WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Слід відмітити, що, кожна кредитна спілка, враховуючи свою специфіку, самостійно шукає найбільш прийнятні для неї види, умови та порядок внесення внесків і користування рахунками та відображає їх в Положенні про внески та рахунки, яке затверджується загальними зборами або Правлінням спілки.

2.2. Класифікація кредитних послуг кредитної спілки.

Позички складають значну частку активів будь-якої кредитної спілки. Це є закономірним, так як історично кредитні спілки почали виникати з метою організації взаємного кредитування своїх членів і ця функція залишилась домінуючою до сьогоднішнього часу. Для здійснення кредитної діяльності спілка використовує кошти позичкового фонду.

Свою кредитну діяльність спілка проводить враховуючи вимоги спеціальної кредитної політики, розробленої НАКСУ.

Дану Політику прийнято з метою впорядкування кредитної діяльності кредитних спілок – членів НАКСУ

Класифікація позичок

Позички поділяються:

а) за терміном користування позичкою – на короткострокові ( до 3 місяців ), середньострокові ( від 3 місяців до 12 місяців ) та довгострокові ( 12 місяців і довше );

б) за цільовим призначенням - на споживчі ( види: спеціальні, на придбання побутової техніки, студентські і т. ін. ) та підприємницькі ( на поповнення обігових коштів, на придбання обладнання і т. ін. );

в)за порядком нарахування відсотків та сплати відсотків і основної суми позички:

 • на позички з нарахуванням та сплатою відсотків і основної суми позички в кінці строку дії кредитного договору;

 • на позички з періодичним нарахуванням та сплатою відсотків і сплатою основної суми позички в кінці строку дії кредитного договору;

 • на позички з періодичним нарахуванням та сплатою відсотків і періодичною сплатою рівних часток основної суми позички;

 • на позички з періодичною сплатою відсотків і основної суми позички " рівними долями ";

г)за рівнем забезпеченості - на незабезпечені, слабозабезпечені (передбачені в договорі штрафні санкції; поручительства за умови, якщо платоспроможність поручителя ( у випадку юридичної особи – гаранта ) недостатньо обгрунтована та підтверджена), забезпечені (застава; поручительство за умови, платоспроможність поручителя ( у випадку юридичної особи – гаранта) достатньо обґрунтована та підтверджена );

д)за рівнем дотримання позичальником встановленого режиму сплати - на позички з нормальним режимом сплати, позички , сумнівні до повернення, та неповернені позички;

е)за методом надання основної суми позички - на позички, що видаються одноразово, та позички, що видаються частинами ( кредитна лінія );

є)за можливістю зміни рівня відсотків за користування позичкою - на позички з незмінними ( фіксованими ) відсотками та позички із змінними

( прирівняними до еквіваленту ) відсотками.

Формування кредитної політики

Кредитна політика кредитної спілки визначається Правлінням спілки шляхом прийняття відповідного Положення ( далі – " Положення " ).

В Положенні Правління повинно визначити :

 • види позичок, що надаються кредитною спілкою, відповідно до цільового призначення;

 • питому вагу окремих видів позичок у кредитному портфелі спілки;

 • мінімальний та максимальний розмір позичок кожного виду;

 • мінімальний та максимальний строк для позичок кожного виду; вимоги по рівню забезпеченості позичок кожного виду;

 • порядок нарахування відсотків та сплати відсотків і основної суми позичок кожного виду з врахування їх можливого розміру та строків;

 • метод надання основної суми позички кожного виду;

 • можливість зміни рівня відсотків за користування позичками кожного виду;

 • додаткові умови по окремих видах позичок;

 • можливість застосування штрафних санкцій щодо позичальників, які неналежно використовують свої зобов'язання згідно кредитних договорів, а також види та розміри таких санкцій.

Своїми поточними рішеннями Правління встановлює процентні ставки по окремих видах позичок, а також може фіксувати на певний період розміри та строки відповідних видів позичок в межах визначеного Положенням діапазону з метою гнучкого та оперативного реагування на потреби забезпечення фінансової стабільності спілки.

