WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

До капіталу відносять також резерви та фактичні суми переоцінки.

У додатках до фінансової звітності повинні бути відображені суми основного та додаткового капіталу за мінусом відрахувань.

Слід також зазначити, що згідно МСБО 5 "Інформація, що має розкриватися у фінансовій звітності" у балансовому звіті повинні робитися такі загальні розшифровки:

 • обмеження у праві власності на активи;

 • цінні папери, що видані у відношенні до зобов'язань;

 • методи забезпечення пенсій та планів виходу на пенсію;

 • умовні активи та умовні зобов'язання, якщо можливо – у кількісному виразі;

 • суми, що зобов'язані під майбутні капіталовкладення.

Простежується зв'язок між балансовим звітом та звітом про прибутки і збитки. Активи балансового звіту забезпечують основну частину операційних доходів, а пасиви – операційних витрат.

2.2. Огляд фінансових звітів банку: звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів.

У попередньому розділі ми дали загальну характеристику фінансової звітності комерційних банків. Тепер розглянемо більш детально звіт про прибутки і збитки та звіт про рух грошових коштів.

Звіт про прибутки та збитки.

Звіт про прибутки та збитки є найважливішою після балансу формою звітності, за якою оцінюється фінансовий стан банку та рентабельність його діяльності. У світовій практиці звіт про фінансові результати може розглядатись як рахунок прибутків та збитків, звіт про надходження чи звіт про операції.

Звіт про фінансові результати є одним з найбільш важливих фінансових звітів для інвесторів, кредиторів, керівництва та інших зацікавлених сторін через те, що в ньому подано кінцеву цифру прибутку чи збитку. Прибуток за минулі періоди є добрим показником спроможності установи сплатити дивіденди в майбутньому, а також здатності робити майбутні грошові сплати для покриття зобов'язання. Звіт про фінансові результати є важливим для інвесторів та кредиторів через те, що в ньому подано інформацію відносно ризику, фінансової гнучкості та доходу на інвестицію. Звіт про фінансові результати є важливим для керівництва через те, що керівництво може його використати як інструмент оцінки операційних можливостей банку.

Згідно з МСБО 8 "Чистий прибуток за період фундаментальні помилки та зміни методики бухобліку" усі статті доходів та витрат, що визнані за період, мають бути включені до визначення чистого прибутку чи збитку за цей період, якщо Міжнародним стандартом бухобліку не вимагається чи не дозволяється інше.

Згідно з МСБО звіт про прибутки та збитки має повністю розкривати наступні елементи інформації:

 • доходи чи витрати від звичайної діяльності;

 • незвичайні статті, якими вважаються статті доходів чи витрат, що виникають з операцій, які чітко вирізняються із звичайної діяльності установи і, таким чином, їх проведення часто не є регулярним. До непередбачених статей належать природні лиха, страйки робітників, невчасний продаж землі та збитки від пожежі;

 • якщо статті доходів чи витрат від звичайних операцій за своїм розміром, характером чи ефектом дії вимагають розкриття для більш чіткого пояснення результатів діяльності установи за період, то характер та сума таких статей мають розкриватися окремо;

 • доходи та витрати від операцій, що припинені в результаті продажу чи припинення діяльності по окремому напрямку діяльності, мають розкриватися окремо.

У звіті про прибутки та збитки комерційного банку доходи і витрати згідно з МСБО структурують у такому порядку:

 • банківські доходи і витрати;

 • небанківські операційні доходи і витрати;

 • непередбачені доходи і витрати.

До банківських належать доходи і витрати, безпосередньо пов'язані з банківською діяльністю, визначеною Законом України "Про банки і банківські діяльність".

Небанківські доходи і витрати можуть включати інші доходи і витрати, які не відносяться до основної діяльності банку.

Банківські доходи і витрати поділяються на:

 • процентні;

 • комісійні;

 • торговельні;

 • інші банківські операційні доходи і витрати.

До процентних доходів і витрат відносяться доходи і витрати, які обчислюються пропорційно в часі, впливають на фінансовий результат діяльності банку та компенсують банку взятий ним на себе ризик. До них належать:

а) доходи (витрати) по кредитах і депозитах та по інших процентних фінансових інструментах, по боргових цінних паперах з фіксованим прибутком;

б) доходи (витрати) у вигляді амортизації дисконту (премії) по акціях;

в) комісійні, подібні за природою до процентів.

