WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

11. В Україні є великий потенціал для відродження сфери обігу дорогоцінних металів і каміння. Одна із найсуттєвіших передумов полягає в тому, що комерційні банки можуть і повинні проводити операції на ринку дорогоцінних металів України. Зрештою, і НБУ зацікавлений в участі комерційних банків, бо маючи запаси золота, банки стануть більш ліквідними.

12. Окрім традиційних кредитних, операційних, інвестиційних, все більшого значення і розвитку набувають послуги похідного характеру: довірчі, інформаційні, експертно-аналітичні, консультаційні, гарантійні, факторингові, лізингові, та інші. Широка диверсифікація операцій та послуг дозволить банкам зберігати високий авторитет на економічну перспективу навіть за умов несприятливої господарської кон'юнктури.

13. Оскільки залучення клієнтів у той чи інший банк значною мірою зумовлюється якістю обслуговування, надзвичайної ваги набуває проблема зміни психології банківського працівника. Ситуація, як правило, не вимагала від нього бути висококваліфікованим спеціалістом в партнерських стосунках з клієнтом, і пропонувати йому ефективні форми співробітництва та взаємодії.

14. Суттєвим і основним недоліком, чому банки не виконують багатьох банківських операцій, які успішно пропонують своїм клієнтам банки економічно розвинутих країн - це недосконалість законодавчої бази, а також не достатня матеріально-технічна база багатьох банків.

Серед найбільш важливих тенденцій, що спостерігаються у банківському бізнесі як України так і світу - ріст числа пропонованих банками послуг загострення конкуренції між національними та іноземними банками ріст застосування автоматизованих систем та електронних засобів передачі фінансової інформації концентрація банків з відповідним зменшенням їх кількості інтернаціоналізація фінансових ринків збільшення ризику фінансового краху банків. Перелічені тенденції суттєво змінили банківську справу в Україні.

Як відомою, українські банки сьогодні переживають період глибокої структурної трансформації, відбувається зміна пріоритетів, змінюються методи роботи. Крім того, здійснюється перехід від високо монополізованої державної структури й адміністративно-бюрократичних методів управління банківською сферою до динамічного і конкурентного банківського співтовариства, що орієнтується на ринок, на комерційний успіх.

Системні (колишні державні) банки досить повільно впроваджують нові послуги, хоча мають величезний фінансовий потенціал для цього.

Нові комерційні банки, "банки другої хвилі" характеризуються прискореним розвитком, постійним розширенням асортименту і якості послуг, незважаючи на те, що вони не мають достатньої ресурсної бази й особливо відчувають брак капіталу.

Характерною особливістю сучасних українських банків є те, що вони надають клієнтам короткострокові ризикові послуги. Для розвитку довгострокового кредитування вітчизняним банкам не вистачає вільних ресурсів та ефективних самоокупних програм. Тому довгострокове кредитування здійснюють в основному великі банки, що мають доступ до кредитних ліній ЄБРР під гарантію держави.

Здорова конкуренція за вигідного клієнта змушує банки міняти акценти в системі банківських послуг, пропонувати клієнтам нові послуги, покращувати якість обслуговування. Отже, ринок банківських послуг в Україні стрімко розвивається.

Можливості щодо розширення спектра фінансових послуг, адекватних перспективним завданням розвитку економіки, значною мірою визначатимуться системними змінами у законодавстві, яке регулює відносини між учасниками фінансового ринку - змінами, спрямованими на підвищення ефективності функціонування банківської системи, забезпечення економічної і фінансової стабільності.

Список використаної літератури

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 року із змінами і доповненнями.

 • Положення НБУ "Про кредитування" від 28 червня 1995 року із змінами і доповненнями.

 • Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджена постановою Правління НБУ № 141 від 14.04.98 зі змінами і доповненнями.

 • "Порядок надання ліцензій НБУ на право здійснення банками операцій з валютними цінностями" затверджений Постановою Правління НБУ від 27 вересня 1995 року.

 • Агєєв М. Управление депозитами коммерческого банка // Бизнесинформ. -1999. -№3-4. -с.95-96.

 • Азаров М. Проблеми кредитування у сучасних умовах та формування процентних ставок за кредитами на регіональному рівні.// Вісник НБУ. - 1999. - № 8. -с.21-24.

 • Андрушків T.I. Банки як суб'єкти фінансових ринків України: роль і перспективи.// Банківська справа. -1998. -№ 2. -c.50-53.

 • Андрушків T.I. Перспективи розвитку ринку вкладів та депозитів.// Фінанси України. -1998. -№11. -c.48-54.

 • Андрєєв А. Особливості становлення ринку банківських послуг в Україні. // Банківська справа. -1999. -№ 4. -с.35-37.

 • Андрєєв А. Ринок банківських послуг в Україні: основні тенденції його розвитку.// Банківська справа. -1999. -№ 5. -с.52-53.

