WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Оформлення i облiк операцiй по довготермiновому кредитуваннi юридичних осiб - Курсова робота

Банківська справа. Оформлення i облiк операцiй по довготермiновому кредитуваннi юридичних осiб - Курсова робота

Загальнi принципи iпотечного кредиту реалiзують в рiзноманiтних направленнях:

- заставлене майно в руках боржника: на умовах обмеження прав собiвартостi;

- визначення розмiру позики у виглядi боргу застави;

- отримання пiд заставу одного i того ж майна iпотечних позик, якi є додатковими;

- предявлення позик з урахуванням страхування;

- втрата нерухомостi або передача її iншiй особi при несплатi заборгованостi у термiн.

В сучасних комерцiйних банках стримано вiдносяться до видачi довготермiнового кредиту, переходять до одночасного фiнансування розробок, об'єднаних загальною технологiчною направленiстю та термiнами реалiзацiї. Такий пiдхiд обгрунтований на об'єднання в одну програму комерцiйних та iновацiйних кредитiв; ряд проектiв переводиться iз фiнансування на iновацiйне кредитування.

У перспективi участь банкiв в фiнансуваннi масштабних мiроприємств може реально розвиватися на базi урядових програм пiддержки сiльського господарства та iншим галузям економiки, а щоб уникнути ризику несплати i сприяти розвитку малого бiзнесу можливо на базi застосування принципу сумарної вiдповiдальностi малих пiдприємств та кооперативiв.

5. Порядок видачі та погашення довготермінових кредитів.

Згiдно iз Статутом комерцiйнi банки залучають ресурси для надання довгострокових кредитiв господарським органiзацiям, а також кооперативам, орендарям i приватним особам. Завдання банкiв в областi довгострокового кредитування полягає в пiдборi та реалiзацiї ефективних проектiв, стимулюваннi виконання iнвестицiйних цiльових програм з метою рацiонального розмiщення кредитних ресурсiв для отримання максимального прибутку.

Об'єктами банкiвського кредитування можуть бути iнвестицiї господарських органiзацiй та фiзичних осiб на такi цiлi:

- будiвництво нових, розширення, технiчне перозброєння i реконструкцiя об'єктiв виробничого i соцiально- побутового призначення;

- придбання технiки, устаткування i транспортних засобiв;

- створення спiльних пiдприємств;

- створення iнтелектуальних цiнностей та iнших об'єктiв власностi.

Основою кредитних вiдносит мiж банком-кредитором i позичальником є кредитний договiр, в якому передбаченi сума кредиту, порядок i строки його використання та погашення, плата за кредит, зобов'язання й економiчна вiдповiдальнiсть сторiн, форми забезпечення зобов'язань, перелiк документiв, необхiдних для оформлення кредиту, та iншi умови.

Умови кредитного договору визначаються для кожного клiєнта iндивiдуально з метою, щоб ступiнь ризику кредитної операцiї був зведений до мiнiмуму.

При укладеннi кредитного договору першочергове значення надається вивченню банком кредитоспроможностi клiєнта-позичальника, його репутацiї, стану економiчної кон-юнктури та прогнозуванню розвитку господарства на перспективу.

Кредитоспроможнiсть позичальника /здатнiсть клiєнта своєчасно погасити кредит i сплатити проценти/ визначається за допомогою аналiзу економiчних показникiв i оцiнки перспектив господарського розвитку клiєнта-позичальника на основi даних звiтного балансу, фiнансового плану /кошторису/, комплексно-цiльових програм шляхом перевiрок та обстежень на мiсцi. Тому для пiдтвердження кредитоспроможностi та оформлення кредиту позичальник повинен подати в установу банку такi документи:

- статут, положення про створення господарської органiзацiї, документацiю на право користування земельною дiлянкою. У статутi кооперативу повинна передбачатись майнова вiдповiдальнiсть усiх членiв кооперативу за його боргами. У разi вiдсутностi такої вiдповiдальностi питання про видачу кредитiв кооперативу не розглядається;

- рiчний звiт, бухгалтерський баланс господарської органiзацiї на звiтну дату, фiнансовий план /кошторис/. Кооперативи надсилають декларацiю про свої доходи;

- технiчно-економiчнi обгрунтування або розрахунок економiчної ефективностi та окупностi капiтальних затрат.

У разi необхiдностi банк має право вимагати вiд забудовника проект на будiвництво /реконструкцiю/ пiдприємства, який би вiдповiдав санiтарним, економiчним та iншим нормам, а також висновки експертних органiв щодо проектно-кошторисної дiяльностi.

