WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

 • Залишок операційної каси в комерційних банках на кінець звітного періоду.

 • Пересилання грошей з оборотної каси іншим установам банків.

 • Пересилання грошей комерційними банками до оборотної каси установ НБУ, до кас інших комерційних банків (продаж готівки).

 • Перерахування з оборотної каси до резервних фондів.

 • Зведений звіт про кількість клієнтів та особових рахунків (додаток 15).

  Ця форма звітності є річною і містить інформацію про кількість клієнтів та особових рахунків, відкритих комерційними банками юридичним та фізичним особам.

  Даний звіт містить такі статті:

  І. Кількість клієнтів, всього, з них:

 • Фінансових банківських установ.

 • Фінансових небанківських установ.

 • Нефінансових державних підприємств і організацій:

  а) у тому числі бюджетних організацій.

 • Нефінансових недержавних підприємств і організацій.

 • Некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства.

 • Фізичних осіб.

 • Інших суб'єктів домашнього господарства.

  ІІ. Кількість відкритих рахунків, всього, у тому числі:

 • Коррахунків банків:

  а) коррахунків НБУ;

  б) коррахунків комерційних банків;

 • Рахунки клієнтів, які утримуються з Державного бюджету.

 • Рахунки бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

 • Рахунки суб'єктів господарської діяльності, які не утримуються з бюджетів:

  а) до запитання;

  б) строкові.

 • Рахунки фізичних осіб:

  а) до запитання;

  б) строкові.

 • За довгостроковими позичками:

  а) фінансових банківських установ;

  б) фінансових небанківських установ;

  в) фізичних осіб;

  г) інших.

 • За короткостроковими позичками:

  а) фінансових банківських установ;

  б) фінансових небанківських установ;

  в) фізичних осіб;

  г) інших.

 • Інші.

 • Форма 520 (додаток 16) "Інформація про курс та обсяги операцій з іноземною валютою" (щоденна) містить такі дані: код і назва валюти; курс та обсяг купівлі іноземної валюти на біржі, на міжбанківському ринку України, на міжнародних валютних ринках; курс та обсяги продажу іноземної валюти у такому ж розрізі.

 • Форма 521 (додаток 17) "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" (щоденна) розкриває таку інформацію: код і назва валюти; курс та обсяг купівлі готівкової іноземної валюти; курс та обсяг продажу готівкової іноземної валюти, залишок.

 • Форма 523 (додаток 18) "Інформація про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою" (щоденна) розкриває такі дані: код і назва валюти; купівля валюти:

  • для клієнтів імпортерів товарів і послуг;

  • для нерезидентів за операціями з цінними паперами;

  • для банків-нерезидентів за рахунок гривні з їх лоро-рахунків;

  • за власний рахунок у межах відкритої валютної позиції;

  • на інші цілі.

  Отже, як бачимо з викладеного вище матеріалу, додаткові звіти мають досить велике значення у діяльності комерційних банків, оскільки вони є джерелами інформації, яку часто неможливо стримати з основних форм звітності, а саме в них детально відображаються окремі аспекти діяльності комерційного банку в розрізі груп клієнтів, видів операцій та ін. Інформація додаткових звітів часто є незамінною при деталізованому аналізі певних напрямів діяльності комерційного банку.

  2.4. Порядок подання банківської звітності

  Після складання всі розглянуті форми основної і додаткової звітності повинні подаватись користувачам.

  Звітність складається і подається за визначеними адресами установами Національного банку України, комерційними банками – юридичними особами, філіями всіх комерційних банків, що є резидентами і нерезидентами України, включаючи філії іноземних банків. Банки подають, залежно від видів, звітність: засновникам, учасникам – відповідно до установчих документів; Національному банку України; органам державної статистики; податковим органам; іншим користувачам у випадках, установлених чинним законодавством.

  Типові форми фінансової та статистичної звітності, що подаються до Національного банку, та інструкції про порядок їх заповнення розробляються і затверджуються Правлінням Національного банку України за погодженням з Державним комітетом статистики України. Забороняється вимагати подання фінансової та статистичної звітності за формами, не затвердженими в установленому порядку, а також за невстановленими адресами.

