WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

 • Статті "Пайова участь" і "Акції дочірніх підприємств" повністю зберігають структуру, яка викладена у типовому балансі Директиви: інвестиції капіталу в дочірні установи, інвестиції капіталу в асоційовані компанії.

  Частина балансового звіту, що стосується зобов'язань, формується відповідно до порядку, рекомендованого Директивою, з виконанням вимог департаментів НБУ:

  1. Суми заборгованості кредитним установам мають бути представлені як:

  • кошти, які банк заборгував НБУ;

  • кошти, які банк заборгував іншим банкам.

 • Суми заборгованості клієнтам наведено у балансовому звіті як сукупні депозити з відповідним поділом на:

  • депозити до запитання;

  • короткострокові депозити;

  • довгострокові депозити.

 • Заборгованість, підтверджена сертифікатами.

 • Інші пасиви. Ця стаття у національному балансі потребує докладного розкриття, тобто, на нашу думку, балансовий звіт слід додатково деталізувати в окремих формах.

 • Нарахування та доходи майбутніх періодів. Нараховані відсотки до отримання подаються у балансовому звіті одним рядком у складі інших зобов'язань, щоб уникнути його перевантаження і тому в подальшому теж мають бути деталізовані в додатковій формі.

 • Субординовані пасиви. Субординована заборгованість – це позика, яка в разі ліквідації або банкрутства боржника має бути погашена після задоволення вимог усіх інших кредиторів. Ця стаття є частиною залучених коштів, однак оскільки вона якісно відрізняється від них, подається окремо. У деяких країнах законодавством дозволено включати частину субординованих пасивів до власного капіталу.

  Щодо капіталу комерційний банк має звітувати за такими статтями:

 • Фонди забезпечення пасивів і витрат. Згідно з чинним законодавством такі фонди складаються із загальних резервів, специфічних резервів та інших фондів. Інформація у щомісячному балансовому звіті має бути досить повною для розрахунку та перевірки достатності капіталу. Для розрахунку необхідного обсягу специфічних резервів на покриття можливих збитків по кредитах і фінансовому лізингу та інших ризиках, а також розрахунку загальних резервів, використовують відповідні форми – бази відповідно по кредитах та депозитах. Прибуток за фінансовий рік наводиться під назвою "Результат поточного року".

 • Статутний капітал подається у звіті відповідно до порядку його формування і поділяється на сплачений зареєстрований та несплачений зареєстрований статутний капітал.

 • Прибуток або збитки, перенесені з минулих років, представлені як:

  • нерозподілені прибутки минулих років;

  • непокриті збитки минулих років.

  У розділі "Капітал" також наводиться сума коригування капіталу банку.

  Тепер розглянемо структуру місячного балансового звіту, яка поширена в Україні.

  Активи та пасиви балансового звіту згруповані у статті за економічним змістом та в порядку зменшення ліквідності. До основних статей активу балансового звіту належать:

 • Валюта, монети і банківські метали.

  У цю статтю включається готівка в касі та сховищі банку, в обмінних пунктах, банкоматах, у дорозі, в процесі інкасації, банківські метали. Валюта розбивається на національну та іноземну, а остання, у свою чергу, на валюту країн Організації Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР), валюту країн СНД та Балтії, валюту інших країн.

 • Дорожні та інші чеки (в касі банку та його безбалансових установ, обмінних пунктах, у дорозі).

 • Коррахунок в НБУ (кореспондентський та накопичувальний рахунки в НБУ, нараховані доходи за коштами до запитання в НБУ).

 • Інші кошти в НБУ.

  Статті 1-4 можна об'єднати в одну групу і охарактеризувати під загальною назвою "Готівка". У зарубіжній банківській практиці цю групу визначають як "початкові резерви". Даний актив є першою "лінією оборони" банку на випадок вилучення депозитів та першим джерелом коштів для задоволення нагальних потреб клієнтів. Банки зацікавлені тримати мінімально допустиму суму, оскільки запас готівкових грошей не приносить доходу або забезпечує невеликий відсотковий дохід. Актив у вигляді готівки задовольняє потреби банку у ліквідних коштах, тобто в коштах, які необхідні для покриття непередбачений та термінових зобов'язань.

