WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Оформлення i облiк операцiй по довготермiновому кредитуваннi юридичних осiб - Курсова робота

Банківська справа. Оформлення i облiк операцiй по довготермiновому кредитуваннi юридичних осiб - Курсова робота

Багато господарських органiзацiй мають значну кiлькiсть цiнних паперiв, якi можуть бути використанi як забезпечення банкiвських позик. Перед видачею позики пiд акцiї або облiгацiї банку необхiдно врахувати ряд факторiв: можливiсть реалiзувати заставу, кредитоспроможнiсть державного органу, який випустив цiннi папери.

Якщо є пiдозра, що емiтент цiнних паперiв не спроможний сплачувати поценти по позицi або погасити облiгацiї у зазначений строк, або коли фiрма, що випустила акцiї, не забезпечує стiйких девiдентiв, такi цiннi папери банк може не прийняти пiд забезпечення позики.

Недаючи позики пiд цiннi папери, банк здiйснює перiодичнi перевiрки з метою з'ясувати, чи будуть реалiзованi цiннi папери у разi необхiдностi. Вiн також перевiряє фiнансовий стан емiтента i ринкову вартiсть заставлених цiнних паперiв. Крiм того, банк повинен переконатись у тому, що отриманi кошти будуть використанi на виробничо-господарськi потреби, а не для придбання нових акцiй.

4. Передача пiд забезпечення рухомого майна. Комерцiйнi банки пiд забезпечення позики охоче прймають товарнi записи за умови, що вони можуть бути легко реалiзованi, розрахованi, на тривалий час зберiгання i є зручним об'єктом для страхування. У цьому разi банк придбає право власностi на заставне майно, але водночас вiн залишає за позичальником це забезпечення для його подальшого використання. Банку вигiдно, щоб позичальник експлуатував заставлене майно, отримував доходи i мав змогу з цих доходiв виплачувати проценти i погашати позику. Однак така передача заставленого майна пов'язана з певним ризиком.

5. Передача вимог i рахункiв пiд забезпечення. Якщо в процесi господарської дiяльностi в позичальника виникають вимоги до третьої особи,вiн може передати їх на користь банку як забезпечення кредиту Неформальна передача /цесiя/ зобов'язань як гарантiя банкiвських вимог поширена в практицi комерцiйних банкiв. Вона має порiвняно iз заставним забезпеченням ряд технiчних переваг,у першу чергу, що при нiй немає проблем, пов'язаних iз зберiганням заставного майна.

6. Заставне право на нерухоме майно. У даному разi в забезпечення кредиту банк бере зобов'язання щодо нерухомостi / iпотеку /.

Iпотека - це особисте заставне право на земельнi дiлянки, будiвлi та споруди. Ця форма забезпечення кредиту має ряд переваг: по-перше, технiчно неможливо здiйснити передачу заставного майна, по-друге, виключається повторна застава майна третiй особi. При оформленнi iпотеки власник нерухомого майна отримує кошти вiд кредитора. При цьому боржник зобов'язується своєчасно погасити позику, в iншому разi за рiшенням суду вiн повинен погашати борг iз коштiв, що надiйдуть вiд реалiзацiї заставного майна.

2. Довготерміновий кредит.

Основними документами для одержання кредиту на капiтальнi вкладення / довготермiнового кредиту / дiючими пiдприємствами, подаючи в банк є:

  • кошторис витрат;

  • розрахунок економiчної ефективностi кредитуючих витрат;

  • розрахунок термiнiв погашення кредиту.

Пiсля попереднього рiшення питання про можливостi надання кредиту складається кредитний договiр. Найбiльш важливим етапом цього рiшення є оцiнка економiчної ефективностi довгострокового кредиту, оскiльки останнi формують реальнi джерела повернення кредиту та забезпечення його своєчасного погашення. Для здiйснення вказаного аналiзу слiд керувати визначеною методикою.

Методика визначення та аналiзу економiчної ефективностi довгострокового кредиту.

Важливим джерелом фiнансового забезпечення витрат на технiчнi вдосконалення виробництва є банкiвський кредит. Серед джерел його повернення важливе мiсце займає прибуток /економiя/, отримана вiд впровадження кредитованих витрат. Це є самостiйним джерелом, яке одночасно впливає на розмiри iнших можливих джерел погашення кредиту - загальний прибуток пiдприємства, рiзнi фонди, оскiльки у визначенiй мiрi їх формує. В цих умовах велике значення набувають питання визначення i аналiзу економiчної ефективностi кредитних витрат. Для проведення вказаного аналiзу служить дана методика.

Вона рекомендується для використання на пiдприємствах, в банках при аналiзi планової та фактичної ефективностi кредиту на технiчне переобладнання виробництва.

Аналiз ефективностi витрат на технiчне переобладнання виробництва включає вивчення планових та фактичних ефективностей кредиту, де є певнi особливостi.

