WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фондовий ринок - Дипломна робота

Банківська справа. Фондовий ринок - Дипломна робота

При розповсюдженні цінних паперів серед обмеженого кола осіб – приватному розміщенні (private placement) – затрати набагато менші.

Розділ 3.

Фондові ринки України та роль банків.

3.1. Роль Національного банку.

Для обслуговування обігу ОВДП необхідна відповідна інфраструктура - депозитарна мережа, яка забезпечує облік та перереєстрацію прав власності за цінними паперами. Принципи побудови такої інфраструктури у чинній законодавчій базі остаточно ще не окреслені. Так, Концепцією функціонування та розвитку фондового ринку України, схваленою постановою Верховної Ради України від 22.09.1995року, визнано доцільним створення ієрархічної системи Національного депозитарію у складі Національного депозитарію та локальних депозитаріїв, які утворюються банками та іншими фінансовими посередниками на ринку цінних паперів. Така структура системи Національного депозитарію знайшла своє відображення у проекті Закону України "Про електронний обіг цінних паперів та систему Національного депозитарію України". Після розгляду у Верховній Раді України проект цього законодавчого акта містив положення, які докорінно змінювали структурні та організаційні аспекти утворення депозитарної системи України. Замість ієрархічної системи передбачається створення розподіленої децентралізованої мережі депозитаріїв. Таки "хитання" щодо принципів побудови ланок, які забезпечують обіг цінних паперів, не можуть позитивно вплинути на розвиток цього ринку.

Необхідно також звернути увагу на те, що у попередніх варіантах цього проекту закону, який був поданий на розгляд Національного банку України, депозитарії мали утворюватися винятково як акціонерні товариства відкритого типу. У цілому погоджуючись із цією вимогою, необхідно зауважити, що вона позбавляє НБУ можливості створити спеціалізований депозитарій для обслуговування розміщення, обігу державних цінних паперів, сплати за ними доходу та погашення. На нашу думку, така вимога не відповідає стану розвитку ринку державних боргових зобов'язань, якому притаманні:

а) неврегульованість визначальних правових норм (йдеться про функції та компетенцію державних органів, проблеми побудови депозитарної системи та оподаткування операцій із державними цінними паперами тощо);

б) нестабільність фінансового стану учасників ринку державних боргових зобов'язань, що обумовлює необхідність постійного контролю за їх діяльністю;

в) недосконалість механізмів страхування операцій із цінними паперами та захисту майнових прав інвесторів, а також невідпрацьованість системи заходів щодо недопущення зловживань на фінансовому ринку.

Лише на грунті правової неврегульованості були можливі махінації трастових компаній та інших фінансових посередників, які підірвали довіру до ринку цінних паперів України. Відновлення такої довіри, особливо до державних цінних паперів, за якими ще не погашені борги колишнього Союзу РСР, можливе лише за умови співпраці державних органів виконавчої влади та суворого дотримання ними умов випуску, обігу та погашення боргових зобов'язань держави. Залучення до цього недержавних структур може, на нашу думку, лише ускладнити таку роботу.

Визначальним у створенні НБУ депозитарію державних цінних паперів є необхідність оперативного використання головним банком України ОВДП для реалізації грошово-кредитної політики (ломбардне кредитування, операції РЕПО). Запровадження цих інструментів неможливе без повної інформації про власників державних цінних паперів, без її використання при проведенні операцій купівлі-продажу, застави за умов дотримання вимог, що стосуються комерційної таємниці та конфіденційності.

У зв'язку із цим Національним банком був створений спеціалізований електронний депозитарій, який є центральною ланкою дворівневої системи обліку державних боргових зобов'язань та проведення розрахунків за ними. Депозитарії комерційних банків у цій системі займають нижній рівень і виконують функції зберігача за ОВДП.

Облік прав власності на ОВДП у депозитарії Національного банку ведеться на спеціальних рахунках депозитарного обліку (надалі - рахунки ДЕПО), склад яких визначений Положенням про порядок бухгалтерського та депозитарного обліку розміщення, обігу, сплати відсотків та погашення облігацій внутрішньої державної позики в банківських установах, затвердженим постановою Правління НБУ № 15 від 26.01.1996 року (зі змінами та доповненнями).

