WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Організація аналітичної роботи в банку - Курсова робота

Банківська справа. Організація аналітичної роботи в банку - Курсова робота

На етапі підготовки відбираються об'єкти дослідження. При цьому необхідно мати на увазі, що ці об'єкти могли досліджуватися раніше, а за матеріалами такого вивчення приймалися рішення, вносилися рекомендації і впроваджувалися заходи. У зв'язку з цим перед відбором об'єктів необхідно з'ясувати наступність її дослідження. Зокрема необхідно виявити, у якій мірі виконано рекомендовані заходи, яка доцільність впливу раніше прийнятих заходів на стан цього об'єкта дослідження.

На цьому етапі також відбираються конкретні виконавці аналітичної роботи, показники, що характеризують об'єкт дослідження і його складові, розподіляються обов'язки між виконавцями. Від цих заходів значно залежить успіх аналізу і його якість.

Якість аналізу, його глибину в значній мірі визначає наявний інструментарій: форми аналітичних таблиць, графіки, діаграми, розрахунки тощо. До початку аналізу цей інструментарій мають розробити відповідні виконавці. Згодом вони проводитимуть збір інформації для фінансового аналізу і будуть користуватися цими підручними засобами.

Рис. 1. Поділі на етапи аналітичного дослідження бухгалтерського балансу

На етапі підготовки також передбачаються форми участі функціональних служб і відділів комерційного банку у проведенні наміченої програми аналітичної роботи.

Завершується цей етап попереднім ознайомленням з показниками фінансово-господарської діяльності установи банку. Це дозволяє попередньо оцінити стан об'єктів дослідження, визначити вузькі місця у роботі установи банку і вибрати напрями аналізу.

Інформаційний етап аналітичної роботи розпочинається з уточнення програми аналізу, тобто її коректування на особливості, що були виявлені на підготовчому етапі. У відповідності з уточненою програмою аналізу проводиться збір матеріалів. При цьому, чим повніше зібраний матеріал, тим кращими будуть умови для проведення аналізу. На жаль, у проведенні аналізу не всі зібрані матеріали потрібні в однаковій мірі. Через це їх прискіпливо відбирають, класифікують, групують, перевіряють на достовірність тощо. Якщо зібраної інформації недостатньо, виявлено недостовірні джерела, то організовується збір додаткової інформації. При цьому залучаються матеріали анкетування, опитування, обстеження тощо.

Основний етап аналізу полягає у систематизації інформації та аналітичній обробці даних. Для цього заповнюються аналітичні таблиці, виконуються розрахунки, малюються графіки і діаграми тощо. Ця обробка проводиться таким чином, щоб можна було кількісно виміряти вплив факторів, виявити причини відхилень від заданих чи встановлених параметрів. Потім вивчаються отримані матеріали. У процесі вивчення виявляються взаємозв'язки і взаємозалежності, наступність і корелятивність між показниками і різними факторами, що вплинули на них. Опісля проводиться оцінка отриманих матеріалів дослідження і виявляються плинні та перспективні резерви поліпшення фінансового стану установи банку тощо.

На завершальному етапі аналізу всі матеріали узагальнюються та оформляються для наочного сприйняття особами, що уповноважені приймати управлінські рішення. На цьому етапі також узагальнюються виявлені резерви. Їх класифікація дозволяє побачити не тільки величину, але й подумати над заходами, з організації впровадження. Узагальнення та оформлення матеріалів аналізу проводиться у вигляді безтекстових таблиць, аналітичних записок і висновків тощо. Узагальнені матеріали аналізу доводяться до відома керівників і виконавців.

