WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Оформлення i облiк операцiй по довготермiновому кредитуваннi юридичних осiб - Курсова робота

Банківська справа. Оформлення i облiк операцiй по довготермiновому кредитуваннi юридичних осiб - Курсова робота

Органiзацiя довготермiнового кредитування в умовах розпридiлення економiки та фондового методу фiнансування капiтальних вкладень була основана на баченнi простоти одержання грошей на iнвестицiйнi цiлi. Субєкти господарської дiяльностi одержували кредити в системi державних банкiв при наявностi певного оформлення проектно-системної документацiї, плану фiнансування та деяких iнших документiв на термiн 5 та бiльше рокiв, плата їх вiд 0.5 до 2% рiчних при рiвнi iнфляцiї 5-6%. Колгоспам i сiльгоспам регулярно списувались простроченi борги. Кредитування дачного та житлового будiвництва проводилось без облiку принципiв предявлення iпотечних позик.

Навiть це невiдповiдне золоте право та спрощена система страхування, якi охоплювали систему короткострокового кредитування, не були включенi у механiзм довготермiнового кредитування.

Перехiд до ринкового господарства, проведення приватизацiї дає належну для розвитку системи довготермiнового кредитування.

Ринкове господарство приймає не всi капiталовкладення; воно вмiє вибирати сферу своєї дiяльностi. Отже в сучасному, перехiдному перiодi для довготермiнового кредитування ще не настали благосприятливi часи. У 1991 роцi проходило зниження розмiру видачi довготермiнових позик. В бiльшостi комерцiйних банкiв створених на базi бувши спецiалiзованих, на балансi рахується тiльки залишок заборгованостi по позиках, виданих ранiше. Комерцiйнi банки вiдказуються вiд попереднiх пiдходiв фiнансування та кредитування капiтальних вкладень, нова система органiзацiї iнвестицiйної дiяльностi в повнiй мiрi ще не розроблена. Декiлька передчасно впроваджених вiддiлiв фiнансування та кредитування капiталовкладень.

Разом з цим економiчну дiяльнiстi банкiв вже неможливо уявити без операцiй по довготермiновому кредитуванню. Окремi банки та їх фiлiї,надаючи довготермiновi кредити, приймають форму комерцiйних, iновацiйних, унiверсальних, в тому числi iпотечних.

У 1988 роцi виникли першi комерцiйнi банки нового типу, багато iз яких на початку своєї дiяльностi вiддавали перевагу iновацiйнiй дiяльностi.

Практична iнвестицiйна дiяльнiсть комерцiйних банкiв обмежена.

Звичайно iнвестицiйнi позики пред'являються акцiонерам банкiв на термiн вiд 1 до 2 рокiв методом пролонгацiї короткострокових позик.

Органiзацiя довгострокового кредиту визначає вiддiлення суб'єктiв та об'єктiв кредитування; порядок видачi та погашення позик.

Суб'єктами кредитування виступають: державнi пiдприємствам, СП, малi пiдприємства i кооперативи, iндивiдуальнi позичальники.

Важливим елементом видачi кредиту є визначення об'єкта кредитування. Напередоднi реорганiзацiї банкiвської системи було бiльше 50 об'єктiв довготермiнового кредитування, в тому числi нове будiвництво, реконструкцiя i технiчне переозброєння пiдприємства.

В свiтовiй практицi одним iз об'єктiв довготермiнового кредитування виступає iпотека. Iпотечний кредит видається пiд заставу нерухомостi - землi будiвельно-виробничого i житлового призначення.

Iз рiзних об'єктiв кредитування можна видiлити двi основнi групи:

- виробничi позики;

- позики на споживчi потреби.

У результатi надання виробничих кредитiв грошi вкладаються у виробничi капiтальнi вкладення. Новим видом таких позик виступають iновацiйнi кредити, або позики на нововведення. Об'єктом кредитування iновацiй являються: компютерна технiка, медичне обладнання, товари широкого вжитку i т.д.

При рiшеннi питання про видачу виробничих кредитiв банк повинен проаналiзувати перспективи економiчного росту кредитуючого пiдприємства, можливiсть реалiзацiї продукцiї та очiкуваний прирiст доходiв. Рiшення приймається з опредiленою степенню ризику. Банк може кредитувати такi мiроприємства, якi мають реальнi термiни окупностi та наявностi джерел повернення кредиту, забезпечують окупнiсть фiнансуючих вкладень на бiльш короткi термiни, нiж середньостроковi термiни окупностi.

Новий порядок кредитування пов'язаний з вiдбором самим банком, а не плановими органами ефективних направлень вкладення грошей.

Iнформацiя про вибiр стратегiї довготермiнового кредитування повинна аналiзуватися вiддiлом кредитування та iнвестицiй на основi даних вiддiлу депозитiв. Основою для правильного пiдходу банкiвської дiяльностi є узгодження термiнiв активних операцiй iз термiнами пасиву банку. Якщо банк одержує свої засоби на короткi позики, вiн не може видавати довгостроковi позики, хоча вони були забезпеченi у двiйному розмiрi.

