WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

 • Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

 • Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

 • Сальдо грошових коштів та зміна їх протягом звітного періоду.

  МСБО 7 не визначає формат звіту про рух грошових коштів і перелік статей по кожному виду діяльності, але містить конкретні вимоги та пояснення щодо:

  • надзвичайних (екстраординарних) статей;

  • відсотків і дивідендів;

  • податків з прибутку;

  • інвестицій в дочірні, асоційовані та спільні підприємства;

  • придбання і реалізації дочірніх підприємств та інших господарських одиниць;

  • руху грошових коштів у іноземній валюті;

  • розкриття інформації про окремі аспекти руху грошових коштів.

  Надзвичайні (екстраординарні) статті.

  Надходження і видаток грошових коштів внаслідок надзвичайних подій слід відображувати окремими статтями у складі операційної інвестиційної або фінансової діяльності залежно від того, до якого виду діяльності належить ця подія.

  Відсотки і дивіденди.

  У практиці існують різні підходи до класифікації руху коштів, пов'язаних з відсотками і дивідендами. Фінансові установи (зокрема банки) звичайно відображають сплачені та отримані відсотки та дивіденди у складі операційної діяльності.

  Податки з прибутку.

  МСБО 7 передбачає, що рух грошових коштів, пов'язаний з податками на прибуток, відображається окремою статтею у складі операційної діяльності, якщо він не може бути конкретно віднесений до інвестиційної або фінансової діяльності.

  Інвестицій в дочірні, асоційовані та спільні підприємства.

  Відображення руху грошових коштів, пов'язаного з інвестиціями в дочірні, асоційовані та спільні підприємства, залежить від методу їх обліку.

  Придбання і реалізація дочірніх підприємств та інших господарських одиниць.

  Рух грошових коштів внаслідок придбання та реалізації дочірніх підприємств та інших господарських одиниць показують окремою статтею у складі інвестиційної діяльності відповідно як надходження або видаток коштів.

  При цьому видаток коштів для придбання інших підприємств не вираховується з суми надходження коштів від їхньої реалізації. Придбані або реалізовані дочірні підприємства та інші господарські одиниці є майновими комплексами, які можуть включати різні види активів, в тому числі грошові кошти.

  Рух грошових коштів в іноземній валюті.

  Надходження і видаток грошових коштів у іноземній валюті відображають у звіті про рух грошових коштів шляхом перерахування іноземної валюти у валюту звітності за курсом, що діяв на дату руху грошових коштів.

  Нереалізовані курсові різниці, тобто різниці, що виникають внаслідок перерахунку статей балансу (крім грошових коштів) в іноземній валюті, не є рухом грошових коштів.

  Однак на суму прибутку або збитку внаслідок таких курсових різниць слід скоригувати прибуток банку для визначення руху грошових коштів від операційної діяльності із застосуваннями непрямого методу.

  Розкриття інформації про окремі аспекти руху грошових коштів.

  Крім розглянутих правил подання інформації про рух грошових коштів, МСБО 7 вимагає розкривати:

  • компоненти грошових коштів і політику установи щодо їх визначення;

  • узгодження суми грошових коштів, наведеної у звіті про рух грошових коштів з відповідними статтями балансу;

  • детальну інформацію про придбані та реалізовані дочірні підприємства та інші господарські одиниці;

  • суму значного залишку грошових коштів установи, які недоступні для використання групою установ;

  • загальну суму сплачених податків з прибутку, якщо рух грошових коштів від цих податків відображається у складі кількох видів діяльності.

  Поряд з розглянутими обов'язковими вимогами МСБО 7 рекомендує наводити в примітках до звіту про рух грошових коштів таку інформацію:

  • суму невикористаних позичкових коштів, які можуть бути використані для майбутньої операційної діяльності та ля погашення зобов'язань інвестиційного характеру, з зазначенням будь-яких обмежень щодо використання цих коштів;

  • загальну суму руху грошових коштів (окремо від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності), які пов'язані з частками участі у спільних підприємствах, що обліковуються методом пропорційної консолідації;

  • загальну суму руху грошових коштів, які відображають збільшення операційної потужності, окремо від руху таких грошових коштів, що мають підтримувати цю потужність;

  • суму руху грошових коштів, який виникає від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в кожному сегменті за видами діяльності та в кожному географічному сегменті.

  Нижче наведені статті звіту про рух грошових коштів, форма якого використовується українськими комерційними банками (додаток 3).

  Звіт про рух грошових коштів за прямим методом:

  І. Операційна діяльність

 • Процентні доходи, що отримані.

 • Процентні витрати, що сплачені.

 • Комісійні доходи, що отримані.

 • Комісійні витрати, що сплачені.

 • Дивіденди від довгострокових вкладень в асоційовані компанії, що отримані.

 • Інші доходи, що отримані.

 • Інші витрати, що сплачені.

 • Реалізовані результати від торговельних операцій.

 • Повернення раніше списаних активів.

 • Виплати працівникам банку.

 • Податок на прибуток, що сплачений.

 • Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку.

 • Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам.

 • Зменшення (збільшення) кредитів, яка надані клієнтам.

 • Зменшення (збільшення) інших активів.

 • Збільшення (зменшення) коштів, що отримані від НБУ.

 • Збільшення (зменшення) коштів інших банків.

 • Збільшення (зменшення) поточних та депозитних рахунків.

 • Збільшення (зменшення) інших зобов'язань.

 • Реалізація (придбання) цінних паперів у портфелі банку на продаж.

 • Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності.

 • Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності.

  ІІ. Інвестиційна діяльність.

 • Реалізація (придбання) інвестиційних паперів.

 • Зменшення (збільшення) вкладень в асоційовані компанії.

 • Зменшення (збільшення) вкладень у дочірні компанії.

 • Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів.

 • Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності.

  ІІІ. Фінансова діяльність.

 • Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу.

 • Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань.

 • Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу.

 • Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду.

 • Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності.

 • Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів.

 • Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року.

 • Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року.

  IV. Вплив змін курсів валют.

  Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом:

  І. Операційна діяльність.

 • Чистий прибуток (збиток) поточного періоду. Поправки чистого прибутку.

 • Нараховані витрати.

 • Нараховані доходи.

 • Амортизація основних засобів.

 • Резерви під сумнівні борги, знецінення активів.

 • Торговельний результат.

 • Нарахований та відстрочений податок.

 • Прибуток (збиток) від продажу інвестицій.

 • Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компанії.

 • Амортизація дисконту і премії цінних паперів.

 • Інший рух коштів, які не є грошовими.

 • Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку.

 • Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам.

 • Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам.

 • Зменшення (збільшення) інших активів.

 • Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від НБУ.

 • Збільшення (зменшення) коштів інших банків.

 • Збільшення (зменшення) поточних та депозитних рахунків.

 • Збільшення (зменшення) інших зобов'язань.

 • Реалізація (придбання) цінних паперів у портфелі банку на продаж.

 • Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності.

 • Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності.

  ІІ. Інвестиційна діяльність.

 • Реалізація (придбання) інвестиційних цінних паперів.

 • Зменшення (збільшення) вкладень в асоційовані компанії.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...