WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Менеджери банків постійно працюють у напрямку розширення продуктового ряду окремо взятого банку, прагнуть випередити конкурентів, і залучити більше клієнтури. Банкіри все більше звертають увагу крім кількості послуг, які надає їх банк також на якість, на поглиблення партнерських взаємовідносин з клієнтом, прагнуть допомогти клієнту процвітати, бо від цього залежить процвітання банку.

Моя робота складається з трьох основних розділів, які в свою чергу поділені на підрозділи.

Основну увагу при написанні роботи я приділив другій частині роботи, яка називається: "Сучасний стан та аналіз ринку банківських послуг в Україні". Цифровий матеріал зібраний мною дозволив відтворити реальну картину сучасного стану ринку основних послуг, які пропонують нині банки України своїм клієнтам, а також основні тенденції розвитку послуг банків економічно розвинутих країн, які можна було б застосовувати в Україні.

Перша група послуг, що розглядалась мною – це розрахунково-касове обслуговування клієнтів – як основа і початок співпраці між клієнтом і банком, тому я поставила їх на перше місце. Вслід за ними йдуть депозитні послуги – як метод залучення капіталу. Далі розглядаються мною кредитні, інвестиційні, валютні та нетрадиційні послуги банків.

Важко сказати, які саме послуги слід виділити як найважливіші – все це залежить від специфіки діяльності банку, від вимог його клієнтів, а найперше від капіталу, яким володіє банк, тобто чи може дана установа банку дозволити собі фінансове виконувати ті чи інші операції.

Великий об'єм інформації для наочності я подав в роботі у вигляді діаграм, схем, таблиць, додатків.

Аналізуючи сучасний стан ринку банківських послуг в Україні, я намагався дати оцінку ситуації, що склалася, виділяючи найбільш перспективні напрямки діяльності банку, які на мою думку, розвиватимуться у майбутньому, як найбільш прибуткові. Даний матеріал подано у третій частині роботи.

У своїй роботі було використано матеріали переважно періодичних видань: газет "Бізнес", "Галицькі контракти", журналів, а також книг. Цифровий матеріал взято переважно із Вісника Національного банку України, Щомісячного інформаційного бюлетеня АУБ, використано матеріали ІАЦ "Банк-Інформ".

Отже тема складна, обширна і цікава. Спробую якомога краще і повніше її розкрити.

Розділ І. Банківська система, як складова частина ринкової економіки

1.1. Засади функціонування банківського бізнесу в Україні

Докорінні зміни у соціально-політичному розвитку України пов'язані з радикальною економічною реформою, демократизацією та формуванням правової держави і громадянського суспільства, побудованих на пріоритеті прав і свобод громадян, рівності всіх форм власності.

Органічною складовою здійснюваних у країні перетворень є реформування банківської системи і визначення її правових основ.

Сучасні банки своєю діяльністю глибоко проникають у всі сфери економіки, активно впливають на економічні та соціальні процеси. Сферою банківської діяльності охоплені всі суб'єкти – від органів законодавчої і виконавчої влади до підприємств, організацій, фірм, фізичних осіб.

Україна як суверенна держава самостійно організовує банківську систему, до складу якої входить Національний банк України, Державний експортно-імпортний банк та комерційні банки різних видів та форм власності.

У процесі розбудови демократичної правової держави та становлення ринкової економіки важливого значення набуває вдосконалення банківської системи в державі та належне правове регулювання банківської діяльності. Останнім часом вона зазнала суттєвих змін: створена дворівнева банківська система, все більшого розвитку набуває діяльність комерційних банків та спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, розширюються нетрадиційні сфери застосування банківського капіталу, істотно змінюється характер взаємовідносин банків із клієнтурою. З урахуванням цього набуває ваги роль правового забезпечення банківської діяльності. Правові норми, що регулюють банківські відносини, містяться насамперед як у загальних, так і у спеціальних, присвячених регулюванню тільки банківських відносин, нормативних актах. До них відносяться Конституція України, закони й постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, постанови, положення та інструкції НБУ та Міністерства фінансів України, статути банків та ін.

