WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

1.2. Передумови розвитку банківських послуг в Україні

Сучасна банківська система України - це сфера різноманітних послуг клієнтам: від традиційних депозитно-позичкових і розрахунково-касових операцій, що визначають основу банківської справи, до найновіших форм грошово-кредитних і фінансових інструментів що використовуються банківськими установами (лізинг, факторинг, траст та ін.).

В українському законодавстві термін "банківські послуги" не використовується. Близьким за значенням, хоча й не синонімом, є термін "банківські операції". Стаття 3 Закону України "Про банки і банківську діяльність" містить перелік 15 банківських операцій, що являють собою групу послуг.

Ринок банківських послуг в Україні все ще слабо розвинутий, порівняно зі спектром тих послуг, що надають банки високорозвинутих країн, хоча конкурентна боротьба між українськими банками за місце під сонцем заставляє їх пропонувати своїм клієнтам все нові і нові види послуг. Отже, особливістю сучасної банківської справи в Україні є швидко зростаючий спектр пропонованих клієнтам послуг.

У світовій практиці частка доходів банків від нетрадиційних операцій останніми роками зростає. У 1990р. ця частка становила в США 32,8%, в Англії - 40,1%, в Німеччині - 35,7%. У вітчизняних банках аналогічна частка не перевищує 2-3%. В умовах інфляції більш ніж 90% своїх доходів, банки одержують від операцій на валютному ринку і ринку позичкових капіталів, що робить інші операції непривабливими для них [9;35].

Сьогодні українські банки перестали робити ставку на кредитування, як одне з основних джерел доходу, бо збільшився ризик неповернення кредитів.

На сьогодні ж основний акцент робиться банками на диверсифікацію напрямків вкладень своїх ресурсів і розширення сфери послуг клієнтам, перетворюючи комісію від клієнтських операцій в одну із основних статей доходу банків.

Нині банки є найбільш важливими фінансовими інститутами в ринковій економіці, які виконують численні функції в суспільстві (рис. 1).

Рис. 1. Основні функції, які виконує сучасний банк із повним набором послуг

Перш ніж перейти до аналізу ринку банківських послуг, необхідно розібратися в самому понятті послуга. У вітчизняній економічній літературі найбільш поширене визначення банківських послуг як масових операцій [9;35]. Однак із такого визначення не зрозуміло, чим послуги відрізняються від інших банківських операцій.

За основу подальшого аналізу послуг комерційних банків візьмемо схему клієнт — банк-клієнт. Саме наявність клієнта і визначає трансформацію операцій банку в його послуги. Таким чином, банківські послуги слід розглядати як певні дії банку, які є супутніми при здійсненні тієї чи іншої банківської операції, спрямовані на задоволення потреб клієнта з метою отримання доходу від банківської діяльності. Банківські послуги здійснюються банком за дорученням клієнта, за його рахунок та, як правило, від його імені, тобто банк виступає агентом свого клієнта (звідси назва цих послуг - агентські). Простежимо ті напрями в банківській діяльності, де власне відбувається трансформація банківських операцій у банківські послуги. У своїй статті "Особливості становлення ринку банківських послуг в Україні" А.Андрєєв подає наступний поділ операцій комерційних банків на три основні групи (рис. 2).

Кожна із цих груп операцій, які проводять банки, передбачає певний ступінь втягнення в них клієнтів, а отже, й певну частку пропонованих їм послуг. Так, значна частина залучених коштів банків формується за безпосередньої участі клієнта, який вносить суму грошей у банк на депозит до вимоги, а також при відкритті термінового, ощадного чи іншого вкладу.

Проте, не зрозуміло, що автор розглядає як "залучення коштів клієнтів без надання послуг". Насправді ж будь-яка операція комерційного банку із залучення коштів клієнтів (юридичних чи фізичних осіб) супроводжується наданням тих чи інших послуг. Так, відкриваючи поточний рахунок юридичній особі, банк здійснює касове та розрахункове обслуговування, може нараховувати відсотки за користування коштами, що є на рахунку; відкриваючи вкладні рахунки в установі банку юридичні та фізичні особи надають кошти в користування банку, отримуючи при цьому дохід у вигляді процентів згідно угоди і т. д.