Забезпечення своєчасності передачі доступної аналітичне сформованої інформації є запорукою прийняття зважених управлінських рішень керівниками будь-якого рангу. Зокрема, керівники установи банку чи окремих служб за отриманою аналітичною інформацією знайомляться зі станом справ на окремих ділянках роботи і досягнутими результатами, а також із заходами, що необхідно здійснити для усунення причин недоліків у роботі. Неперевантаженість і простота аналітичної інформації дозволяє швидко знайомитися з нею. Якщо керівник погоджується з виробленими заходами, він приймає необхідні управлінські рішення з їх впровадження. У противному випадку він вносить корективи до складу заходів або доручає зробити це відповідному працівнику аналітичної служби. Наступність аналітичної роботи передбачає подальше спостереження за ефектом від запроваджених управлінських заходів і оцінку дієвості їх впливу на контрольовані показники.

3. Організація аналітичної роботи в умовах розмежованої обробки даних єдиної інформаційної мережі банку

Застосування сучасної обчислювальної техніки значно підвищує ефективність аналітичної роботи в комерційному банку. Це досягається не тільки за рахунок скорочення термінів проведення фінансового аналізу. В умовах використання персональних комп'ютерів (ПК), що працюють у децентралізованій єдиній інформаційній мережі банку, стає реальністю повніше охоплення числа факторів, що корелюють із узагальнюючими показниками і кількісне вимірювання їх впливу на результати діяльності. До того ж з'являються можливості постановки і розв'язку нових багатомірних задач фінансового аналізу, що практично не розв'язуються традиційними

методами вручну, заміна наближених чи спрощених розрахунків більш точними обчисленнями.

Комп'ютери стають невід'ємною складовою частиною робочого місця значної більшості керівників і спеціалістів будь-якого комерційного банку і мережі його установ.

Суттєвого значення в умовах розмежованої обробки інформації набуває формалізований опис задач фінансового аналізу, що спирається на єдині принципи побудови умовних позначень показників. Формалізація окремих комплексів і задач, що охоплюють різнобічні тематики спостереження за роботою установ банку, дозволяє:

 • полегшити наступну алгоритмізацію та програмування формалізованих методик аналізу і знизити трудомісткість і вартість аналітичного процесу;

 • усунути дублювання аналітичних задач для потреб користувачів і скоротити строки обробки аналітичних даних;

 • прискорити групування задач у блоки для одночасного користування ними у різних місцях, підвищити якість і достовірність оперативних даних;

 • висвічувати на екрані дисплея необхідні вихідні дані для аналізу і забезпечити дотримання строків представлення результатів аналізу;

 • посилити глибину аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності з допомогою економіко-математичного моделювання господарських ситуацій;

 • здійснювати перехід від агрегованих до дезагрегованих показників за різними ознаками завдяки роботі у діалоговому режимі з ПК;

 • удосконалити організацію праці аналітиків завдяки гнучкості управління аналітичним процесом.

Таким чином, використання ПК розширює горизонти можливостей і користування інформаційними потоками завдяки гнучкості та автономності їх використання, діалоговому режиму роботи, високій продуктивності, надійності і простоті експлуатації та обслуговування, порівняно невисокій ціні тощо. Застосування ПК реально підвищує продуктивність і цінність праці економіста, менеджера, бухгалтера, кредитного інспектора та інших спеціалістів за рахунок децентралізації процесу автоматизованої обробки інформаційних потоків, поєднання безпосередньо на робочому місці їх професійних знань з перевагами розчленованої обробки даних.

Створення на базі ПК автоматизованих робочих місць (АРМ) спеціалістів комерційного банку, які дозволяють проводити фінансовий аналіз в автономному режимі з використанням локальних баз даних, що з'єднані у єдину обчислювальну мережу комерційного банку, дозволяє:

 • своєчасно і повно задовольняти інформаційні потреби аналітика при проведенні фінансового аналізу;

 • мінімізувати час відповіді на аналітичні запити;

 • представляти вихідну інформацію у табличній і графічній формі;

 • вносити при необхідності корективи у методики розрахунків і у форми побудови зображення кінцевого результату;

 • повторювати процес рішення задачі з будь-якого довільного етапу, підетапу чи процедури розрахунку;

 • працювати у складі інформаційно-обчислювальної мережі.


 
 

Цікаве

Загрузка...