Облік прав власності на ОВДП у депозитарії НБУ здійснюється окремо щодо кожного учасника у розрізі державних боргових зобов'язань, що перебувають у його власності та загалом у власності клієнтів.

Права власності на ОВДП засвідчуються витягами з рахунків ДЕПО депозитарію НБУ, депонентами якого на підставі депозитарних договорів у даний час є установи банківської системи. Філії комерційних банків можуть бути депонентами депозитарію на підставі договору, який укладається між головною конторою комерційного банку і Національним банком. Під час очікуваного нормативного врегулювання питань щодо безпосередньої участі небанківських фінансових установ у торгах із розміщенням ОВДП на договірних засадах їм доцільно, на нашу думку, надати статус депонентів депозитарію НБУ.

Депозитарій НБУ обслуговує розміщення, укладення угод купівлі-продажу на вторинному ринку, сплати відсотків та погашення ОВДП у системі електронного обігу цінних паперів шляхом реалізації таких функцій:

- відповідального зберігання ОВДП, включаючи сертифікати щодо випуску цінних паперів;

- ведення рахунків депозитарного обліку депонентів при розміщенні й обігу ОВДП на біржовому та позабіржовому ринках;

- проведення розрахунків з урахуванням вимог поставки цінних паперів проти платежу між депонентами - учасниками угод з ОВДП;

- організації грошового клірингу та перерахування належних коштів на відповідні рахунки учасників ринку ОВДП при здійсненні розрахунків за результатами торгів, а також сплаті доходу та погашення облігацій.

Функціональні дії депозитарію за результатами проведення торгів проводяться у такому порядку.

На підставі даних про розподіл ОВДП між учасниками торгів облігації зараховуються на блокувальні рахунки депонентів депозитарію Національного банку за напрямом "Заблоковано при розміщені для наступної плати".

У день проведення розрахунків за результатами торгів для учасників, які повністю сплатили кошти, ОВДП розблоковуються і зараховуються на рахунки власників у депозитарії Національного банку. Витяги із цих рахунків надсилаються учасникам торгів.

Розблокування ОВДП і надання витягів із рахунків ДЕПО учасникам торгів, які порушили встановлені строки перерахування коштів, здійснюються тільки після проведення розрахунків за придбані облігації.

ОВДП, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, можуть бути предметом укладення та реалізації цивільно-правових угод, у тому числі і купівлі-продажу на біржовому та позабіржовому ринках.

Загальний порядок здійснення біржових торгів ОВДП визначається окремими нормативними актами централізованої торговельної системи, який узгоджується з Національним банком України. Взаємовідносини між цією системою та депозитарієм Національного банку регулюються окремим договором. Згідно з ним встановлюються склад рахунків депозитарного обліку, на яких реєструються облігації, що виставлені на продаж, порядок надання інформації за результатами біржових торгів та грошових розрахунків, штрафні санкції, які застосовуються до сторін при неналежному виконанні ними умов договору.

Участь у біржових торгах можуть узяти депоненти депозитарію Національного банку та їх клієнти. У разі продажу ОВДП вони засобами телекомунікаційного зв'язку подають до депозитарію НБУ депо-розпорядження про блокування облігацій, що виставляються на продаж. У депо-розпорядженнях вказується код торговельного майданчика, на якому ОВДП пропонуються до продажу. Програмно-технологічним комплексом ведення депозитарного обліку ОВДП ці депо-розпорядження контролюються на предмет:

- правильності заповнення реквізитів;

- обсягів продажу ОВДП, які не повинні перевищувати кількість, що зафіксована на рахунках депонента у вільному обігу;

- автентифікація депонента та виконання вимог технології захисту інформації від викривлення.

За результатами контролю (якщо заповнення депо-розпорядження відповідає цим вимогам) ОВДП блокуються у депозитарії Національного банку за напрямом "Заблоковані після торгів з метою сплати". Витяг з блокувального рахунка засобами телекомунікаційного зв'язку надається депоненту, а інформація про блокування - біржовій системі, у якій проводяться торги ОВДП.

У разі невідповідності заповнення депо-розпоряджень встановленим вимогам або неможливості розшифрування чи автентифікації депонента операції з блокування ОВДП депозитарієм Національного банку не проводяться. Ці депо-розпорядження в автоматизованому режимі повертаються депонентам із поясненням про відмову в проведенні операцій.


 
 

Цікаве

Загрузка...