WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Оформлення i облiк операцiй по довготермiновому кредитуваннi юридичних осiб - Курсова робота

Банківська справа. Оформлення i облiк операцiй по довготермiновому кредитуваннi юридичних осiб - Курсова робота

- термiн окупностi кредитних витрат.

Показники приросту продукцiї, а також економiї i прибутку на 1 гривень кредитних витрат характеризує рентабельнiсть капiтальних вкладень, дають можливiсть опридiлити збiльшений випуск продукцiї та загальну суму додаткових надходжень в результатi кредитуючого заходу.

Прирiст продукцiї на 1 гривень кредитних витрат вираховується спiввiдношенням величини додаткового приросту продукцiї в результатi введення мiроприємств до розмiру кредиту для проведення цих заходів за формулою:

де П - прирiст продукцiї; К - розмiр кредиту.

Цей показник використовується в цьому випадку, коли кредитуючi мiроприємства дозволяють збiльшити випуск продукцiї.

Прирiст економiї на 1 гривень кредитних витрат вираховується в тому випадку, коли введення мiроприємств приводить тiльки до зниження собiвартостi продукцiї,або одночасно для збiльшення додаткового випуску продукцiї.

Прирiст економiї на 1 гривень кредитуючих затрат вираховують за формулою:

де Ц-додаткова продукцiя за рiк в дiючих цiнах, С - також по повнiй собiвартостi; К - розмiр кредиту, або за формулою П/К, де П - готовий прирiст доходiв, визначений капiталовкладеннями.

Цей показник вираховується в тому випадку, коли є в наявностi мiсце для додаткового випуску продукцiї.

Одним iз головних рiзновидностей ефекту є економiя вiд зниження собiвартостi продукцiї, розрахунки якi проводяться наступним чином.

Змiнення собiвартостi продукцiї в результатi технiчного переозброєння опридiляється на основi порiвняння калькуляцiї собiвартостi одиницi продукцiї за базисним впровадженням варiантiв.

По базовому для порiвняння береться планова собiвартiсть одиницi продукцiї, або фактична собiвартiсть, коли вона нижча планової.

При цьому розрахунки ведуться по повнiй собiвартостi.

Опридiляючи величину додаткової економiї за кредитуючими об'єктами, необхiдно точно врахувати не тiльки окремi елементи, а також i її загальну суму, яка являється реальною тiльки в тому випадку, якщо iз валової суми цiєї економiї виключити тi витрати, якi виникають у пiдприємства в зв'язку з роботою нового обладнання.

В тих випадках, коли введення мiроприємств впливає на змiну не всiх статей витрат, а лише деяких з них, допустимо опридiляти величину змiни собiвартостi тiльки по цих статтях, якi змiнюються як в сторону зниження, так i в сторону збiльшення.

Показник окупностi кредитуючих витрат опридiляється шляхом спiвставлення /дiлення/ витрат на величину рiчної або мiсячної економiї, одержаної в результатi проведених вкладень, за формулою:

де ТОК - час окупностi; C1 - собiвартiсть одиницi продукцiї до впровадження мiроприємств; C2 - собiвартiсть одиницi продукцiї пiсля впровадження мiроприємств; К - розмiр кредиту; П - рiчний випуск продукцiї пiсля впровадження мiроприємств.

Термiн окупностi є важливим показником ефективностi кредитуючих витрат. Вiн показує, на протязi якого часу окуповуються витрати.

В цiлях поглибленого аналiзу ефективностi окремих кредитуючих мiроприємств слiд провести факторний аналiз, це є виявлення впливу рiзноманiтних факторiв для ухилення фактичної ефективностi вiд планової та конкретних причин, якi мали мiсце.

Для правильної оцiнки кредитуючих витрат велике значення займає систематична робота за встановленням цiєї ефективностi. Звiсно, що фактична економiчна ефективнiсть протилежна плановiй / проектнiй/, яка мiняє свою величину на протязi часу i з тим ж повинна розглядатися у динамiцi. Для цього є необхiдним розраховувати для всього часу окупностi /погашення/ кредиту,а не тiльки за один рiк.

3. Методика встановлення класу кредитоздатності

позичальника.

У основi встановлення класу кредитоздатностi клiєнта полягає критерiальний рiвень показникiв та їх рейтинг. Особливостi органiзацiї оборотних засобiв в нашiй країнi не позволяють прямо використовувати критерiальний рiвень коефiцiєнтiв лiквiдностi та їх покриття, застосовуючи у свiтовiй практицi. Створення шкали кретирiальних рiвнiв у стартовий перiод роботи комерцiйних банкiв може опиратися на середнi величини спiввiдношуючих коефiцiєнтiв, розрахованих на основi фактичних даних однорiдних пiдприємств / одної галузi або пiдгалузi/.

Коефiцiєнти та показники на рiвень середнiх величин являються основою вiднесення позичальника до П класу, вище середнiх - к та нижче середнiх - до П. В якостi прикладу можна привести слiдуючу модель шкали для державних i акцiонерних пiдприємств.

