WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Найбільш пріоритетними напрямами у впровадженні нових послуг для українських банків треба вважати

 • трастові операції;

 • допоміжні операції, пов'язані із забезпеченням господарської діяльності клієнтів;

 • консультаційно-інформаційні послуги;

 • удосконалення традиційних банківських послуг;

  Розвиток трастових операцій в Україні поки що стримується відсутністю належної законодавчої бази, яка регулювала б відносини довірчої власності. Але, все ж таки, найперспективнішими в роботі українських банків можна вважати трастові операції з цінними паперами за дорученням клієнтів, а саме:

 • Інвестиції у цінні папери та їх продаж за дорученням, від імені і за рахунок коштів клієнтів що є власниками відповідних портфелів. При цьому комерційний банк залежно від умов укладеною договору може виступати або як агент свого клієнта, виконуючи його інструкції з купівлі продажу цінних паперів або як самостійний розпорядник інвестиційного портфеля здійснюючи операції на власний розсуд, але в інтересах клієнта;

 • Забезпечення посередництва в організації випуску та первинному розміщенні цінних паперів. У даному разі банк може готувати документацію та умови випуску цінних паперів здійснювати реєстрацію емісії у державних органах, організовувати рекламні кампанії, добирати інвесторів, створювати групи передплати з числа інших фінансових установ;

 • Виконання агентських послуг з платежів за цінними паперами клієнта. Банк може, з одного боку, проводити виплати дивідендів за акціями, відсотків за облігаціями, погашати боргові цінні папери при настанні строків їх погашення, а з іншого — здійснювати інкасацію платежів за цінними паперами клієнта;

 • Реінвестування дивідендів, відсотків та інших доходів, отриманих за цінними паперами;

 • Зберігання, охорона, перевезення та пересилання цінних паперів за дорученням клієнта;

 • Реалізація повноважень з голосування на щорічних зборах акціонерів у разі, якщо власник акцій, передаючи їх у довірче управління банку, одночасно доручає йому відповідне право голосу;

 • Створення різного роду резервних фондів для страхування фінансових ризиків за операціями з цінними паперами клієнта.

  Впровадження допоміжних послуг пов'язаних із забезпеченням господарської діяльності клієнтів вимагатиме від банківського персоналу глибоких знань особливостей функціонування господарюючих суб'єктів різних галузей економіки.

  Такі послуги можуть надаватися як в умовах вже існуючих традиційних банківських операцій так і на договірних засадах.

  До таких операцій можуть бути віднесені:

  • аудиторські послуги що передбачають проведення комплексної перевірки банком усієї фінансово-господарської діяльності клієнта або окремих її аспектів;

  • маркетингові послуги пов'язані з пошуком нових ринків збуту для клієнта, організацією рекламної кампанії добором партнерів, зацікавлених у господарських відносинах із клієнтом,

  • гарантійні послуги надання яких пов'язане з видачею банком зобов'язань за клієнта, виконання яких передбачає здійснення різних грошових виплат;

  • організація інженерно-економічних експертиз що включають перевірку проектно-кошторисної документації на будівництво нового, розширення і модернізацію діючого виробництва, контроль за реалізацією проектів та відповідністю фактичних затрат кошторисній вартості, експертні роботи, пов'язані з фінансуванням проектів [33;127].

  Розглянуті послуги можуть значно розширити стандартний набір кредитно-розрахункових послуг комерційних банків, здобути перевагу в конкурентній боротьбі за залучення нових клієнтів.

  Впровадження та розширення в Україні нових нетрадиційних банківських послуг повинно поєднуватися з постійним вдосконаленням традиційних напрямів обслуговування клієнтури, насамперед це стосується розрахункових, депозитних, кредитних операцій.

  Так прискоренню розрахунків та підвищенню якості обслуговування клієнтури сприяє:

  • розміщення електронних терміналів банків безпосередньо в офісах клієнтів;

  • проведення розрахункових операцій через модемний зв'язок;

  • управління клієнтом своїм рахунком телефоном з допомогою узгодженого з банком пароля.

  Зростання обсягів депозитних послуг та паралельне їх вдосконалення може здійснюватися через:

  • автоматизацію вкладних операцій;

  • відкриття нових видів депозитних рахунків, поширених у банківській практиці промислове розвинутих країн.

  Серед таких рахунків є:

  Рахунки з управління коштами дають можливість клієнту зберігати на ньому певний мінімум, необхідний для забезпечення поточних розрахунків. Усі суми понад цей мінімум автоматично включаються у різні види ліквідних дохідних активів. Це дає змогу клієнтові банку отримати вищий відсоток, ніж за звичайним рахунком до запитання. Якщо у клієнта виникне потреба в коштах для поточних операцій — банк забезпечить зворотне перерахування.

