WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Комерційні банки як суб’єкти ринку цінних паперів - Курсова робота

Банківська справа. Комерційні банки як суб’єкти ринку цінних паперів - Курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Тернопільська академія народного господарства

Інститут банківського бізнесу

Кафедра грошового

обліку і кредиту

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему

"Комерційні банки як суб'єкти ринку

цінних паперів."

Допущено до захисту Виконав студент

"___"___________2001р. групи БС – 51

___________________ Дранчук Василь Дмитрович

Зав. кафедри, доцент _________________

Луців Б.Л. Науковий керівник:

Сенів Богдан Григорович

__________________

Тернопіль – 2001р.

ЗМІСТ

ВСТУП3

Розділ І. Роль комерційних банків на інвестиційному ринку 7

 • Характеристика інструментів ринку цінних паперів 7

 • Економічна сутність інвестиційних операцій

  комерційних банків 22

  Розділ ІІ. Аналіз інвестиційних операцій комерційних банків 28

 • Банки як емітенти цінних паперів 28

 • Довірчі операції комерційних банків 37

 • Інвестиційні банки 44

  Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення інвестиційної діяльності комерційних банків 49

 • Методи вивчення та шляхи мінімізації інвестиційних ризиків 49

 • Зарубіжний досвід здійснення інвестиційних операцій комерційними банками 57

 • Основні проблеми і перспективи розвитку

  інвестиційної діяльності комерційних банків

  України в сучасний період 61

  Висновки 67

  Література 71

  ВСТУП

  Формування дворівневої банківської системи і пов'язані з цим зміни відносин, які склалися за багато років між підприємствами і банками, що їх обслуговують, сприяли тому, що однією з найголовніших проблем стає проблема мобілізації фінансових ресурсів і пошуку шляхів найефективнішого їх використання. Розв'язання цих завдань залежить від нового вибору варіантів фінансового планування в банку і напрямків інвестиційної політики: максимізація вартості майна (наприклад, ринкової вартості акцій), оптимізація співвідношення боргу, його розмірів в формі позик облігацій і т.п., і власних засобів (статутного капіталу, резервного фонду, нерозподіленого прибутку).

  Поглиблення і розширення в Україні ринку цінних паперів неминуче приводять до появи фондових активів співмірних за обсягами прибутковості і ліквідності з кредитними ресурсами. Це не може не викликати інтересу у банків. Адже вони мають значні переваги в порівнянні з іншими професійними учасниками фондового ринку. В умовах ринкової економіки комерційному банку досить важко розраховувати на якісне проведення активних операцій без здійснення інвестиційної діяльності. Далеко не всім залученим коштам банк в стані знайти правильне використання. Проведення банком лише позичкових операцій дає йому можливість отримати прибуток, але не дозволяє розраховувати на низький рівень ризику. Тому активні операції не можна обмежити лише кредитними послугами. Маючи у своєму розпорядженні вільні грошові кошти, банк повинен забезпечити не лише їх збереженість, отримати відповідний дохід, але і попіклуватися про диверсифікацію і ліквідність. Цим вимогам повністю відповідають інвестиційні операції банків.

  Вимоги інвестиційного механізму ставить передусім структурна перебудова української економіки, її велика капіталоємність, необхідність концентрації капіталу. Із усіх інвестиційних інститутів лише банки при суттєвій реструктуризації їх інвестиційної діяльності можуть разом з підприємствами і державними інститутами сприяти структурній перебудові економіки в найближчій перспективі. Вони можуть розв'язати численні проблеми сьогодення: залучити кошти для довгострокового інвестування, оцінити ринкову ефективність інвестиційного проекту, мобілізувати довгостроковий позичковий капітал і надати його в розпорядження позичальника шляхом випуску й розміщення цінних паперів, виконувати роль гарантів емісій і організаторів ринку, здійснювати купівлю-продаж великих пакетів цінних паперів і т.п. Усе наведене вище показує актуальність вибраної теми дипломної роботи.

  Метою дослідження є розкриття суті і аналіз інвестиційних операцій комерційних банків, виявлення проблем і обгрунтуванняінвестиційної діяльності комерційних банків в сучасних умовах переходу до ринкової економіки.