  Комерційні банки, що мають філії, складають зведену фінансову звітність в цілому по комерційному банку (юридичній особі) за областями і подають Національному банку України. Регіональні управління Національного банку України на основі отриманих від установ комерційних банків звітів складають зведену за регіоном звітність.

  Порядок складання, періодичність, терміни та способи подання комерційними банками та підрозділами Національного банку України фінансової та статистичної звітності регламентуються правилами, затвердженими Правлінням Національного банку України.

  Що стосується державної статистичної звітності, то інформація про її форми, періодичність та терміни подання міститься у табелі форм державної статистичної звітності, що подаються Державному комітету статистики України.

  Звітність складається у грошовому виразі в одиницях, установлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць так, щоб були збережені правильність підсумків та повний збір даних звітів.

  Датою подання банківської звітності вважається день фактичного передавання її за належністю, якщо подання здійснюється електронною поштою, а у разі надсилання її поштою з повідомленням про вручення адресату – дата його одержання, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата. Якщо дата подання звітності припадає на неробочий день, то термін подання звітності переноситься на перший після вихідного робочий день.

  Для відправлення звітності переважно використовується електронна пошта Національного Банку України. З метою зменшення обсягів та прискорення передачі звітної інформації через електронну пошту, підвищення рівнів достовірності та автоматизації її формування Національним банком України впроваджена технологія оброблення банківської звітності, яка ґрунтується на принципі економічних показників. Згідно з цим принципом передавання інформації від банків здійснюється у вигляді набору конкретних економічних показників, за якими відповідні форми звітності формуються безпосередньо в Національному банку України. Ці економічні показники автоматично беруться з операційного дня банку і у вигляді стандартних форматів файлів передаються через електронну пошту до Національного банку України безпосередньо або через Центральну розрахункову палату, де здійснюється автоматизоване оброблення отриманої інформації.

  Форми звітності підписуються керівником і головним бухгалтером банку або їхніми заступниками. Зазначені посадові особи несуть повні відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність подання звітності. Крім того, звітність має містити інформацію про виконавців, які склали ту чи іншу форму звітності (прізвище, номер телефону). Файли мають електронний підпис.

  Зміни до даних фінансової та статистичної звітності, що належать як до поточного, так і до минулого року (після затвердження цієї звітності), у разі їх перекручення, вносяться у тому звітному періоді, в якому були виявлені перекручення. Виправлення помилок у звітності підтверджуються підписом посадових осіб банку із зазначенням дати виправлення. Якщо помилки у звіті виявлено після його відправлення, то банк надсилає повторно до НБУ виправлені файли чи форми.

  Для забезпечення доступності, гласності та відкритості для заінтересованих користувачів річна фінансова звітність банків про наслідки фінансово-господарської діяльності, майновий і фінансовий стан є відкритою для опублікування, крім випадків, передбаченим законодавством. Достовірність та повнота звітності, що публікується, підтверджується аудиторською організацією у випадках, установлених чинним законодавством.

  Крім зазначеного вище, Україна як член Міжнародного валютного фонду відповідно до його статуту зобов'язана подавати йому інформацію, яка використовується Фондом для ефективнішого виконання своїх функцій, зокрема для здійснення наглядових функцій виявлення загальноекономічних та фінансових проблем, полегшує підготовку даних, призначених для надання допомоги.

  Інформація, що подається МВФ, є узагальненою, тобто в ній не приводяться дані за окремими юридичними особами (корпораціями, банками тощо), але вона має достатню деталізацію, необхідну для виконання МВФ наглядових функцій.

  Національний банк України, беручи о уваги зобов'язання держави щодо виконання угод з МВФ, подає Фонду таку інформацію про:

  • баланс Національного банку України;

  • зведений баланс комерційних банків;

  • процентні ставки за кредитами Національного банку України та комерційних банків;

  • обмінний курс гривні до іноземних валют;

  • структуру валютних резервів;

  • звіт про рух коштів на рахунках МВФ;

  • окремі депозити й активи Ощадного банку України.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...