WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Становлення і проблеми розвитку ринку грошей в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Становлення і проблеми розвитку ринку грошей в Україні - Дипломна робота

4. Національному банку необхідно брати участь у роботі фондового ринку лише через операції на відкритому ринку, регулюючи таким чином обсяги грошової маси та вартість національних грошей.

5. Оформити всі зобов'язання уряду перед Національним банком за кредитами та цінними паперами на конкретні строки погашення. Це дасть можливість розширити грошово-кредитний ринок, який підлягає регулюванню.

6. Уряду необхідно розрахуватися з комерційними банками за кредити, які було видано під урядові гарантії в 1995–1998 pp. на загальну суму 1,8 млрд. грн. Це дасть можливість відновити кредитні ресурси комерційних банків і започаткувати цивілізовані відносини за урядовими запозиченнями.

7. Припинити всілякий розгляд питань на законодавчому та виконавчому рівнях про використання кредитних ресурсів Національного банку України для підтримки тієї чи іншої галузі. Полеміка з цих питань, що виникає періодично, негативно впливає на розвиток грошово-кредитного ринку, сприяє посиленню інфляційних очікувань.

8. Національному банку необхідно проводити грошово-кредитну політику методами та інструментами, що відповідають соціально-економічній ситуації, до того часу, доки це не буде загрожувати стабільності національної валюти.

Виконання цих пропозицій і рекомендацій дасть можливість створити реальну економічну платформу для подальшого вдосконалення грошово-кредитної політики та проведення економічних реформ.

Список використаної літератури

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 p.

 • Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 p. № 679-XIV.

 • Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки.- М.: АО "Финстатинформ", 1995. – 272 с.

 • Берже П. Денежный механизм / Пер. с фр.- М.: "Прогресс", 1993. –144с.

 • Василишэн Э. Н., Маршавина Л. Я. Резервные требования как инструмент денежно-кредитного регулирования // Деньги и кредит.-1996-№11. –с. 34-41.

 • Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Відп. ред. М. І. Савлук. – К.: Лібра, 1998. –344 с.

 • Гальчинський А.С. Теорія грошей. –К.: Основи, 1996. – 413 с.

 • Гребеник Н.І. Тенденції розвитку управління грошово-кредитним ринком в Україні за період 1991–1999 pp. // Банківська справа. –№ 6. – с.22–28.

 • Гроші та кредит / За ред. M.I. Савлука. – К.: Либідь, 1992. – 331 с.

 • Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва.- К.: КНЕУ, 1999. –404 с.

 • Грошово-кредитна політика в Україні. / за ред. Міщенка В.О. –К.: Знання, 2000

 • Дзюблюк О. Державне регулювання економіки перехідного періоду і роль грошово-кредитної політики // Українська економіка: минуле, сучасне, майбутнє: Щорічник. –Тернопіль, 1999. –с. 185-187.

 • Дзюблюк О. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. –К.: Поліграфкнига, 2000. –512 с.

 • Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – Л.: Профико, 1991. – 448 с.

 • Економічний словник-довідник / За ред. С. В. Мочерного.- К.: Феміна, 1995. –368 с.

 • Крючкова И. П. Инфляция и процентные ставки // Деньги и кредит.-1995. –№ 3

 • Лютий І. О. Проблеми монетарної політики в Україні // Фінанси України. –1999. – № 2. –с. 82-88.

 • Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т.: Пер. С англ. 11-го изд. –М.: Республика, 1992. –800с.

 • Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ.- К.: Основи, 1998.- 963 с.

 • Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. –М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. –304 с

 • Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності // Вісник НБУ. –№ 1. –с. 3-7

 • Савлук М. Про деякі процеси у монетарній сфері України після грошової реформи // Вісник НБУ. –1998. –№ 1. –с. 42-43.

 • Савлук М., Сугоняко О. Чи вистачає грошей економіці України // Вісник НБУ. –1997. –№4. –с. 19-21.

 • Финансы. Денежное обращение Кредит / под ред. Л. А. Дробозиной. –М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. –479 с.

 • Шидловська Н. Інструменти грошово-кредитного ринку: особливості застосування // Вісник НБУ. –1997. –№ 1. –с. 18-19.

 • Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. –К.: Скарби, 2000. –336 с.

 • Ямпольский М. М. Об особенностях и проблемах денежно-кредитной политики // Деньги и кредит. –1997. –№ 7. –с. 28-36.

  Схематична класифікація основних поглядів представників різних шкіл теорії грошей

  Школа

  Основна ідея

  Ставлення до кількості грошей в обігу, норми відсотка та фінансової політики держави

  Ціни та інфляція

  Обсяг виробництва та зайнятість

  Обмінний валютний курс

  Політика

  в галузі доходів

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1. Класична політична економія

  Ціни вільно коливаються, а економічну рівновагу забезпечує дія сукупності економічних законів

  Кількість грошей в обігу залежить від зміни кількості срібла та золота.

  Норма відсотка визначається співвідношенням попиту та пропозиції на заощадження.

  Зміна кількості грошей в обігу впливає на ціни та рівень ділової активності

  Рівень цін залежить від кількості грошей в обігу, а динаміка цін – від коливань попиту і пропозиції товарів

  Пропозиція сама породжує попит (закон Сея). Економіка завжди прагне стану повної зайнятості, що може порушити лише дія "торговельного" циклу. Рівень зайнятості визначається попитом і пропозицією робочої сили

  Обмінний курс визначається ціною золота (золотим вмістом грошової одиниці)

  Доходи має забезпечити реалізація економічних інтересів

  2. Дж.М. Кейнс

  Вільні ринкові відносини необхідно підсилювати й регулювати безпосереднім втручанням держави на основі впливу на рівень відсотка, зайнятість і кількість грошей в обігу

  Кількість грошей в обігу контролюється державою. Норма відсотка, яка визначається перевагами ліквідності, не може бути високою, оскільки на основі граничної ефективності капіталу вона визначає обсяг приватних інвестицій

  Повне використання виробничих потужностей призводить до підвищення попиту, а потім і до інфляції

  Економіка прагне повної зайнятості, але завдання держави полягає в забезпеченні необхідного обсягу сукупного попиту. Зайнятість залежить від сукупного попиту і реальної заробітної плати

  Рівень обмінного курсу має бути стабільним і відповідати потребам економіки. Бажаний твердий обмінний курс

  Як самостійну проблему не розглядав, можливо, вважаючи вплив профспілок проблемою політичною, а не економічною

  3. Кейнсіанці

  Необхідне управління економікою на основі моделей Дж.М. Кейн-са

  Об'єктом регулювання має бути лише норма відсотка, а не кількість грошей в обігу

  Помірна інфляція розглядається як плата за повну зайнятість

  Економікою можна управляти тільки на межі її можливостей. Забезпечення повної зайнятості е головним завданням економічної політики

  Бажаний стабільний валютний курс

  Політика в галузі доходів є головним інструментом контролю за інфляцією

  4. Загальна моне-тарист-ська теорія

  Вільний ринок без обмежень і втручання держави

  Кількість грошей в обігу є головним чинником рівня цін.

  Кількість грошей в обігу слід постійно контролювати, бажано, за допомогою встановлення стабільних темпів приросту (правило К-відсот-ків)

  Ціни залежать від кількості грошей в обігу.

  Контроль за інфляцією є головним завданням економічної політики.

  Норма відсотка визначається кількістю грошей в обігу та попитом на них і не може бути об'єктом державного регулювання

  Під дією "реальних" ринкових сил економіка сама визначить необхідний рівень виробництва та зайнятості

  Валютний курс не може бути об'єктом економічної політики держави, а тому визначається співвідношенням попиту і пропозиції на валюту – плаваючий курс (флоатинг).

  Валютний курс є елементом механізму впливу грошей на ціни. (Останнє положення М. Фрід-мен не підтримував)

  Не обов'язкова, оскільки рівень цін визначається кількістю грошей в обігу.

  Не бажана, оскільки порушує дію ринкового механізму та викривлює розподіл ресурсів

  4.1. Моне-таристи-неокла-сики

  Ціни вільно коливаються.

  Економічні суб'єкти формують раціональні очікування та діють відповідно до них.