Рейтинг, або значення, показникiв у ситемi встановлення економiстом iндивiдуально для кожного позичальника в залежностi вiд полiтики даного комерцiйного банку, особливостi клiєнта, лiквiдностi його балансу, положення на позичковому ринку. Наприклад, висока доля короткотермiнових ресурсiв, нараховує пролонгованi позики та неплатежi постачальникам пiдвищують роль коефiцiєнту лiквiдностi, якi оцiнюють здатнiстi пiдприємства до оперативного вивiльнення грошових засобiв. Втягування ресурсiв в банку у кредитуваннi постiйних запасiв, заниженостi розмiру власних засобiв пiдвищують рейтинг показника забезпеченостi власними засобами.

Порушення економiчних границь кредиту, закредитованостi клеєнтiв висувають на перше мiсце при оцiнцi кредитоздатностi рiвень коефiцiєнта покриття.

Загальна оцiнка кредитоздатностi подається в балах. Бали представляють собою суми вироблених рейтингу кожного показника на клас кредитоздатностi. I клас присвоюється при 100-150 балах, П клас - при 151-250 балах i Ш клас - при 251-300 балах.

Для оцiнки кредитоздатностi клеєнта комерцiйного банку рекомендується використовувати не тiльки основнi, але i додатковi показники. В тому числi можуть бути показники, характеризуючi оборотнiсть запасiв або засобiв у розрахунках, долю лiквiдних активiв у загальнiй сумi оборотних засобiв,або вiдповiдних лiквiдних активiв I класу та заборгованостей, рiвень неплатежу за пройдений перiод, ефективнiсть виробничого потенцiалу, дохiднiсть та прибутковiсть партнерiв / наприклад, кредитоздатностi позичальника/, середню продовженiсть будiвництва, рiзномiрнiсть розпредiлення доходiв.

Одинаковий рiвень показникiв i сума балiв досягаються впливом рiзних факторiв. Так, збiльшення загального розмiру лiквiдних засобiв за рахунок нормованих активiв далеко не все створюють пружню гарантiю повернення позики.Рiст залишкiв готової продукцiї,яка не має широкого споживача або пов'язаної з транспортними ускладеннями, не гарантує своєчасного повернення позики. Рiст Кл та Кп може пояснюватись скороченням позичкових обов'язкiв. Заключення про кредитоздатнiсть клiєнта будуть залежати вiд причин цього скорочення.

Якщо, наприклад, заборгованiсть по короткотермiнових позиках зменшилась через справи поставок сировини. Тодi неможна рiст коефiцiєнта оцiнювати як укрiплення фiнансового положення клiєнта. Аналiз факторiв, змiнивши рiвень вiдповiдних коефiцiєнтiв та показникiв, повинен являтися обов'язковим елементом оцiнки кредитоздатностi клiєнта комерцiйного банку. В якостi основних направлень цього аналiзу можна видiлити:

- аналiз впливу лiквiдних засобiв в цiлому та елементiв на коефiцiєнти лiквiдностi та покриття;

- оцiнку змiнення коефiцiєнту покриття пiд впливом нормованих активiв;

- вивчення змiнень структури посадових обов'язкiв та його впливуна коефiцiєнт лiквiдностi та покриття;

- аналiз факторiв, опридiливших рiст або зниження показникiв забезпеченостi власними засобами;

- оцiнку показника забезпеченостi власними засобами у позицiї достатньо власних засобiв клiєнта.

Аналiз факторiв змiнення рiвня коефiцiєнтiв i показникiв кредитоздатностi позволяють бiльш точно опридiлити клас кредитоздатностi, а також виробити умови по даному класу. Не рекомендується пiдвищувати клас кредитоздатностi клiєнта банку або обговорювати умови кредитування по даному класу при:

- покращення коефiцiєнту лiквiдностi тiльки за рахунок приросту дебиторської заборгованостi, або залишкiв готової продукцiї;

- пiдвищення коефiцiєнту покриття за рахунок росту залишкiв готової продукцiї, не забезпеченої договорами на збут,або важкореалiзуючих залишкiв сировини та незавершеного виробництва;

- погiршення структури лiквiдних засобiв;

- фактичних наявних власних оборотних засобiв в розмiрi менш постiйної мiнiмальної потреби в них;

- приростi показника забезпеченостi власними засобами малих виробничих структур за рахунок фондiв, зв'язаних з рiзною дiяльнiстю пiдприємства;

- покращення показника забезпеченостi виробничої дiяльностi договорами за рахунок заключення договорiв iз некредитоздатними покупцями та поставщиками;

- скорочення посадових обов'язкiв банку у зв'язку з непоставками кредитуючої сировини.

4. Операції банків по довготерміновому кредитуванню

Одною iз сучасних тенденцiй розвитку активних операцiй банкiв країн ринкової економiки являється тенденцiя продовження термiнiв кредитування. Довгострокове кредитування включає в себе комплекс мiр для створення банкiв довготермiнових вкладень, формуючих структури вiддiлiв та розвитку форм i методiв органiзацiї його видачi та погашення позик.


 
 

Цікаве

Загрузка...