WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Оформлення i облiк операцiй по довготермiновому кредитуваннi юридичних осiб - Курсова робота

Банківська справа. Оформлення i облiк операцiй по довготермiновому кредитуваннi юридичних осiб - Курсова робота

Лiзингоодержувач щомiсяця спалачує лiзингодавцю певну суму за використання майна у виглядi лiзингової плати. Лiзингова плата включає в себе суму частини вартостi об'єкта лiзингу, суму, що сплачується як процент за залучений кредит, винагороду i iншi витрати лiзингодавця, якi передбаченi договором.

Лiзинговi платежi як у балансi лiзингоодержувача, так i у балансi лiзингодавця подiляються:

- на процентнi платежi за позиками;

- на платежi за основною сумою непогашеної заборгованостi.

Процентнi платежi розраховуються за кожний облiковий перiод у процентної ставки, що застосовується при лiзингу, до залишкової суми активу та зобов'язань за фiнансовим лiзингом.

Основнi засоби переданi (отриманi) у фiнансовий лiзинг облiковуються за меншою iз двох вартостей – теперiшньою (iз врахуванням процентної ставки, що прирощується), або ринковою. Теперiшня вартiсть пов'язана з розрахунком складного дисконту для кожного лiзингового платежу.

Теперiшня вартiсть одного лiзингового платежу на 1 грн розраховується за формулою:

де i - процентна ставка, n - перiод часу, х - сума, що сплачуєтбся пiсля закiнчення строку лiзингу крiм лiзингового платежу.

Основнi засоби, переданi у фiнансовий лiзинг, облiковується лiзингодавцем як виданий кредит.

Лiзингоодержувач включає основнi засоби в баланс як активи, обов'язок їх погасити до пасиву як зобов'язання.

Придбання основних засобiв на замовлення лiзингоодержувача (без оприбуткування їх у балансi)

Дт - 1525 (2075)

Кт - к/р (1200) р/р 2600

Рахунок N 1525 - "Фiнансовий лiзинг, який наданий iншим банкам"(А) Призначення рахунку: облiк непогашеної заборгованостi iнших банкiв за основними засобами, переданими у фiнансовий лiзинг.

За Дт рахунку - проводяться суми заборгованостi за угодою фiнансового лiзингу на дату їх укладення.

За Кт рахунку - проводяться суми платежiв, якi надiйшли на погашення заборгованостi за фiнансовим лiзингом, а також суми, якi перерахованi на рахунки пролонгованої, простроченої i сумнiвної заборгованостi.

Рахунок N 2075 - "Фiнансовий лiзинг, що наданий суб'єктом господарської дiяльностi". (А)

Призначення рахунку: облiк непогашеної заборгованостi iнших банкiв за основними засобами, переданими у фiнансовий лiзинг.

За Дт рахунку- проводяться суми заборгованостi за угодою фiнансового лiзингу на дату їх укладання.

За Кт рахунку- проводяться суми платежiв, якi надiйшли на погашення заборгованостi за фiнансовим лiзингом, а також суми, якi перерахованi на рахунку пролонгованої, простроченої, сумнiвної заборгованостi.

У разi, якщо основнi засоби облiковуються у балансi лiзингодавцято при передачi їх у фiнансовий лiзинг складається проводка:

Дт - 2075 (1525)

Кт - 4400 (4500),

Де Рахунок N 4400 - "Операцiї основних засобiв" (А)

Призначення рахунку: облiк власних та отриманих у фiнансовий лiзинг операцiйних основних засобiв.

За Дт рахунку - проводиться оприбуткування операцiйних основних засобiв та суми їх дооцiнки.

За Кт рахунку - проводиться вартiсть операцiйних основних засобiв, що вибули з балансу та суми їх оцiнки.

Рахунок N 4500 - "Неоперацiйнi основнi засоби" (А).

Призначення рахунку: облiк власних та отриманих у фiнансовий лiзинг неоперацiйних основних засобiв.

За Дт рахунку - проводиться оприбуткування неоперацiйних основних засобiв та суми їх дооцiнки.

За Кт рахунку - проводиться вартiсть неоперацiйних основних засобiв, що вибули з балансу та суми їх оцiнки.

Вартiсть лiзингу бiльша за балансову (залишкову) вартiсть основних засобiв, наданих у фiнансовий лiзинг,то рiзниця вiдображається за кредитом рахунку N 3600 - "Доходи майбутнiх перiодiв" (П).

За Кт рахунку - проводяться суми заходiв банку, якi отриманi у звiтному перiодi i належать до майбутнiх перiодiв.

За Дт рахунку - списуються суми доходiв, час визначення яких настав.

Вартiсть лiзингу менша за балансову вартiсть основних засобiв наданих у фiнансовий лiзинг, то рiзниця вiдображається за дебетом рахунку N 3500 - "Витрати майбутнiх перiодiв" (А).

За Дт рахунку - проводяться суми проведених витрат, якi належать до наступнiх звiтних перiодiв.