  Очікування формуються під впливом основних напрямків офіційно оголошеної грошово-кредитної політики

  Загальний монетаристський підхід

  Всі ціни, в тому числі й заробітна плата, швидко пристосовуються до зміни кон'юнктури та грошово-кредитної політики

  Обсяг виробництва та рівень зайнятості регулює дія ринкових сил

  Плаваючий валютний курс, який є одним із багатьох елементів механізму впливу грошей на ціни

  Активно виступають . проти реалізації будь-якої політики в галузі доходів

  Додаток 1

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  4.2. Моне-таристи-градуа-лісти

  Ціни вільно коливаються, але не так як вважають моне-таристи-неокласики.

  Очікування формуються під дією досвіду учасників ринку і мають активний, а не раціональний характер

  Загальний монета-рист-ський підхід

  Ціни та заробітна плата пристосовуються до змін кон'юнктури та грошово-кредитної політики дуже повільно

  Основний тягар адаптації економіки до жорсткої грошово-кредитної політики лягає на виробництво та зайнятість, які не завжди можуть змінюватися адекватно до очікувань

  Плаваючий валютний курс, який є важливим елементом механізму впливу грошей на ціни

  Виступають проти політики в галузі доходів

  4.3. Моне-таристи-прагма-тики

  Підтримують ідею контролю за грошовою масою в обігу, але вважають, що загальні витрати будуть високими, оскільки заробітна плата реагує на зміни в грошовій політиці дуже повільно

  Економічна політика держави не повинна обмежуватися політикою у грошово-кредитній сфері

  Спад виробництва негативно впливає на рівень цін і заробітної плати, стимулюючи інфляційні процеси

  Високий обмінний курс є головною причиною спаду виробництва в галузях, що наражаються на значну конкуренцію з боку іноземних фірм

  Кероване плавання валютного курсу

  Політика в галузі доходів підтримується, оскільки вона має доповнювати грошову політику

  5. Оновлене кейнсіанство

  Використовуєть ся кейнсіанська модель, але разом з тим висуваються завдання щодо контролю за грошовою масою

  Кількість грошей в обігу – це один із елементів у системі ліквідних засобів, який не можна ігнорувати. Однак розв'язання питань грошового регулювання не може бути головною метою економічної політики держави

  Контроль за інфляцією має бути одним із завдань економічної політики держави

  Високий рівень виробництва та зайнятості – головні завдання економічного регулювання, які може бути реалізовано шляхом фінансової та грошової політики.

  Державна підтримка виробника шляхом субсидій

  Кероване плавання валютного курсу в межах валютного коридору

  Політика в галузі доходів підтримується, оскільки її вважають головним засобом контролю за інфляцією

  6. Анти-монета-ристи

  Основні постулати монетаризму заперечують

  Контролювати необхідно не обсяг грошової маси, а ліквідність шляхом управління нормою відсотка

  Контроль за інфляцією має бути головним завданням економічної політики

  Високий рівень виробництва та зайнятості має забезпечувати держава шляхом безпосереднього регулювання економічних процесів

  Оскільки кількість грошей в обігу не впливає на економічні процеси, то схильні взагалі не розглядати валютну політику. Однак, усвідомлюючи небезпеку можливої в разі цього дестабілізації через переміщення капіталів, підтримують політику плаваючого валютного курсу

  Політика в галузі доходів є-головним елементом системи антиінфля-ційних заходів

  7. Ф.А. Хайєк

  Запровадження конкуруючих грошових одиниць на основі денаціоналізації грошей

  Кількість грошей в обігу не контролюється державою, відсоткову ставку визначає ринок

  Ціни, особливо на сировинні товари, мають бути стабільними, інфляції немає

  Обсяг виробництва визначають підприємці, а рівень зайнятості має бути високим

  Визначається конкуренцією валют

  Фіксація доходів робітників, зростання доходів багатих верств населення

  8. Дж. Сорос

  Запобігання кризі міжнародної фінансової системи

  Контроль з боку урядів окремих країн, а також недержавних органів монетарного регулювання, особливо за обсягами міжнародних кредитів

  Ціни визначаються ринком, а інфляція через монетарні показники керується державою

  Монета-ристський підхід

  Плаваючий, але під постійним контролем національних урядів і наднаціональних інститутів

  Підвищення рівня доходів через підприємництво


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...