WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Оформлення i облiк операцiй по довготермiновому кредитуваннi юридичних осiб - Курсова робота

Банківська справа. Оформлення i облiк операцiй по довготермiновому кредитуваннi юридичних осiб - Курсова робота

Тема: "Оформлення i облiк операцiй по довготермiновому

кредитуваннi юридичних осiб"

План

Вступ.

1. Кредитний механiзм та його новi форми.

2. Довготермiновий кредит.

3. Методика встановлення класу кредитоздатностi позичальника.

4. Операцii банкiв по довготермiновому кредитуванню.

5. Порядок видачi та погашення довготермiнового кредиту.

6. Облiк основних засобiв на балансi лiзингодавця.

Висновок.

Список використаної літератури.

Додатки.

Вступ

В активах комерцiйних банкiв слiд видiлити кредитнi (облiково-позичковi) операцiї. На них припадає до 80% усiх активних операцiй.

Основним видом дiяльностi комерцiйних банкiв з боку утримання доходiв є кредитування господарських органiзацiй. Позики найважливiша частина банкiвських активiв, а доходи вiд позик - найважливiша складова банкiвського прибутку. Кредитнi операцii є водночас найбiльш ризикованим видом банкiвської дiяльностi.

Головними ланками кредитної системи є банки та кредитнi установи, що мають лiцензiю Нацiонального банку України, якi одночасно виступають у ролi покупця i продавця iснуючих у суспiльствi тимчасово вiльних коштiв.

Банкiвська система шляхом надання кредитiв органiзовує й обслуговує рух капiталу, забезпечує його залучення, акумуляцiю та перерозподiл у тi сфери виробництва та обiгу, де виникає дефiцит капiталу.

Кредити, якi надаються банками, подiляються на:

  • короткостроковi - до 1 року,

  • середньостроковi - до 3 рокiв,

  • довгостроковi - понад 3 роки.

Строк кредиту, а також вiдсотки за його використання /якщо iнше не передбачено умовами кредитного договору/ розраховуються з моменту отримання /зарахування на рахунок позичальника або оплати платiжних документiв з позичкового рахунку позичальника/ до повного погашення кредиту та вiдсоткiв за його користування.

Довгостроковi кредити можуть надаватись для формування основних фондiв. Об'єктами кредитування можуть бути капiтальнi витрати на реконструкцiю, модернiзацiю та розширення вже дiючих основних фондiв, на нове будiвництво, на приватизацiю та iнше.

Кредит - позичковий капiтал банку у грошовiй формi, що передбачається у тимчасове корстування на умовах забезпеченостi, повернення, стороковостi та цiльового характеру використання.

1. Кредитний механізм та його нові форми.

Теорiя формально розрiзняє два види банкiвських кредитних операцiй: грошову позику i зобов'язання банку гарантувати платiж клiєнта шляхом надання йому кредиту. Такий розподiл має практичне значення.

Грошова позика - це така банкiвська операцiя, при якiй банк надає позичальниковi певну суму грошей на визначений / зумовлений у кредитному договорi / перiод. Погашення позики здiйснюється клiєнтом також у грошовiй формi. Гарантiйнi операцiї - це такi операцiї, за якими банк не дає позичальниковi грошової позики, а тiльки обiцяє здiйснити платежi у разi, якщо позичальник не матиме змоги заплатити за своїми зобов'язаннями.

Комерцiйнi банки першочергово надають позики на цiльовi заходи, якi пов'язанi з пiдвищенням ефективностi виробництва виробництвом високоякiсних / конкурентоспроможних / товарiв для населення i на експорт. Слiд врахувати, що нинi принципово змiнився пiдхiд банкiв до органiзацiї кредитних вiдносин, перехiд вiд пооб'єктного кредитування до кредитування суб'єкта,тобто кредитування юридичної або фiзичної особи; до участi кредиту в процесi приватизацiї державних органiзацiй, до унiфiкацiйних методiв кредитування позичальникiв незалежно вiд їхнього валового пiдпорядкування i форм власностi.

За умов комерцiйної дiяльностi усi питання, якi пов'язанi з кредитуванням, розв'язуються позичальником i установою банку на договорнiй основi.

У кредитному договорi / угодi / передбачаються : мета, сума, строк кредиту, умови i порядок його видачi та погашення, форми забезпечення зобов'язань, процентнi ставки, порядок їхньої сплати зобов'язання i економiчна вiдповiдальнiсть сторiн за дотримання договiрних умов, перелiк документiв та перiодичнiсть їх подання у вiддiлення банку. Термiн дiї договору - до повного погашення позики.

Для оформлення кредиту позичальник звертається в банк з обгрунтованою заявою, в якiй зазначено : цiльове використання кредиту, його сума, строк користування позикою, включаючи конкретнi строки погашення позики. Для видачi довгострокового кредиту в iнвестицiї позичальнику необхiдно надiслати в банк комплексно-цiльову програму економiчного та соцiального розвитку регiону або в заявi дати коротку характеристику об'єкта кредитування i розрахунок економiчного ефекту вiд його запровадження.