Важливим економiчним, а часом i соцiально-полiтичним питанням є питання про розмежування джерел грошових засобiв на капiтальнi вкладення. Довготермiновi кредити включенi у iнвестицiйний процес в комбiнацiї з iншими джерелами грошових засобiв на капiтальнi вкладення - власними i бюджетними засобами, засобами мобiлiзуючими у результатi випуску акцiй i облiгацiй. Банкiвський кредит у вiдмiнностi вiд бюджетних засобiв дозволяє пiдвищити ефективнiсть iнвестицiйних мiроприємств i в той же час може бiльше бути ефективнiшим методом мобiлiзування грошових засобiв на тривалi термiни, нiж випуск акцiй та розмiщення облiгацiйних займiв. У свiтовiй банкiвськiй практицi останнiх рокiв розмiр видачi довготермiнових кредитiв поставлений у залежностi вiд можливостей пiдприємства до самофiнансування. Вiдомо за власною практикою фонд розвитку виробництва набуває iншого значення. Показником самофiнансування в бiльшостi виступає показник "Кеш-флоу", що означає "фiнансовий надлишок". Цей показник в рiзноманiтних методиках розраховується неоднаково. Звичайно вiн характеризує суму чистого прибутку, списань та вiдрахувань в резерви i охоплює тi засоби, якi пiдприємство використовує для iнвестицiй та погашення боргiв. Даний показник абсолютної величини доходу характеризує господарсько-фiнансове положення пiдприємств. Показник самофiнансування можна вираховувати за слiдуючою схемою: балансовий прибуток мiнус податки, плюс амортизацiя, плюс/мiнус вiдрахування грошових засобiв у фонди за одержанням грошей iз цих фондiв, мiнус залишок заборгованостi за кредитом на прирiст нормативу власних оборотних засобiв.

У французських банкiвських рахунках рахують, що сума довготермiнових та середньотермiнових кредитiв не повинна перевищувати 3-4 рiчних можливостей по самофiнансуванню:

Середньостроковi + довгостроковi кредити

—————————————————–— = 300–400%

" Кеш - флоу "

Заборгованiсть за довгостроковим та

середньострокових кредитах

————————————————––— = 50%

" Кеш - флоу "

При наявностi споживчих довгострокових кредитiв ризик зменшується у зв'язку з системою гарантiй питання позики.

Одним iз способiв забезпеченостi зобов'язань по довгострокових кредитах можуть виступати застави. Кредитор в даному випадку має право при невиконаннi боржником забезпеченого заставою зобов'язань отримати задовiльну вартiсть вiд заставного майна, перевагу перед iншими кредиторами. Застава зберiгає силу та при перходi права власностi на заставне майно вiд заставодавця до другого лиця.

В сучасних умовах особливо необхiдно знати, чи є майно предметом застави по позиках банку. За основними видами довготермiнових кредитiв пiд заставу вiдносяться:

  • кредити пiд заставу рухомого майна;

  • кредити пiд заставу нерухомостi.

Iсторично видача позик пiд заставу рухомого майна вiдносилась до активно ломбардних операцiй комерцiйних банкiв. В зв'язку з тим що ринкова цiна вiдсоткових бумаг постiйно ухиляється вiд номiнальної. Банкам, ведучим ломбарднi операцiї, необхiдно обережно вимiрювати величину видаваючої позики з вартiстю застави, щоб до термiну повернення цiнностей застави не виявились нижче виданої суми. Першi правила видачi кредитiв пiд заставу цiнних бумаг вiд 14 листопада 1990 року, прийнятих державним банком, переглядали спiвставлення суми кредиту та суми застави. Уявим, що була видана позика у розмiрi 100% номiнальної вартостi цiнних бумаг. Якщо, наприклад, вартiсть випадку кредиту повинен бути забезпечений вiдповiдною заставою. Можливо також прийняти додатковi умови кредитування i видавати позику не зразу, а частково, по мiрi потреб клiєнтiв.

Кредитування пiд заставу нерухомостi пов'язано з iпотечним кредитом. В iпотечних кредитних операцiях комерцiйного банку угода оформляється з допомогою застави пiд нерухомiсть. Застава пiд нерухомiсть, яка є основним об'єктом забезпечення iпотечного кредиту, повинна отримувати пункти, загальнi для кредитних договорiв, таке зобов'язання сплатити суму боргу i процентiв. Додатковi умови передбачають регулярно виплачувати податки, ремонт власностi i обов'язки по виконанню власностi.

Практично всi накладнi можна надати у виглядi позик з погашенням в рострочку. За iпотекою позичальник зобов'язаний погасити суму взятої позики разом iз процентами у формi щомiсячно вносимих платежiв. Наприклад, iпотека з її строком погашення 20 рокiв уявляє здiйснення 240 щомiсячних платежiв. Щомiсячнi платежi можуть бути постiйними, а можуть зростати, що дає можливiсть сформувати їх розмiри на вiдомий рiвень iнфляцiї.


 
 

Цікаве

Загрузка...