За Кт рахунку - проводяться суми, що належать до витрат звiтного перiоду.

У подальшому ця рiзниця амортизується протягом строку договору лiзингу, методом складного дисконту. Сума амортизацiй збiльшує, або зменшує процентний дохiд, що визначається графiком лiзингових платежiв.

Лiзингодавець нараховує доходи за основними засобами. Отримана лiзингодавцем сума погашеної основної суми боргу вiдображається:

Дт - к/р 1200, каса - 1001

Кт - 2075 (1525) - наданий фiнансовий лiзинг.

Сума отриманих платежiв зараховується в доходи банку:

Дт - к/р 1200

Кт - 6 клас (6018 - "Процентнi доходи за фiнансовим

лiзингом, який наданий iншим банкам";

6027 - "Процентнi доходи за кредитами в iнвестицiйну

дiяльнiсть СГД").

Лiзингоодержувач за отриманими основними засобами у фiнансовий лiзинг нараховує витрати отриманi основними засобами, лiзингоодержувач облiковує на окремому субрахунку "Фiнансовий лiзинг" рахункiв NN 4400,4500 за цiною, що обумовлена вдоговорi:

Дт - 4400, 4500

Кт - 3615 (П) "Кредиторська заборгованiсть

за фiнансовим лiзингом".

Призначення рахунку: облiк сум кредиторської заборгованостi за фiнансовим лiзингом, крiм отриманого вiд банкiв. Фiнансовий лiзинг отриманий облiкується у першому класi.

За Кт рахунку - проводяться суми кредиторської заборгованостi за фiнансовим лiзингом.

За Дт рахунку - суми погашення кредиторської заборгованостi.

Лiзингоодержувач протягом строку лiзингу нараховує амортизацiю основних засобiв. Знос облiковується за рахунками NN 4409, 4509.

Дт 7 клас 7421 - "Витрати на утримання орендованих

основних засобiв".

Кт - 4409, Кт - 4509

Рахунок N 4409 (П) - "Знос операцiйних основних засобiв".

Призначення рахунку: облiк зносу операцiйних основних засобiв.

За Кт рахунку - проводиться сума нарахованого зносу.

За Дт рахунку - проводиться сума зносу операцiйних основних засобiв, що вибули з балансу.

Рахунок N 4509 (П) - "Знос неоперацiйних основних засобiв".

Призначення рахунку: облiк зносу неоперацiйних основних засобiв.

За Кт рахунку - проводиться сума нарахованого зносу.

За Дт рахунку - проводиться сума зносу у разi вибуття з балансу неоперацiйних основних засобiв.

Погашення основного боргу вiдображається:

Дт - 3615 (П) - "Кредиторська заборгованiсть

за фiнансовим лiзингом".

Кт - к/р 1200

Сплата нарахованих процентiв за отриманий фiнансовий лiзинг вiдображається:

Дт - 7018

Дт - 7095

Кт - к/р 1200

При переходi за умовою договору лiзингу орендованих основних засобiв у власнiсть лiзингоодержувача:

Дт - 4400 (4500)

Кт - 4400 (4500)

I одночасно на суму зносу:

Дт - 4409 (4509)

Кт - 4409 (4509)

З метою приведення балансової вартостi основних засобiв у вiдповiднiсть до ринкових цiн Нацiонального банку мають право проводити переоцiнку основних засобiв. Якщо балансова вартiсть об'єкта основних засобiв збiльшується в результатi переоцiнки, збiльшення вiдображається як зростання капiталу, тобто лооцiнка майна. На суму дооцiнки складається проводка:

Дт – 4400 (4500)

Кт – 5020 ( "Загальнi резерви" (П))

Призначення рахунку: облiк загальних резервiв пiд певнi ризики банкiв (наприклад, кредитнi ризики). Цей рахунок кореспондує тiльки з рахунком 7 класу.

За Кт рахунку - проводяться суми розподiленого прибутку, направленого на формування фондiв.

За Дт рахунку - проводяться суми на покриття збиткiв.

Оцiнка основних засобiв здiйснюється за рахунок дооцiнки за даним об'єктом, а якщо недостатня ця сума - за рахунок витрат банку складається проводка:

Дт - 5020

Кт - 4400 (4500)

Сума рiзницi мiж балансовою вартiстю вiдображається проводкою:

Дт - 7 клас

Кт - 4400 (4500)

Список використаної літератури.

1. Iвасiв Б.С. Операцiї комерцiйних банкiв /Навчальний посiбник. –Київ: НМК ВО 1992 р.

2. Банковское дело Под редакцией О.И.Лаврушына Москва Банков- ский и биржевой научно-консультационный центр 1992 г.

3. Методичнi вказiвки щодо кредитування юридичних осiб №148 вiд 12 жовтня 1995 р.

4. Банкiвський портфель Том I Москва 1994 р.

5. Iнструкцiя про бухгалтерський облiк основних засобiв.


 
 

Цікаве

Загрузка...