Надходження заяви на отримання кредиту стає для банку основою

- для перевiрки кредито- i платоспроможностi позичальника;

- укладення кредитного договору i договору про забезпечення позики.

Разом iз заявкою на кредит позичальник надсилає в банк для вивчення такi документи:

1. Документи, що свiдчать про провомочнiсть клiєнта в отриманнi кредиту:

а) копiї засновницьких документiв, статутiв, положень, договорiв про оренду;

б) копiї реєстрацiйних посвiдчень / свiдоцтва або патенти /;

в) документи, якi засвiдчують право на користування або повне господарське володiння земельною дiлянкою, паспорта громадян тощо.

2. Технiко-економiчнi обгрунтування об'єкта кредитування з очiкуваним надходженням виручки вiд реалiзацiї продукцiї / робiт та послуг/.

3. Копiї контрактiв, договорiв та iнших документiв щодо об'єкта кредитування, вiд запровадження якого будуть надходити грошовi кошти для погашення кредиту.

4. Документи для визначення фiнансового стану i кредитоспроможностi позичальника /бухгалтерськi та статистичнi звiти, фiнансовi плани / баланси/, звiти про прибутки та збитки, декларацiї про доходи, виписки iз банкiвських рахункiв та iн./.

5. Форми зобов'язань щодо забезпечення кредиту /заставне зобов'язання, гарантiя, поручництво,страхове свiдоцтво тощо/.

За необхiдностi банк може вимагати вiд позичальника iншi документи та вiдомостi про забезпечення своєчасного погашення кредиту.

Разом з тим для позичальникiв, якi мають постiйнi кредитнi стосунки з банком, перелiк документiв, необхiдних для оформлення позики, може бути скорочений банком.

На основi документiв, якi надiйшли вiд клiєнта, банк здiйснює аналiз кредитоспроможностi потенцiйного позичальника i прогнозує ризик непогашення кредиту. При оцiнцi кредитоспроможностi важливим моментом є визначення можливостi клiєнта своєчасно погашати кредит i здiйснювати iншi виплати. Це - основна умова для кредитного договору i видачi кредиту.

Банкiвською практикою розробленi основнi умови /принципи/ кредитуванння, яких повиннi дотримуватись як кредитори, так i позичальники. Комерцiйнi банки видають кредити на умовах повернення /зворотностi/, пiд забезпечення, на певний строк i за вiдповiдну плату.

У кредитних операцiях банку важливе значення має забезпечення прибутку банку. З iншого боку, забезпечееня позики необхiдне для гарантiї збереження активiв банку, оскiльки вони майже повнiстю складаються iз залучених коштiв / внескiв клiєнтiв/. Документи, що засвiдчують забезпечення кредиту в однiй або врдночас у кiлькох формах, оформляються i надсилаються в банк при укладаннi кредитного договору.

Якщо передбачається видача позики iз значним ризиком, вона повинна мати повне / 100% / забезпечення.

До важливих видiв кредитного забезпечення належать такi.

1. Поручництво. Це договiр,на основi якого поручитель бере зобов'язання перед кредитором сплатити при необхiдностi заборгованiсть позичальника. Для складання поручництва необхiдна письмова заява поручителя,де зазначенi боржник i сума зобов'язань. Комерцiйнi банки намагаються акцептувати тiльти тi поручництва, якi, по-перше, виданi на визнанi боржником зобов'язання, i, по-друге, отриманi вiд певного державного органу або вiд солiдної фiрми, яка має високу репутацiю /платоспроможнiсть/, оскiльки в таких випадках досягається вiдносно висока гарантiя погашення кредиту.

2. Гарантiя – це зобов'язання гаранта виплатити за гарантованого визначену суму грошей при настаннi гарантiйного випадку. Гарантiя – це самостiйне зобов'язання гаранта, яке в правовому вiдношеннi не залежить вiд iнших договiрних зобов'язань. Претензiї банкiв, якi отримали гарантiю, мають бути реалiзованi у разi, якщо станеться гарантiйний випадок.

3. Застава цiнних паперiв, товарiв та iншого майна. Заставне право - це речова претензiя на чуже рухоме майно, земельну дiлянку, будiвлю чи споруду або претензiя на право отримати компенсацiю вiд реалiзацiї заставного майна, якщо боржник неспроможний погасити свої зобов'язання. Така застава має забезпечити не лише повернення самої позики, а й виплату вiдповiдних процентiв та штрафiв, передбачених у договорi. Заставне право передбачає, що заставне майно з дозволу боржника передається кредиторовi. Згiдно з цим актом майно безпосередньо переходить у володiння кредитора, а боржник залишається формальним власником заставного майна.

Коли позичальник неспроможний виконати свої зобов'язання, банк має право продавати заставне майно i за рахунок реалiзованих коштiв забезпечити свої вимоги.


 
 

Цікаве

Загрузка...