Для проведення аналiзу необхiдно встановити : об'єкти аналiзу, цiлi аналiзу, основнi етапи роботи, використанi показники.

Аналіз має декілька етапів.

Перший етап. Створення програми аналiзу є важливим та вiдповiдальним етапом пiдготовчої роботи по здiйсненню економiчного аналiзу.

В нiй повиннi бути сформульованi цiлi аналiзу, форми та порядок проведення роботи, та їх обов'язки, вказано змiст виконання роботи, а також сформований комерцiйний - календарний графiк iх проведення.

Другий етап. Тут укладається: об'єкти аналiзу, маштаби його проведення, кiлькiсть показникiв, якi пiдлягають аналiзу.

Третiй та четвертий етапи. В залежностi вiд поставленої цiлi i програми аналiзу використовуються рiзноманiтнi джерела iнформацiї: данi статистичної та бухгалтерської звiтностi, вiрнi та швидкi данi, якi знаходяться в них повиннi бути перевiренi, результати спецiальних дослiджень та iншi данi.

Щоб мати достовiрнi данi про фактичнi затрати, про технiчне переозброєння пiдприємству /банку/ необхiдно вести спецiальнi картки-розрахунки, на яких необхiдно вносити всi виробленi витрати по кожному мiроприємству.

В ходi провiрки та вiдбору iнформацiї необхiдно встановити наявнiсть в нiй необхiдних реквiзитiв, провести розрахункову провiрку, провiрку взаємозв'язкiв окремих джерел iнформацiї.

При аналiзi можуть використовуватись кошторис затрат для здiйснення кредитних мiроприємств, данi про виконання кошторису, а також оперативнi данi, якi знаходяться в рiзноманiтних вiддiлах на пiдприємтвах.

П'ятий етап. Основна цiль аналiтичної обробки показникiв полягає у виявленнi впливу рiзноманiтних факторiв на рiвень аналiзуючих показникiв.

На даному етапi виконується розрахунок та спiвставлення показникiв планової та фактичної ефективностi кредиту, виявляються причини ухилення рiвня вiдповiдних показникiв фактичної ефективностi вiд планових.

Шостий етап. На цьому етапi пiдводяться пiдсумки проведеного аналiзу, обробляються висновки по його результатах та передбачаються мiри по усуненню виявлених недостаткiв.

Результати аналiзу повиннi бути документально оформленi.

В залежностi вiд об'єкту аналiзу, висновки по аналiзу ефективностi використаня загального об'єму кредитних вкладень по пiдприємствах все направлення кредитних вкладень по об'єктах кредитування, це необхiдно показати.

1. Використання кредитних вкладень по направленнях : для вдосконалення технологiї виробництва, автоматизацiї та iнших заходів.

Тут слiд навести структуру кредитних витрат на технiчне переозброєння. Цi данi дозволяють розглядати про цiльове направлення займаних засобiв. В майбутньому вони можуть використовуватись для обгрунтування цiлеспрямованостi заохочення банкiвського кредиту для здiйснення конкретних витрат, обумовлених технiчних переозброєнь виробництва.

2. Питома вага кредиту в загальнiй сумi джерел фiнансування витрат для технiчного переозброєння.

Даний роздiл аналiзу, як i перший, цiленаправлений проводити не за один рiк, а за декiлька рокiв. Це дозволить врахувати як склалися на виробництвi тенденцiї у галузi використання кредиту для технiчного вдосконалення виробництва i надасть можливiсть обгрунтовано вирiшити питання про необхiднiсть,про подальше використання кредиту для тих цiлей.

3. Дотримання термiнiв кредиту у розрiзi об'єктiв кредитування.

Загальний термiн використання кредиту складається iз часткових робiт, перiоду засвоєння та термiну окупностi кредитних витрат.

Це необхiдно враховувати при виявленнi планового термiну кредиту.

В процесi використання кредиту необхiдний аналiз стану фактичного строку кредиту в порiвняннi з плановим. Маючи тут вiдхилення можуть негативно вiдобразитись на термiни окупностi кредитних витрат, скласти труднощi у погашеннi кредиту. Тому, що по результатах аналiзу повиннi бути сприятливi умови для сприяння планового термiну кредиту.

4. Ефективнiсть кредитних витрат по об'єктах кредитування.

Якщо аналiзується ефективнiсть кредитуючих витрат в деяке конкретний захід, то висновок по аналiзу не грунтує даних про направлення кредитних вкладень та структури джерел фiнансування витрат на технiчне переозброєння. В подальшому направлення аналiзу зберiгається.

ВИКОРИСТАНI ПОЗИКИ.

При аналiзi планової та фактичної ефективностi кредиту для технiчного переозброєння слiд використати певну групу показникiв:

- прирiст продукцiї на 1 гривень кредитних витрат;

- прирiст економiї або прибутку на 1 гривень кредитних витрат;


 
 

Цікаве

Загрузка...