. –М.: ИНФРА-М, 1996. –624 с.

 • Прокопчук Т.Ю. Формування і використання власного капіталу КБ // Фінанси Укр. –1999. -№9. –с.41-43.

 • Прокофьева Л.Я. Об организации анализа в учереждениях банка // Деньги и кредит. –1990. -№7. –с.38-40.

 • Річний бухгалтерський звіт // Бухгалтерський облік і аудит. –1996. -№12. –с.2-9.

 • Річний бухгалтерський звіт // Бухгалтерський облік і аудит. –1999. -№1. –с.3.

 • Селбі Д. НБУ і банківський нагляд // Вісник НБУ. –1998 р. –№12

 • Сидельникова Л.Б. Аудит коммерческого банка. –М.: БУКВИЦА, 1996. –176 с.

 • Современное банковское дело в зарубежных странах: вопросы теории и практики: Реферативный сборник, -М.: ИНИОН РАН, 1996. – 163 с.

 • Тиркало Р.І., Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг. Навч. посібник, -К.: "Слобожанщина", 1999. –236 с.

 • Циганов С. Місце і роль центрального банку в фінансово-кредитній системі країни // Банківська справа, 1999. –№3

 • Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. –М.: ИНФРА-М, 1995. –272 с.

 • Шафранова Г. Аналіз фінансової звітності (Продовження. Початок у №30, 31) // Баланс. –2000. -№30, 31, 36. –с.46-49.

 • Шульга Н. Застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України: концептуальні основи. // Банківська справа. –1999. -№3. –ст.50-53.

 • Щибиволок З.І. Вступ до економічного аналізу комерційного банку. –Т.: Економічна думка, 1998. –115 с.

 • Экономический анализ деятельности банков / Учебное пособие. –М.: "ИНФРА-М", 1996. –144 с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...