 • Аржевтін C. Етапи створення банківської системи України.// Вісник НБУ. -1997. -№3. -с.35-37.

 • Аржевтін C. Шляхи до історії розвитку вітчизняної банківської системи за роки державної незалежності України.// Вісник НБУ. -2000. -№ 2. -c. 41-45.

 • Банківська енциклопедія./ під. Ред. А. Мороза. - К. -1992. - 328с.

 • Банківські операції: Підручник/А.М. Мороз, M.I. Савлу, М.Ф. Пудовкіна та ін.; За ред. д.е.н., проф.: А.М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. -384с.

 • Банківське право. Навч. посібник / Упорядник М.П. Кучерявенко. -Харків, 1999.-784с.

 • Банківський менеджмент / за ред. О.Кириченко, А. Ятченко. - К.: Основи, 1999. - 671с.

 • Банковское дело / под ред. В.И.Колесникова, Л.П.Кроливецкой. -М.:Финансы и статистика. -1995. -475с.

 • Банковская практика за рубежом. -1999.-№ 2. -с.5

 • Васильченко З.М., Демешко А.В. Розрахунки платіжними картками в Україні: стан, проблеми та перспективи. // Фінанси України. - 1998. -№ 10. -с.74-83.

 • Високий Замок.- 2000.- 6 червня.- c.4.

 • Внукова Н. Факторинг: проблеми та шляхи розвитку в Україні.// Банківська справа. - 1998.- № 3.- с.36-37.

 • Вовчак О.Д. Роль банків в економіці Україні.// Фінанси України.- 1999. -№10.-с.100-108.

 • Вступ до банківської справи: Навч. посібник /під ред. д.е.н., проф. Савлука М.І. -К.: Лібра, 1998. –344 с.

 • Галицькі контракти. / Про банки. -1999.-№ 12. -c.3-24.

 • Гладких Д. Цінова структура банківських послуг і кредитних ресурсів в Україні // Вісник НБУ. -1999. -№3. -с.50-51.

 • Гладких Д. Облікова ставка і ціна кредитних ресурсів.// Вісник НБУ. -1999. -№8. -с.34-35.

 • Гладких Д. Пріоритети кредитної політики комерційних банків.// Вісник НБУ. -1998. -№10. -с.39-41.

 • Гладких Д. Умови конкуренції на ринку кредитних ресурсів і банківських послуг // Вісник НБУ. -1999. - № 8. - с.31-34.

 • Гладких Д. Структура зведеного балансу комерційних банків у 1998-1999 роках // Вісник НБУ. -1999. - № 12. - c.26-29.

 • Гладких Д. Залучені кошти комерційних банків: структура і динаміка зростання.// Вісник НБУ. -1999. - № 1. - с.49-51.

 • Голуб А.Г., Семенюк Л.П., Смовженко Т.С. Гроші. Кредит. Банки.: Навч.посібник. -К.:ІТЦНБУ, 1997. -206с.

 • Деркач Н. Электронные расчёты с использованием пластиковых карточек: не только престиж банка, но и доходный бизнес.// Финансовая консультация. -1999. - № 5-8. - с.12-13

 • Дзюблюк О.В. До питания про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту.// Вісник НБУ. -1999. - № 4. - c.60-62.

 • Жуков Е.Ф. Трастовые и факторинговые операции коммерческих банков. -М.:АО Консалтбанкир, 1995. -48с.

 • Зінченко В. Підсумки діяльності комерційних банків України за 1999р.// Вісник НБУ. - 2000. - № 3. - с.18-22.

 • Заїка А. Проблеми взаємовідносин банку і позичальника.// Економіка України. - 1998. - № 6. - c.33-36.

 • Заруба О. Обчислення собівартості банківських операцій.// Банківська справа. -1998. - № 3. - с.31-35.

 • 3аруба О. Ресурсне забезпечення банку: розробка моделі.// Вісник НБУ. -1998. -№8. -с.35-36.

 • Картмоне. Возможности 2000.// Бизнес. -1999. - № 49. - c.21-23.

 • Кирилюк С. Валютні операції в комерційних банках.// Банківська справа. - 1998. -№ 1. -c.16-21.

 • Коваленко В.В. Особливості кредитування підприємств і організацій у сучасних умовах. // Фінанси України. - 1998. -№ 10. -с.84-88.

 • Костюченко О.А. Банківське право: Навч. Посібник. -К.:КНЕУ, 1999. -168с.

 • Костырко Л., Агеев М. Ресурсная база коммерческого банка в части привлечения депозитов.// Бизнесинформ. -1999. - № 5-6. - с.103-105.

 • Кравець В. Платіжні картки для всієї України.// Вісник НБУ. - 1999. - № 6. -с.20-21.

 • Кричевский Н.А. Основные пути развития клиентской базы банка.// Финансы. -1999. - № 6. - с.23-25.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...