Рис. 2. Відмінності послуг клієнтам від інших банківських операцій

Отже перший етап схеми клієнт-банк-клієнт, це відносини клієнт-банк, під час виникнення якого бере початок процес надання послуг. Залежно від намірів клієнта банк надає йому ту чи іншу послугу, проводячи при цьому відповідну операцію на користь клієнта. Ступінь участі самого клієнта в пасивних операціях невеликий, хоча роль його грошових засобів, розміщених у банку, значна.

Важливу роль банки відводять наданню послуг клієнтам при проведенні активних операцій, серед яких, крім кредитних, виділяються операції з цінними паперами, які здійснюються як у рамках самостійної політики, так і за дорученням, за рахунок і на користь клієнта. Практично стопроцентну участь клієнта передбачає така група банківських операцій: довірчі і комісійно-посередницькі, які проводяться за дорученням клієнтів і на комерційних засадах. Усі ці операції відповідають схемі клієнт - банк - клієнт і тотожні поняттю банківські послуги. За послуги, пропоновані своїм клієнтам (у тому числі й за ведення їхніх рахунків), банки, як правило, справляють комісію, яка нерідко становить значну частину їхнього прибутку.

Банківські послуги, на відміну від усіх інших послуг:

  • не мають матеріальної основи, тобто носять абстрактний характер;

  • набувають візуального характеру через договірні відносини з клієнтом;

  • їх надання пов'язане з використанням грошей у готівковій та безготівковій формах;

  • купівля-продаж банківських послуг відбувається протягом певного часу;

  • мають властивість самозростаючої вартості.

Беручи до уваги все сказане вище і враховуючи зміст поняття послуга, можна виділити такі складові поняття банківської послуги:

  • діяльність з надання клієнтові допомоги чи сприяння в отриманні прибутку;

  • система, яка задовольняє певні потреби;

  • кваліфікована допомога або порада, орієнтована на практичне використання.

Отже, банківські послуги - це комплексна діяльність банку із задоволення потреб клієнта при проведенні банківських операцій або із залучення тимчасово вільних ресурсів. Відповідно до цього, під ринком банківських послуг слід розуміти сукупність:

а) пропонованих банківських послуг;

б) покупців і продавців, які діють на ринку банківських послуг;

Крім того, в економічній літературі є визначення банківського продукту, коли заведено говорити саме про продукцію банку, розуміючи під цим будь-яку банківську послугу чи операцію, здійснену банком. Функціонування банківських установ, як і інших суб'єктів господарювання, в ринкових умовах має виробничий характер. І хоча результати цієї діяльності не набувають безпосереднього матеріального втілення у традиційному розумінні (як продукція промисловості чи сільського господарства), вони мають свою вартість, зумовлену суспільними витратами. Таким чином, банківські продукти можна трактувати як суспільне корисні дії, які задовольняють специфічні потреби суспільства. Головним продуктом комерційного банку є різноманітні послуги у вигляді надання кредитів, здійснення розрахунків, управління майном та цінностями, надання гарантій, поручительств, консультацій тощо. Основою цього є торгівля грошима як особливим товаром - передумовою забезпечення економіки достатньою кількістю платіжних засобів.

Визначальними щодо суті банківського продукту є базові функції комерційних банків. Специфіка функціонування банківських установ полягає в тому, що їхнім продуктом є, з одного боку, надання різноманітних послуг шляхом проведення активних, пасивних і комісійно-посередницьких операцій, а з другого - створення безготівкових платіжних засобів, що значною мірою є результатом тих же операцій (схема 1).

Схема 1. Склад банківського продукту

Безготівкові платіжні засоби створюються комерційними банками у процесі депозитної емісії на основі надання позик клієнтам і проведення розрахунків, що призводить до загального розширення грошової маси. При зростанні попиту на банківські кредити сучасний емісійний механізм дає змогу збільшувати грошову масу, а при зниженні попиту - зменшувати її. Тому здатність комерційних банків створювати гроші має важливе значення для економіки.

Другу складову банківського продукту становлять різноманітні послуги, що надаються комерційними банками, - депозитні, кредитні, розрахункові, касові, інвестиційні, трастові, валютні, консультаційні та інші. Власне послуги - це кінцевий результат, готовий продукт банку, тоді як операції - це його виробничий процес (схема 2).


 
 

Цікаве

Загрузка...