WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Іншими словами, експрес-аналіз повинен допомогти отримати відповіді на такі запитання: Чим займається банк і які масштаби його діяльності? Чи має у балансі "хворі" статті? Чи дотримується фінансової рівноваги і належно захищає інтереси вкладників, інвесторів та кредиторів банку? Чи виконує нормативні вимоги регулюючих органів? Наскільки вправно використовує власні можливості та який від цього фінансовий зиск?

Матеріалами для експрес-аналізу є періодична бухгалтерська і статистична звітність. На Заході прийнято вважати, що аналіз фінансової звітності поряд з регулярними перевірками і ревізіями є однією з форм контролю за діяльністю комерційних банків. Такий фінансовий аналіз називають ще дистанційним моніторингом.

Експрес-аналіз фінансової звітності проводиться у три етапи:

  • підготовки звітності до читання;

  • попереднього огляду звітності;

  • читання та аналізу звітності.

На першому етапі, підготовчому, приймається рішення про доцільність аналізу фінансової звітності. Основою такого рішення служить переконання в її готовності до читання. На Заході діє правило, за яким, перш ніж укласти угоду, будь-який бізнесмен повинен ознайомитися з річним звітом контрагента. Від того, наскільки правильно і грамотно складений звіт, може у значній мірі залежати результат майбутніх переговорів про співробітництво.

На цьому етапі, крім формальної, ще проводиться рахункова і логічна перевірка матеріалів фінансової звітності. За її результатами приймається рішення про придатність фінансової звітності до аналітичного читання.

Другий етап експрес-аналізу доповнює і розширює заходи першого, оскільки пов'язаний з прискіпливим оглядом бухгалтерської звітності. Попередньо знайомляться з пояснювальною запискою до балансу. Це необхідно для того, щоб оцінити умови роботи банку у звітному періоді, виявити тенденції основних показників його діяльності, а також якісні зміни у видах і масштабах бізнесу, отриманих результатах тощо. У процесі огляду фінансової звітності банку звертають увагу на характер уніфікації балансу, оцінку статей активів і пасивів, алгоритми розрахунку показників та інше. Особливу увагу звертають на викривлення звітних даних такими факторами як інфляція, ринкова оцінка активів банку, наявність повторного рахунку джерел і майна у підсумку балансу.

Третій етап є основним у експрес-аналізі. Його мета полягає в узагальненні оцінки результатів фінансово-господарської діяльності банку. Такий аналіз проводиться з різною мірою деталізації в інтересах певних користувачів аналітичної інформації. Одним з важливих елементів цього етапу є уміння працювати з фінансовою звітністю. Так, кредитні інспектори, яким часто доводиться приймати участь у процесі укладання кредитних договорів, зобов'язані чітко уявляти структуру звітності та зміст її основних розділів. Такі знання необхідні й іншим фахівцям та керівниками, зокрема, відділів Міжнародних розрахунків чи валютного, цінних паперів і біржової діяльності та інших.

Експрес аналіз балансових ресурсів і майна банку.

Основу інформаційного забезпечення фінансового аналізу складає баланс. Найчастіше його публікують в універсальному вигляді. Інколи шляхом перегрупування і структурування статей будують аналітичні баланси. Деколи такі баланси подають у аналітично перегрупованому вигляді. Інформацію звітних балансів перегрупованому вигляді. Інформацією звітних балансів періодично публікують у щомісячному журналі "Вісник НБУ", щотижневих газетних виданнях – "Галицькі контракти", "Бізнес", збірнику – Інформаційний Бюлетень Асоціації українських банків та ін.

В основі цільового перегрупування статей активу і пасиву балансу лежить мета якомога чіткіше розкрити становище банку у досягненні визначених пріоритетів господарювання. Цими пріоритетами є ділова активність, надійність, ліквідність і прибутковість банку.

Так, ділову активність банку можна оцінити за аналогічним балансом, у якому активи ґрунтуються за призначенням, а пасиви – за мобільністю джерел. У цьому відношенні в іноземних банків активи прийнято групувати за характером ділової активності, а пасиви – за джерелами коштів.

Надійність банку пов'язана з його здатністю своєчасно гасити негативний прояв фінансових ризиків і виконати взяті зобов'язання перед вкладниками, кредиторами, інвесторами та акціонерами в міру настання часу їх виконання. Відповідно, спрможність банку дотримуватися принципу фінансової рівноваги розкриває групування активів за оборотністю і пасивів – за джерелами надходження коштів.