У системі банківського законодавства особлива роль відводиться законам, які мають вищу юридичну силу і охоплюють найбільш важливі питання, що виникають у банківській сфері. Серед діючих виділяється такий важливий опорний закон, як Закон України від 20 березня 1991 року "Про банки і банківську діяльність", який визначає правові основи існування банків, порядок створення й основні принципи їх діяльності, правове положення НБУ, встановлює правову природу взаємовідносин з клієнтами та їх захист.

Створення повноцінного банківського законодавства є запорукою належного управління економікою держави, побудови механізму сучасної кредитної системи України і формування правової держави.

Недостатня кількість законів у цій сфері пояснюється, з одного боку, складною і повільною процедурою їх прийняття, а з іншого, – тим, що банківські відносини надто динамічні, це вимагає постійно вносити зміни, спрямовані на вдосконалення зазначеної діяльності, що забезпечується оперативним прийняттям підзаконних нормативних актів. Отже, має місце перекіс законодавства в бік відомчих нормативних актів.

Істотне місце в удосконаленні банківського законодавства займає вирішення на законодавчому рівні таких питань: про Державну скарбницю України, організацію та порядок роботи банківської системи в особливий період, про систему державного банківського аудиту, відповідальність банків за незаконні банківські операції, про дочірній банк та інші кредитні установи, про банкрутство і неспроможність кредитних установ, про механізм реорганізації банків, про захист інтересів вкладників тощо.

Банки органічно вплетені у загальний механізм регулювання господарського життя, тісно взаємодіють з бюджетом і податковою системою, системою ціноутворення, з політикою цін і прибутків, з умовами зовнішньоекономічної діяльності. Проте банківська система – це не механічне об'єднання різних банків, а специфічна економічна структура, яка має особливе призначення і виконує спеціальні функції в економіці держави.

Банківська система являє собою законодавче визначену, чітко структуровану сукупність фінансових інститутів, які займаються банківською діяльністю. Діюча в країні банківська система відповідно до Закону "Про банки і банківську діяльність" представлена двома рівнями банків. На першому рівні виступає Національний банк України з відповідною мережею своїх установ (із своїми філіями); на другому -комерційні банки різних видів і форм власності, спеціалізації та сфер діяльності.

Національний банк України, будучи головним банком держави, виступає координатором діяльності кредитних інститутів і виконує функції управління грошово-кредитними і фінансовими процесами в економіці країни. НБУ видає комерційним банкам ліцензії для виконання банківських операцій (ст.17 Закону України "Про банки і банківську діяльність"). Банківська ліцензія – це документ, що підтверджує право комерційного банку займатися всіма або окремими банківськими операціями. Порядок і умови надання ліцензії на здійснення банківських операцій і видів діяльності комерційними банками та їх установами, а також порядок і умови, за яких НБУ може відмовити в наданні ліцензії та відкликати її, визначається спеціальним положенням про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій, затвердженим постановою Правління НБУ 6 травня 1998р. Ліцензування банківської діяльності здійснюється з метою залучення на ринок банківських послуг України комерційних банків та банківських установ, умови діяльності яких відповідають встановленим НБУ обов'язковим вимогам та діяльність яких не загрожує інтересам їх клієнтів. Більш детально визначає правове положення діяльність та функції НБУ Закон України "Про Національний банк".

Другий рівень банківської системи України – комерційні банки, які можуть мати різні форми власності, спеціалізації та сфери діяльності; це такі кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції для юридичних і фізичних осіб.

Перший комерційний банк в Україні зареєстровано восени 1988 року. Сучасні комерційні банки є багатофункціональними установами, що займаються практично всіма видами кредитних і фінансових операцій, пов'язаних з обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів. Основне навантаження щодо фінансово-кредитного обслуговування припадає саме на комерційні банки, у зв'язку з чим їх часто називають "універмагами фінансових послуг".


 
 

Цікаве

Загрузка...