  Досягнення цієї мети вимагає розв'язання наступних завдань:

  • визначити економічну суть інвестицій, їх класифікацію і основні цілі;

  • дослідити основні напрямки інвестиційної політики банку, умови і шляхи її здійснення;

  • з'ясувати складові частини фондового ринку і його основні інструменти;

  • проаналізувати сучасний стан інвестиційних операцій банків;

  • вивчити основні шляхи і методи визначення інвестиційного ризику;

  • вивчити основні проблеми і перспективи розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків.

  Найбільш загальне поняття інвестицій передбачає довгострокове вкладення коштів в різні галузі економіки в середині країни і за кордоном з метою отримання прибутку. З позиції економічного суб'єкта інвестиції можуть виступати як вкладення вільних грошових коштів у різні форми фінансових матеріальних і нематеріальних активів. Інвестиції здійснюються в економіці будь-якого типу в процесі перерозподілу грошових ресурсів. Щодо питання банківської інвестиційної діяльності, існують різні думки. Але все-таки можна виділити найсуттєвіші риси цього поняття.

  Вітчизняні вчені і практики відносять до інвестиційної діяльності банків всі операції по розміщенню грошових коштів на строк з метою отримання доходів, тобто практично всі активні операції банків можна розглядати як інвестиційні. Вчені-аналітики, що здійснюють свої дослідження в області інвестиційних операцій банків, під інвестиціями розуміють вкладення довгострокового характеру, не призначені для продажу, а також довгострокові фінансові вкладення в державні цінні папери, цінні папери і статутні капітали інших підприємств.

  Таким чином основним предметом дослідження є довгострокові виробничі і фінансові вкладення фінансово-кредитних установ, а також формування їх інвестиційного портфелю, який складається з числа інвестиційних проектів, які розрізняються за видами, строками, ризиком і доходністю. Об'єктом ж дослідження стали українські комерційні банки, сучасний стан їх інвестиційних операцій – активних операцій, в процесі здійснення яких банки виступають в ролі інвестора, вкладаючи ресурси в цінні папери або купуючи право на спільну господарську діяльність.

  Теоретичною і методологічною основою дослідження послужили Закони України, Положення та Інструкції Національного банку України, матеріали Верховної Ради України, економічні програми уряду. З метою дослідження використовувалися праці українських і зарубіжних авторів-економістів, наукова і спеціальна література з питань теорії і практики інвестиційних операцій, а також періодичні видання.

  В процесі дослідження використовувались методи факторного і порівняльного аналізу, наукової абстракції, індукції, дедукції, групування, порівняння, синтезу, а також основні прийоми і способи економічного аналізу: порівняння, групування, підстановки, балансового зв'язку, графічного методу.

  Інформаційною базою дослідження послужили дані статистичних щорічників "Народне господарство України", статистичні дані Національного банку України, дані періодичних видань газет і журналів.

  На основі проведених досліджень інвестиційної діяльності банку, аналізу сучасного стану інвестиційних операцій зроблено висновки і рекомендації, які відбивають наукову новизну і результати роботи:

  • на даний період часу недостатня питома вага інвестиційного портфелю в активах комерційних банків, що вимагає диверсифікації активних операцій;

  • правова невирішеність ряду питань щодо діяльності банку по випуску і обігу цінних паперів вимагає розробки і прийняття низки нормативних актів, які б регулювали дану діяльність;

  • проблема захисту інтересів інвесторів від інвестиційного ризику, вимагає здійснення регулювання допустимих рівнів ризику, розробки методів його зниження;

  • неможливість надання довгострокових кредитів показує, що необхідно зараз концентрувати кошти на пріоритетних напрямках інвестування;

  • в сучасних умовах виникла необхідність у створенні інвестиційних банків, які б вели роботу з обслуговуванням емісій, розробляли стандарти інвестиційних інструментів.

  Практична цінність роботи полягає в тому, що пропозиції і рекомендації по удосконаленню організації інвестиційних операцій банків обґрунтовані і можуть бути використані в практиці і в навчальному процесі. Адже інвестиційні операції можуть приносити чималий доход банку. Важливим є також дослідження методів і напрямків зниження інвестиційного ризику; проблем його вирішення, що стосується інвестиційної діяльності банку.

  Розділ І.

  Роль комерційних банків на інвестиційному ринку

 • Характеристика інструментів ринку цінних паперів.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...