Наприклад, доходи (витрати) за розміщення коштів у вигляді позики або за зобов'язання їх надати, і встановлені пропорційно до суми вимоги (зобов'язання).

Процентні доходи доцільно класифікувати за такими критеріями:

 • строковість;

 • резидент/нерезидент;

 • фінансовий інструмент (депозити, кредити або цінні папери).

При цьому доходи подаються у тому самому розрізі, що і самі активи у балансовому звіті. Ця відповідність полегшує аналіз рентабельності окремих видів доходів.

До комісійних доходів і витрат відносяться доходи (витрати) по усіх послугах, наданих (отриманих) від третіх сторін. У категорію комісійних включаються:

а) комісійні по гарантіях розміщення позик від імені інших кредиторів та по операціях з цінними паперами;

б) комісійні доходи (витрати) від операцій по платежах, обслуговуванню кредитних (депозитних) рахунків, зберіганню цінностей та здійсненню операцій з цінними паперами;

в) комісійні від операцій з іноземною валютою та за продаж або купівлю монет і коштовних металів для третіх сторін;

г) інші комісійні доходи (витрати) по операціях, що визначаються Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Комісійні доходи, в свою чергу, мають бути подані у розрізі груп клієнтів, від яких вони отриманні або груп активів, з якими проводились операції.

До торговельних прибутків (втрат) належать чисті прибутки (втрати) від операцій з фінансовими інструментами:

а) від діяльності на валютному ринку і ринку коштовних металів;

б) операцій з цінними паперами, переданими для продажу;

в) інших операцій з купівлі та продажу, що стосуються фінансових інструментів.

До інших банківських операційних доходів і витрат відносяться ті, що жне включені у перелічені вище групи. Насамперед це доходи від цінних паперів з плаваючим доходом.

Небанківські операційні доходи і витрати розподіляються на такі групи:

а) адміністративні витрати;

б) інші небанківські операційні доходи і витрати.

До адміністративних витрат належать витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності банківської установи. Вони включають:

 • витрати на утримання персоналу (заробітна плата, премії);

 • сплату податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток;

 • витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів;

 • інші експлуатаційні витрати (роботи і послуги, які використовуються банком у процесі комерційної діяльності – S.W.I.F.T., винагороди посередниками, охорона тощо).

До інших небанківських операційних доходів і витрат, які виникають у процесі здійснення небанківських операцій, включають:

 • доходи (витрати) від продажу основних засобів – від орендних операцій, доходи від продажу окремих небанківських послуг (аудиторські послуги, програмне забезпечення, консультації нефінансового характеру тощо) та інших операцій;

 • створення резервів, тобто мобілізація внутрішніх коштів банку, шляхом зменшення прибутків для використання їх у разі необхідності на покриття ризикових активів. Резерви формуються на покриття сумнівної кредитної заборгованості, втрат від падіння ціни інвестиційних цінних паперів, відрахувань під сумнівну дебіторську заборгованість та інших ризиків, які визначаються в цей звітний період.

Непередбачені доходи і витрати вважаються такими, якщо вони за змістом відповідають таким ознакам:

 • виникають у разі надзвичайних подій і носять одноразовий характер – прибуток (збиток) буде визначений тільки за фактом подій;

 • не повторюються за суттю;

 • не підлягають контролю і не можуть бути прийняті до уваги для фінансової оцінки банку.

Особливість нової форми "Звіту про прибутки і збитки" полягає в тому, що ця форма не враховує традиційну класифікацію, тісно пов'язану з потребами податкового законодавства.

Як відомо, зараз частина витрат банку повинна відноситись до валових, інша здійснюватись за рахунок прибутку після оподаткування. Склад цих двох груп витрат часто змінюється. Тому у формі "Звіту про прибутки та збитки" не слід робити спробу зафіксувати, до якої з них належить та чи інша стаття витрат, адже податковий облік суттєво відріжняється від фінансового обліку і не враховує інтересів керівництва та інших користувачів звітності. Поєднувати ці інтереси в Україні досить складно, зважаючи на постійні зміни податкового законодавства.


 
 

Цікаве

Загрузка...