Надання позичок членам спілки супроводжується проблемою кредитних ризиків. Найважливішим фактором роботи з кредитним ризиком є організація надійних процедур та стратегії кредитування. Інформація збирається і аналізується за такими п'ятьма категоріями:

ОСОБИСТІСТЬ

КАПІТАЛ

СПРОМОЖНІСТЬ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УМОВИ

Добре зважене кредитне рішення може бути прийняте Кредитним комітетом лише після того, як позичковий управитель відповідним чином вивчить вказані фактори і визначить їх індивідуальний та сукупний вплив на кредитну програму.

ОСОБИСТІСТЬ

Аналізуються особисті якості клієнта, зокрема його характерні манери, поведінку, зовнішність, логіку й переконливість аргументів, щирість інформування щодо свого економічного і фінансового стану. Береться до уваги і вік позичальника, його сімейний стан та родинні обставини, соціальні інтереси, уподобання тощо; загальну освіту, кваліфікація та форми її підвищення, здатність до підприємницького ризику, оволодіння новим в економіці та організації виробництва; професійний досвід, стан і перспективи службової кар'єри; стан здоров'я, межі фізичного навантаження.

Цей фактор виступає як найбільш вагомий серед п'яти кредитних факторів. Якщо особистість є недопустимо поганою або сумнівною, всі інші кредитні фактори практично втрачають своє значення.

Дві важливі складові особистості, що в першу чергу цікавлять кредитного інспектора, це:

Моральне обличчя - чесність та надійність

Вміння вести власну справу - компетентність, навики управління, освіта, досвід.

Вміння вести власну справу полягає у здатності результативно вирішувати фінансові справи, а також здатності організувати виробничий процес. Найбільш важливими аспектами вивчення здатності позичальника вести фінансові справи вважають:

фінансову відповідальність позичальника,

його розуміння потенційних можливостей отримання прибутку,

якість ведення бухгалтерського обліку.

Аналіз моральних якостей проводиться на підставі інформації поданої позичальником, незалежної думки про позичальника, кредитної історії, рекомендацій.

Правовий статус позичальника.

Оцінка формально-юридична

укомплектованість документації

актуальність свідоцтв, дозволів, висновків

майнові зобов'язання

відповідність назв, адреси

виконання формальних вимог.

КАПІТАЛ говорить про фінансовий стан і прогрес, якість активів, робочий капітал, платоспроможність і структуру заборгованості. Фінансові тенденції підприємства базуються на історичному балансі. Встановлення розміру капіталу має на меті дати об'єктивну оцінку фінансових можливостей позичальника щодо погашення боргів, своєчасної сплати відсотків поряд з поточними витратами. Необхідно оцінити рівень достатності власних ресурсів клієнта для своєчасного погашення боргу, порівняти власні кошти позичальника з обсягом обов'язкових платежів і повернення позики з процентами на неї. Провести оцінку особистого майна позичальника, зокрема величину його заощаджень, володіння нерухомістю, майновими правами, цінними паперами, особисті борги, в тому числі податкові, майновий стан інших членів сім'ї, виконання зобов'язань за раніше взятими позиками, їх загальний непогашений обсяг на час розгляду заяви.

Баланс є фотографією фінансового стану підприємства на даний момент.

БАЛАНС

Основні активи

(основні засоби)

Капітал

Власні кошти

Статутний фонд

Інші власні кошти Нерозподілений прибуток

Фінансові активи

(паї та акції в товариствах, довготермінові цінні папери)

Довготермінова заборгованість

Поточні активи

(оборотні засоби)

запаси

дебіторська заборгованість грошові засоби

Поточні пасиви

Кредиторська заборгованість Оборотні кредити

=

=

КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ

З метою визначення обсягів необхідного покриття кредитного ризику на споживчі позики розраховують необхідні показники, що виражають мінімальний розмір процентів платежів з погашення заборгованості та гранично допустимий обсяг зобов'язань у порівнянні з доходом клієнта .

Мінімальний розмір відсотків і платежів за позику


 
 

Цікаве

Загрузка...