Найліпше оцінювати ліквідність банку за аналітичним балансом, в якому активи поділяються за ступенем конвертованості у готівку в часі, а пасиви – за терміновістю погашення зобов'язання.

Оскільки ризик, доходність і ліквідність реально переплітаються в управлінні фінансами комерційного банку, то оптимальність цього взаємозв'язку розкриває поділ активів за можливою прибутковістю і вразливістю банків та кредитному ринку, пасивів за їх характером. Іншими словами, це групування сповіщає про готовність банку приймати на себе фінансові ризики і генерувати доходи.

Про прибутковість установи банку сигналізує групування активів за рівнем доходу і ризику, пасивів – за ціною придбання.

Виходячи з даних балансу проводять групування активів за придатністю до розміщення та пасивів – за джерелами коштів до використання. У цьому відношенні з наявних джерел-брутто виділяють ресурсний потенціал, а з активів-брутто – чисті ділові активи.

Щоб прийти від балансу-брутто до балансу-нетто, необхідно провести такі розрахунки:

По-перше, при визначенні власного капіталу-нетто потрібно з наявних власних джерел коштів виключити суму відверненого прибутку. Це пов'язано з тим, що після закінчення звітного періоду балансовий прибуток в обов'язковому порядку розподіляється у фонди і резерви. Як правило, нерозподіленого прибутку не залишається, а якщо й залишається, то його сума незначна. У результаті при підведенні підсумку власного капіталу банку сума отриманого прибутку рахується двічі.

По-друге, від інших пасивів необхідно відняти інші активи. Інші пасиви включають: розрахунки між установами одного банку з перерахуваннями кредитних ресурсів (сальдо отриманих) та інших внутріфіліальних оборотів, валютну позицію і доходи майбутніх періодів. До інших активів входять: відвернені кошти за рахунок прибутку, розрахунки між установами одного банку з перерахуванням кредитних ресурсів (сальдо переданих) та інших внутріфіліальних оборотів, валютна позиція, не сплачені в строк проценти за позичками, витрати майбутніх періодів. Сальдо чистих активів чи пасивів покаже суму реально набутого майна чи ресурсів.

У ході експрес-аналізу зіставляють темпи росту проміжних підсумків та окремих статей з темпами росту підсумку балансу-нетто, змінами по окремих статтях та з індексом інфляції. Такі порівняння деталізують тактику, масштабність, активність, зваженість дій у залученні коштів грошового ринку та зміцненні фундаменту банку, тобто його власного капіталу.

В цілому в експрес-аналізі ресурсного потенціалу оцінка структури складових доповнює матеріал вивчення їх динаміки. На практиці висновки аналітика повинні опиратися на поєднання аналітичних матеріалів вивчення динаміки і структури статей пасивів ущільненого консолідованого балансу банку.

При проведенні міжбанківських порівнянь за структурою статей пасивів аналітик повинен особливо уважно віднестися до масштабів оборотів банків. Відчутна відмінність в оборотах банків викривляє значущість величин часток. У результаті зіставлення непорівняльних часток можна зробити помилкові висновки. Необхідно пам'ятати, що можна порівнювати структуру пасивів тільки за даними банків, які мають обороти в межах допустимого інтервалу групування.

Експрес-аналіз економічного потенціалу банку зосереджується не стільки на відокремленій оцінці стану ресурсного потенціалу і ділових активів банку, скільки на поєднанні в аналітичних висновках взаємозв'язків між лівою та правою частинами балансу. Такі висновки можна отримати трьома шляхами:

  • по-перше, зіставляючи висновки по взаємопов'язаних статтях і розділах активів і пасивів балансу;

  • по-друге, через кількісну ув'язку значущості змін в активах і пасивах;

  • по-третє, з допомогою розрахунку різних коефіцієнтів, що дозволяють ущільнити інформацію і отримати наочні характеристики.

Матеріали аналізу динаміки і структури активів і пасивів балансу-нетто, тобто горизонтального і вертикального підвидів експрес-аналізу, дозволяють побачити економічну картину фінансово-господарської діяльності банку.

Отже, дана методика експрес-аналізу дозволяє з'ясувати перелік факторів, виміряти їх кількісний вплив на коливання ділової активності і оцінити характер виміреної дії (позитивний чи негативний) на ефективність фінансово-господарської діяльності банку. Крім того, вона акцентує увагу аналітика на тактиці поведінки банку, викриває деякі упущення та прорахунки керівництва банку в його рішеннях з диверсифікації джерел і напрямів вкладень та залучення чи повернення коштів грошового ринку.


 
 

Цікаве

Загрузка...