З метою зниження ступеня ризику банки здiйснюють видачу довгострокових кредитiв пiд заставу майна, гарантiю платоспроможних юридичних осiб та поручництва. Установа банку має право вимагати вiд клiєнта-позичальника страхування прокредитованого майна, що є додатковою гарантiєю погашення кредиту. За наявностi пiдвищеного ризику кредитна операцiя можлива за умови страхування кредиту через органи державного страхування або через систему мiжбанкiвського страхування кредитiв. Тому забезпечення зобов'язань за довгостроковою позикою оформляється водночас з кредитним договором такими документами:

- договiр застави майна мiж банком i позичальником;

- гарантiя-договiр мiж банком i гарантом;

- договiр-страхування кредитного ризику;

- договiр-поручництво при видачi довгострокової позики приватним особам, засвiдчений нотарiально.

Довгостроковi позики видаються з окремих позичкових рахункiв одноразово або поетапно в мiру виконання БМР, придбання будiвельних матерiалiв, конструкцiй шляхом перерахування коштiв на оплату рахункiв постачальникiв i пiдрядникiв, або на розрахунковий рахунок позичальника. Позики орендарям, фермерам, приватним особам можуть видаватися готiвкою. Юридичним особам видаються позики готiвкою при розрахунках з населенням. Конкретнi форми видачi позики передбачаються в кредитному договорi.

Конкретнi строки, розмiри та перiодичнiсть погашення довгострокових кредитiв визначають у кредитному договорi, виходячи iз сукупностi заробiтньої плати, кредитоспроможностi позичальнвка, кредитного ризику та iнших умов кредитних взаємовiдносин. Але загальний строк користування довгостроковим кредитом не повинен перевищувати, як правило, восьми рокiв. Конкретнi строки погашення довгострокових позик оформляються зобов'язаннями-дорученнями позичальника.

Кредит погашується шляхом списання коштiв з розрахункового рахунку позичальника на основi його зобов'язань-доручень, або шляхом перерахування коштiв платiжним дорученням позичальника, якщо розрахунковий рахунок позичальника знаходиться в iншiй установi банку.

Якщо позичальник своєчасно не погашає позику, то банк має право /без згоди позичальника/ виставити платiжну вимогу-доручення на безвiдказне списання боргу, посилаючись на вiдповiдний пункт, номер i дату кредитного договору. Порядок погашення позики, оплати процентiв по них необхiдно передбачити в кредитному договорi.

В окремих випадках при виникненнi фiнансових труднощiв у позичальника через специфiку його дiяльностi банк може надати вiдстрочку платежу за кредитом на термiн до одного року пiд пiдвищений процент.

Процентна ставка за користування кредитом та iншi виплати передбачаються в кредитному договорi в межах дiючих базових ставок по довгострокових позиках з урахуванням строку користування кредитом i ступеня кредитного ризику.

Процентна ставка повинна бути регульованою /плаваючий процент/ i перiодично /щокварталу/ переглядатись та корегуватись залежно вiд умов ринку, процентiв по депозитах, офiцiйно оголошеного iндексу iнфляцiї тощо.

В процесi кредитування установа банку здiйснює контроль за ходом будiвництва /вживання кредитних заходiв/ i цiльовим використанням позики, а також фiнансовим станом /платоспроможнiстю/ позичальника за даними бухгалтерської звiтностi господарства або шляхом перевiрок та обстежень на мiсцях. Якщо позичальник не виконує своїх зобов'язань, банк може застосувати до неакуратного клiєнта економiчнi санкцiї, передбаченi кредитним договором.

6. Облік основних засобів на балансі лізигодавця.

Лiзинг - це угода, за якою лiзингодавець передає лiзингоодержувачу право користуватися активом за плату та на певний перiод часу.

Лiзинговi операцiї бувають двох видiв:

- фiнансова;

- оперативна;

Лiзинг основних засобiв вважається фiнансовим лiзингом, якщо за угодою виконується одна iз умов, а саме:

- право власностi на основнi засоби переходить вiд лiзингодавця до лiзингоодержувача, пiсля закiнчення строку лiзингу;

- строк дiї угоди поширюється на основну частину (не менше 60%) корисного строку служби основних засобiв.

Умови лiзингу визначаються лiзинговою угодою, де вказується:

- об'єкт лiзингу;

- строк лiзингу;

- ринкова вартiсть основних засобiв;

- строк проведення платежiв та їх розмiр;

- фактична процентна ставка лiзингу;

- процентна ставка лiзингоодержувача, що прирощується;

- умови переоцiнки вартостi об'єкту;

- право власностi на майно пiсля закiнчення строку лiзингу;

У договорi наводиться графiк лiзингових платежiв так, щоб сума сальдо зобов'язань лiзингоодержувача дорiвнювала меншiй iз двох сум –теперiшнiй вартостi, яка розраховується iз урахуванням процентної ставки лiзингоодержувача, що прирощується, або ринковiй вартостi об'єкта.


 
 

Цікаве

Загрузка...