WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Суттєвість інформації пов'язана з розумінням повноти її подання. Міра суттєвості інформації тим вища, чим нижча ймовірність її помилковості. Щоб інформація не була помилковою, необхідно виключати з неї дрібниці, які відволікають увагу від сприйняття основного.

Таким чином, розуміння властивостей, інформації дозволяє будь-якому керівнику чи спеціалісту банку судити про придатність залучених до аналізу даних і отриманих в результаті їх обробки матеріалів для прийняття своєчасних управлінських рішень.

Під організацією аналітичної роботи розуміють сукупність заходів, які дозволяють субординованим за рівнями керівним органам комерційного банку регулярно отримувати достатню аналітично опрацьовану інформацію про стан об'єкта управління для своєчасного прийняття зважених і дієвих управлінських рішень. Така організація передбачає проведення фінансового аналізу за усіма чи окремими сторонами діяльності комерційного банку у відповідності до мети та завдань, що її деталізують у визначеній послідовності з залученням вичерпного складу джерел інформації і обробки її відповідними виконавцями з використанням діагностичного апарату та сучасних технічних засобів.

Викладений зміст організації аналітичної роботи дозволяє примітити, що вона складається щонайменше з наступних частин:

  • достовірної вхідної інформації, що необхідна для підготовки вихідної, результативної, яка має надходити до осіб, що приймають управлінські рішення;

  • програма аналізу, яка передбачає проведення аналітичної роботи за системою показників;

  • сукупності способів, прийомів, методик, технічних засобів для обробки інформаційних потоків;

  • кола виконавців аналітичної роботи.

Фінансовий аналіз здійснюється у декілька етапів, яка розкривають послідовність його проведення. Серед них розрізняють:

  • етап підготовки до аналізу;

  • інформаційний етап;

  • основний аналітичний етап;

  • завершальний або підсумковий етап.

На першому етапі, тобто етапі підготовки до проведення аналізу, відповідно до мети та об'єктів дослідження складається план і детальний графік аналітичної роботи, розробляється програма аналізу і визначаються методики його проведення. При цьому, якщо програма аналізу має показувати, що необхідно робити, то методика повинна розкривати положення про те, як це необхідно робити, щоб досягти мети.

Інформаційний етап аналітичної роботи розпочинається з уточнення програми аналізу, тобто її коректування на особливості, що були виявлені на підготовчому етапі. У відповідності з уточненою програмою аналізу проводиться збір матеріалів. При цьому, чим повніше зібраний матеріал, тим кращими будуть умови для проведення аналізу. На жаль, у проведенні аналізу не всі зібрані матеріали потрібні в однаковій мірі. Через це їх прискіпливо відбирають, класифікують, групують, перевіряють на достовірність тощо. Якщо зібраної інформації недостатньо, виявлено недостовірні джерела, то організовується збір додаткової інформації. При цьому залучаються матеріали анкетування, опитування, обстеження тощо.

Основний етап аналізу полягає у систематизації інформації та аналітичній обробці даних. Для цього заповнюються аналітичні таблиці, виконуються розрахунки, малюються графіки і діаграми тощо. Ця обробка проводиться таким чином, щоб можна було кількісно виміряти вплив факторів, вивчити причини відхилень від заданих чи встановлених параметрів. Потім вивчаються отримані матеріали. У процесі вивчення виявляються взаємозв'язки і взаємозалежності, наступність і корелятивність між показниками і різними факторами, що вплинула на них. Опісля проводиться оцінка отриманих матеріалів дослідження і виявляються плинні та перспективні резерви поліпшення фінансового стану установи банку тощо.

На завершальному етапі аналізу всі матеріали узагальнюються та оформляються для наочного сприйняття особами, що уповноважені приймати управлінські рішення. На цьому етапі також узагальнюються виявлені резерви. Їх класифікація дозволяє побачити не тільки величину, але й подумати над заходами, з організації впровадження. Узагальнення та оформлення матеріалів аналізу проводиться у вигляді безтекстових таблиць, аналітичних записок і висновків тощо. Узагальнені матеріали аналізу доводяться до відома керівників і виконавців.

