WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

 • Основним та дуже важливим кроком у процесі переходу до МСБО є прийняття Україною методу нарахування. Доходи та витрати визнаються зараз на той період, до якого вони відносяться. Доходи можуть відповідним чином порівнюватися із пов'язаними з ними витратами. Ми можемо вже зараз прослідкувати переваги цього методу для українських банків:

  • фінансова звітність українських банків надає більш реальну картину фінансових результатів, ніж раніше.

  • доходи більш реально відображають результати діяльності за період.

  • витрати більш конкретно пов'язані із звітним періодом.

  • основа нарахування дає можливість оцінювати діяльність майбутніх періодів завдяки тому, що на ці періоди відносяться частини витрат на оренду, страхування та на інші послуги, які споживав банк. Метод нарахування зосереджений на притоках чистих активів від операцій (доходах) та використанні чистих активів у операційній діяльності (витратах), незалежно від того, генерують чи споживають ці притоки та відтоки грошові кошти.

 • Слід визнати, що реформування обліку і звітності в банках України є значним кроком до переходу на МСБО. Проте в умовах нерегульованості чинного законодавства, консервативності існуючої системи обліку та звітності це потребує доопрацювання окремих напрямів, елементів та вирішення ряду проблем, серед яких найактуальнішими є такі:

  • значна консервативність сучасної звітності банків. Виходячи з МСБО, основними формами звітності банків мають бути баланс, звіт про фінансові результати та звіт про рух грошових коштів з додатками. Це дає можливість здійснювати досить глибокий аналіз основних показників банку, враховувати всі ризики, властиві банківському бізнесу, оцінювати вплив найвагоміших операцій на фінансові результати діяльності банку, вплив і ризиковість позабалансових операцій та екстраординарних подій.

  • відсутність методики реальної оцінки окремих статей балансу, згрупованих за економічно однорідними ознаками. На сьогодні більшість статей балансу банку на мають реальної оцінки. Не враховується вплив інфляції на окремі статті звітності, не здійснюється резервування таких ризикових статей банківського балансу, як депозити в інших банках. Використовуються невідповідні норми амортизації основних засобів. Частина витрат банку покривається за рахунок прибутку, недостатньо резервуються вкладення і депозити фінансових установ та клієнтів.

  • відсутність розвиненого фінансового ринку, особливо вторинного.

  • недостатня розробленість параметрів аналітичного обліку, що ускладнює здійснення необхідних перегрупувань інформації. У зв'язку з цим існує ризик, що фінансова звітність задовольнятиме інтереси одного з користувачів (з непрямим фінансовим інтересом) – держави, а не інвесторів, буде результатом податкового, а не фінансового обліку.

  Вирішення перелічених проблем дасть змогу українським банкам складати фінансову звітність, що відповідатиме вимогам МСБО та задовольнятиме потреби в інформації всіх її користувачів.

 • Щодо звіту про фінансові результати, то при порівнянні української методики з підходом за МСБО 8 слід зазначити наступне:

  • вимоги НБУ до звітності подібні до подання за МСБО через те, що форма НБУ є єдиним звітом, що групує доходи, витрати, виграші та збитки. Крім того, різні джерела доходу (прибутковості) подані окремо.

  • форма НБУ відповідає МСБО 30 "Розкриття інформації у фінансовій звітності банку через те, що процентний дохід, дохід від сплати за послуги та комісійний дохід, а також інші поточні доходи та витрати подаються окремо.

  • форма НБУ відрізняється від Міжнародних стандартів бухобліку через те, що за формою НБУ проводка непередбачених доходів/витрат робиться окремою статтею в категорії прибутку перед оподаткуванням. Тоді як за міжнародними стандартами будь-які непередбачені доходи чи витрати мають подаватися як окрема стаття без урахування ефекту оподаткування після розрахунку чистого прибутку.

  • відносно фундаментальних помилок та змін методики бухобліку, правила НБУ не цілком відповідають вимогам Міжнародних стандартів. По-перше, будь-які фундаментальні помилки, що виникають в українських банках, мають коригуватися шляхом розкриття інформації у звіті про прибутки та збитки поточного періоду (що є дозволеним альтернативним методом за Міжнародними стандартами бухобліку). Проте, переважний підхід за міжнародними стандартами бухобліку не є прийнятним у процедурах НБУ. По-друге, банкам взагалі не дозволено вибирати з різних методик бухобліку, тому що вони повністю мають керуватися директивами НБУ.