  Депозитні рахунки грошового ринку є по суті депозитами до запитання, рівень відсоткових ставок за якими регулярно (наприклад щотижня) коригується відповідно до змін ринкової норми банківського процента або встановлюється згідно із середнім відсотком за державними облігаціями.

  Рахунки "зв'язаних послуг" передбачають надання цілого комплексу послуг, включаючи дозвіл на виписування чеків понад залишок па рахунку, надання сейфа, кредитної картки тощо.

  Удосконалення банківської діяльності щодо надання кредитних послуг може ґрунтуватися на застосуванні деяких форм і методів організації кредитування, зокрема таких, як револьверне кредитування, кредитні картки.

  Револьверний кредит надається банком клієнту повністю або частинами і відновлюється в міру погашення раніше використаних частин кредиту. Зручність для клієнта цієї форми кредитування пов'язана з тим, що дає змогу позичальникам постійно мати у своєму розпорядженні певну суму, яка відновлюється після повернення здійснених виплат.

  Операції з кредитними картками є ефективним методом надання споживчого кредиту фізичним особам, бо дають їм змогу швидко розрахуватися з торговельними організаціями за товари і послуги. При цьому банк бере на себе оплату витрат позичальника у рамках відкритої на його ім'я кредитної лінії.

  На сьогоднішній день у світі спостерігається тенденція скорочення традиційних банківських операцій та збільшення обсягів і різноманітності банківських послуг.

  Проте, слід відмітити, що головним є не стільки збільшення кількості послуг клієнтам, скільки надання їм привабливої та конкурентноздатної форми щодо різних груп клієнтів.

  В Українських банків підвищується активність щодо сфери обслуговування фізичних осіб. Намітилась тенденція до збільшення обсягів коштів на депозитних рахунках фізичних та юридичних осіб. Надалі активно можуть розвиватися нові для українських банків послуги, наприклад, такі як залучення коштів у вигляді синдикованих кредитів. Уповільнюючим фактором для вітчизняних банків є недостатня капіталізація, що й надає переваги іноземним банкам при входженні на український ринок. Але іноземним банкам важко орієнтуватись в економічній ситуації України. Це стримує їх намагання розширити коло послуг до обсягів, адекватних цивілізованому бізнесу, і не сприяє припливу іноземних інвестицій. Та й українські банки швидкими темпами нарощують свою капітальну базу.

  Нетрадиційні послуги комерційних банків

  Існують послуги, які не властиві банківській сфері, або скажімо, не зовсім властиві. Однак ні один комерційний банк не залишиться байдужим до можливості збільшення прибутку, власне тому продуктовий ряд, який пропонують банки, постійно збільшується за рахунок додаткових послуг.

  Конкуренція між банками та небанківськими фінансово-кредитними установами, а також всередині самої банківської системи, сприяє подальшій універсалізації банківської справи, розвитку та розширенню кола операцій та послуг, що їх може виконувати сучасний універсальний банк. Крім традиційних, базових для комерційних банків України операцій, вони виконують нові, не традиційні для них операції та послуги. До перших належать операції і послуги, пов'язані з формуванням банківських ресурсів, їх розміщенням в активи та здійсненням розрахунків між клієнтами.

  Маркетинговий підхід при організації діяльності комерційного банку передбачає, що першочерговою причиною цього є навіть не отримання прибутку, а максимальне задоволення потреби клієнтури, що і забезпечує необхідний прибуток, це швидше всього і є основною причиною, яка спонукає банки до розширення кола своїх послуг.

  Виникнення та подальший розвиток нетрадиційних банківських операцій та послуг зумовлені ще рядом причин. Зокрема це:

  • зниження рівня дохідності традиційних банківських операцій та послуг;

  • загострення конкуренції між банківськими та небанківськими фінансово-кредитними установами, а також між самими комерційними банками. Конкуренція вплинула на залучення банків до певних видів діяльності, які можуть здійснювати також небанківські фінансово-кредитні установи;

  • необхідність підвищення якості обслуговування своїх клієнтів. Це виявляється, зокрема, в тому, що відбувається закріплення за кожним солідним клієнтом окремого менеджера, котрий надає йому весь комплекс послуг та здійснює необхідні операції;

  • диверсифікація банківських доходів, зокрема шляхом збільшення в них частки непроцентних доходів, включаючи комісійні доходи;

  • необхідність підвищення ліквідності та платоспроможності комерційного банку;

  • необхідність зменшення ризиків, пов'язаних зі здійсненням традиційних операцій і наданням традиційних послуг;

  • залучення нових клієнтів з метою розширення та вдосконалення структури ресурсної бази комерційного банку.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...