Узагальнення результатів фінансового аналізу здійснюють на практиці у різній формі в залежності від того, на якому управлінському рівні, хто і з якою метою його проводив. Сукупність матеріалів аналізу, в яких віддзеркалюється комплекс показників, що стисло висвітлюють результати аналізу, називають аналітичною інформацією. Для того, щоб матеріали аналізу були корисними для керуючої системи і дієвими у регулюванні господарських процесів, необхідно добитися такого узагальнення аналітичної інформації, яке забезпечило б повноту оцінки і висновків, наочність і своєчасність отримання цієї інформації, її відповідність запитам будь-якої управлінської ланки комерційного банку.

Найважливішою формою узагальнення значної частини матеріалів аналізу є аналітичні таблиці. При цьому аналітичні таблиці є не тільки технічним і організаційним засобом збору та обробки даних, але й засобом узагальнення резервів і оформлення результатів. Вони формуються машинним способом у вигляді відео- або машинограм і вручну. Їх форма і зміст має відповідати вимогам повноти віддзеркалення господарської ситуації чи процесу за системою взаємопов'язаних показників, правильного групування і доцільної послідовності вивчення окремих сторін діяльності установи банку. В аналітичних таблицях обраховують вплив факторів і узагальнюють резерви.

Форма узагальнення аналітичної інформації залежить від місця, часу і мети проведення фінансового аналізу. Відповідно результати аналізу можуть оформлятися у вигляді аналітичних записок, пояснювальних записок, доповідних, рапортів, висновків, рекомендацій, довідок тощо.

Пояснювальна записка складається у кінці фінансового року і прикладається до річного звіту комерційного банку. Вона характеризує позитивні зрушення, недоліки і суттєві упущення, що стосуються усіх сторін діяльності банку і підзвітних йому установ за звітний період.

Аналітична записка подібна за змістом до пояснювальної, але вона складається за матеріалами тематичного фінансового аналізу чи за результатами роботи комерційного банку щонайменше за місяць, квартал чи півріччя. Зміст аналітичної записки наступний.

Записка розпочинається із загальної характеристики дотримання банком нормативних вимог і зміни результативних показників у порівнянні з попереднім періодом. Далі наводиться оцінка динаміки змін і відхилень від нормативів, розрахунки взаємозв'язку і взаємодії окремих факторів, їх впливу на ефективність фінансово-господарської діяльності.

Аналітичні розрахунки у записках подаються у вигляді таблиць, які поміщаються у тексті чи у вигляді додатків за текстом. Пояснення аналітичних таблиць найчастіше розпочинається з їх підсумків. Після загальних висновків за підсумком таблиці переходять до висвітлення окремих показників. Текстові пояснення містять важливі висновки, що зумовлені даними таблиці, і розкривають взаємозв'язки її показників. У результаті описують причини відхилень чи динаміки змін за показниками і вказують на резерви поліпшення діяльності.

Завершальна частина записки містить головні висновки з проведеного аналізу, підрахунок виявлених резервів, пропозиції щодо їх впровадження, варіанти заходів з поліпшення фінансово-господарської діяльності банку. При цьому пропозиції мають бути конкретними, адресними та обґрунтованими. Розроблені заходи за внесеними пропозиціями повинні супроводжуватися чітким визначенням термінів і осіб, що відповідатимуть і будуть контролювати їх запровадження на практиці.

У внутрімісячному фінансовому аналізі складання аналітичних записок не практикують. Матеріали аналізу узагальнюються у вигляді аналітичних таблиць і графіків, що постійно повторюються, різних зведень, довідок, які подаються керівникам різних ринків управління банком. Це дозволяє їм проводити за даними аналітичних таблиць безтекстовий аналіз. Особливо ефективними результати аналізу є в умовах функціонування АРМ спеціаліста-аналітика чи керівника субординованих рівнів управління банком.

Необхідно особливо звернути увагу на те, що за матеріалами публічної звітності комерційного банку проводиться експрес-діагностика його фінансового стану.

Експрес-аналіз фінансового стану комерційного банку являє собою науковий інструмент наближеної оцінки за обмеженою кількістю щонайпростіших у розрахунках аналітичних показників і спостереження за динамікою їх зміни. Його мета – завчасно розпізнати характер і суттєвість змін та спрогнозувати їх вірогідний розвиток. У цьому відношенні експрес аналіз є засобом первинної діагностики фінансового стану банку за матеріалами звітності.


 
 

Цікаве

Загрузка...