  Головною відмінною рисою подання чистого прибутку за вимогами НБУ та його подання відповідно до Міжнародних стандартів полягає в тому, що НБУ вимагає жорсткої форми звіту, яка дуже нагадує податкову декларацію про доходи. А за Міжнародними стандартами немає необхідності дотримуватися встановленої форми чи формату звіту. Однак, Міжнародні стандарти мають певні вимоги щодо розкриття інформації (МСБО 8), а також загальну схему підготовки та подання фінансової звітності.

 • Із розглянутих у дипломній роботі питань ми можемо зробити висновок, що фінансовий аналіз – це метод оцінки і прогнозування фінансового стану будь-якого банку на основі його бухгалтерської звітності. В умовах сьогодення найбільш відчутна потреба у функціональній і перспективній спрямованості аналізу. Функціональна спрямованість передбачає перетворення фінансового аналізу в елемент технології управління комерційним банком з метою підготовки виважених і своєчасних рішень. У зв'язку з цим такий аналіз повинен стати невід'ємною складовою частиною функціональних обов'язків будь-якого керівника, спеціаліста чи виконавця. Перспективна спрямованість фінансового аналізу в тому, що він є інструментом обґрунтування управлінських рішень при вирішення тактичних завдань і стратегії розвитку комерційного банку.

 • Використання стандартів внутрішнього аудиту у комерційних банках України дасть змогу: вдосконалити процедуру проведення внутрішнього аудиту, забезпечити вчасний та якісний аналіз і оцінювання системи організації внутрішнього контролю; проводити постійний моніторинг банківських ризиків; здійснювати перевірку відповідності банківських операцій та видів діяльності політиці і встановленим процедурам банку, а також чинному законодавству України; складати уніфіковані аудиторські висновки і звіти, а також інформувати Правління та Раду банку про виявлені недоліки; розробляти і сприяти впровадженню упереджувальних заходів, спрямованих на профілактику виникнення ризиків та забезпечення фінансової стабільності банку.

 • На завершення необхідно зазначити, о в системі комерційних банків України реформу обліку не можна вважать завершеною із введенням в дію нового Плану рахунків та нових форм звітності. Як не парадоксально, але це лише один із перших реальних кроків реформи. Наступним стала розробка та впровадження Національних стандартів обліку та звітності, необхідність яких не викликала ніяких сумніві. Кроком саме наступним, а не останнім. Таким чином, реформа у сфері обліку в умовах України буде довготривалою, але робити її потрібно вже тепер.

  Реалізація запропонованих рекомендацій повинна, на нашу думку, призвести до покращення якісних показників діяльності кредитних установ.

  Перелік використаної літератури

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. –1997 р. –№9.

 • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (№996 –XIV від 16.07.1999 р.) набув чинності з 1 січня 2000 року.

 • Постанова КМУ "Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" №250 від 3.04.1993 р.

 • Інструкція НБУ "Про організацію роботи з готівкового обігу комерційних банків України" // Баланс. –1998 р. –№36.

 • Постанова Правління НБУ "Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банківських установах України" №556 від 30.12.1998 р.

 • Постанова Правління НБУ "Положення про кредит" №246 від 28.09.1985 р.

 • Постанова Правління НБУ "Положення про порядок кредитування комерційних банків" від 5.12.1994 р.

 • Постанова Правління НБУ "Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України" №114 від 20.03.1998 р.

 • Постанова Правління НБУ "Про внесення змін до інструкції до складання річного фінансової звітності комерційних банків" // Офіційний вісник України. –1999. -№50. –с.175-226.

 • Про додаткові вимоги до уповноважених банків щодо нормативів капіталу та ліквідності // Офіційний вісник України. –2000. -№45. –с.113-115.

 • Постанова Правління НБУ "Про затвердження змін і доповнень до Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України". // Офіційний вісник України. –1999. -№50. –с.226-228.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...