 • Коррахунки в інших банках (у тому числі України, країн ОЕСР, СНД та Балтії, інших країн).

 • Депозити та кредити в інших банках (у тому числі України, країн ОЕСР, СНД та Балтії, інших країн).

 • Цінні папери в портфелі банку на продаж.

 • Цінні папери в портфелі банку на інвестиції.

 • Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам.

  Статті 5-9 можна об'єднати у другу групу, яку умовно можна назвати "Основні активи". По всіх статтях (крім ст. 5) за активами наводять дві цифри: брутто депозитів та наданих кредитів, включаючи пропоновані, прострочені та безнадійні кредити. Із суми брутто необхідно вилучити резерви, що створюються під заборгованість інших банків; для отримання суми нетто-депозитів, кредитів у інших банках. Резерви створюються для покриття збитків, які виникають у результаті появи безнадійних боргів за кредитами.

  У статті "Цінні папери в портфелі банку на продаж" відображаються обіги банку, який виступає дилером, за операціями з цінними паперами. Банки формують резерв під знецінення цінних паперів на продаж, яке може виникнути в результаті зниження курсу цінних паперів та падіння купівельної вартості.

  У статті "Цінні папери в портфелі банку на інвестиції" відображається брутто-сума вкладень у цінні папери, які приносять банку дохід. У зв'язку із зміною ринкової вартості цінних паперів банки формують відповідні резерви, що вилучаються з брутто-суми.

  Стаття "Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам" формується в розрізі сум брутто та нетто. Нетто-кредити та фінансовий лізинг розраховуються як різниця між брутто-сумою та сумою кредитів, тобто таких, що не приносять банку відсоткового доходу. Позика переводиться в розряд недіючих, якщо виплати за нею затримуються більше, ніж на 90 днів порівняно з терміном, зазначеним у кредитній угоді.

  Статті 9-12 представляють третю групу активів, які можна назвати "Вторинними активами". До цієї групи належать такі статті:

 • Інвестиції капіталу в асоційовані та дочірні компанії.

 • Нематеріальні активи. Ця стаття включає вартість придбаних банком прав користування землею, об'єктами промислової та інтелектуальної власності, а також інших майнових прав, що визнаються об'єктом права власності банку і приносять дохід.

 • Матеріальні активи. Складають незначну частку активів банку і належать до групи фіксованих активів (будинки, споруди тощо).

 • Інші активи. Включають витрати майбутніх періодів, дебіторську заборгованість, нараховані доходи за активними операціями банку тощо.

  Пасиви банку – це зобов'язання та капітал. Зобов'язання мають дві основні складові: депозити від різних економічних агентів та недепозитні запозичення на ринках грошей та капіталу. До зобов'язань банку належать такі статті:

 • Коррахунки банків. Це кошти, що знаходяться на рахунках "Ностро" банків-кореспондентів.

 • Депозити та кредити банків. Сюди відносять кошти, що зберігаються на рахунках у вигляді депозитів інших банків, а також кредити, отримані банком від НБУ та інших банків.

 • Кошти до запитання клієнтів. Строкові депозити клієнтів. За цими статтями відображають суми залучених банком депозитів від фізичних та юридичних осіб.

 • Цінні папери власного боргу. За цією статтею відображаються векселі, депозитні сертифікати та інші боргові цінні папери, емітовані банком.

 • Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій. Відображаються суми кредитів, отриманих банком від МВФ, ЄБРР, Світового банку тощо.

 • Субординована заборгованість. Це довгострокові боргові зобов'язання, вимоги за якими настають відразу після задоволення вимог інших кредиторів )у цьому розумінні вони є субординованими).

 • Інші зобов'язання. Включають доходи Майбутніх періодів, кредиторську заборгованість, нараховані витрати тощо.

  До власного капіталу належать статті, що свідчать про розмір статутного сплаченого і не сплаченого капіталу, прибутки і резерви, прибуток-збиток поточного року. Резерви банк створює на випадок непередбачених обставин як дієвий засіб покриття збитків.

  Дещо відмінну структуру у зв'язку з певним узагальненням інформації має річний балансовий звіт комерційних банків України. Його форма затверджена Національним банком України. Статті активів річного балансового звіту такі:


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...