WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитні спілки та перспективи їх розвитку в Україні - Дипломна робота

Техніко-економічні ризики:

1. Втрата ринкової вартості

2. Втрата технічної вартості (наприклад комп'ютер)

3. Помилки в оцінці

4. Відсутність ринку збуту застави

5. Зріст примусового повернення на суму % та штрафів

6. Втрата платоспроможності поручителів

Укладання договорів

Позичка надається члену КС на основі укладеного договору в якому має бути визначено:

* Дата та місто складання договору

* Повне найменування сторін та їх представників, повноваження представників

* Предмет договору

* Ціна договору

* Строки та порядок виконання договору

* Відповідальність сторін

* Реквізити сторін

* Підписи, у разі необхідності печатки сторін.

При прийнятті рішення про надання позичок членам основною умовою є очевидна та належним чином підтверджена здатність члена повернути основну суму та відсотки за позичкою у встановлений договором строк за рахунок власних джерел доходу. Така здатність для підприємницьких позичок забезпечується обов'язковим складанням та аналізом бізнес – плану. Для споживчих позичок сума місячного платежу не повинна перевищувати 50% чистого місячного доходу позичальника ( чистий місячний дохід – це загальний місячний дохід за мінусом місячних сплат по інших зобов'язаннях позичальника ). При цьому , такий дохід повинен бути реальним та очевидним.

Додатковими умовами прийняття про надання позички члену можуть бути його кредитна історія в спілці та можливе застосування одного із видів забезпечення.

Всі рішення про надання позичок приймаються Кредитним комітетом спілки на його засіданнях, що фіксуються у встановленому порядку в протоколах. При цьому Положення може передбачити певні особливості щодо порядку прийняття рішень про надання окремих видів позичок, а саме:

 • рішення кредитного комітету про надання позичок, розмір яких перевищує спеціально встановлену в Положенні величину основної суми, в обов'язковому порядку погоджується Правлінням спілки;

 • Кредитний комітет делегує визначеній посадовій особі спілки своїм спеціальним рішенням право надавати позички, максимальний розмір та загальний ліміт яких визначено в Положенні. В цьому випадку дана посадова особа зобов'язана подавати детальний звіт про надані ним в рамках делегованих повноважень позички на кожному засіданні Кредитного комітету;

 • Про рішення про надання позичок членам Кредитного комітету або посадовій особі, якій делеговано право надавати позички, в обов'язковому порядку інформується Наглядний комітет спілки на його найближчому засіданні.

Жоден член не може мати зобов'язань перед кредитною спілкою більше, ніж по двох позичках. При цьому, їх загальна допустима сума повинна бути встановлена в Положенні. Надання другої позички члену за умов, якщо перша надана йому позичка є простроченою, не допускається.

Як обов'язковою умовою для надання членам окремих видів позичок, Положення може передбачати наявність у позичальника в кредитній спілці певної суми внесків відповідних видів.

Кредитний договір може бути пролонгований за умовами відсутності у позичальника поточної простроченої заборгованості. У випадку пролонгації дії кредитних договорів обов'язковою умовою повинно бути те, що подальші платежі по сплаті позички включатимуть не лише відсотки, а й частину основної суми позички. Повнота пролонгації договору не допускається.

Крім того , при наданні позичок КС повинна виконувати також такі вимоги НБУ:

 • сума позички одному члену Кредитної спілки не повинна перевищувати 10% від позичкового фонду КС;

 • в частці , яка перевищує вклад члена спілки, позичка надається під заставу майна чи майнових прав у встановленому порядку з обов'язковим заключенням договору застави;

 • нові кредити не видаються тим , хто має прострочену заборгованість за попередню взяту позичку;

 • загальна сума наданих позичок не може перевищувати позичкового фонду спілки.

Супроводження наданих позичок

З метою нагляду за своєчасністю сплати по наданих позичках та оперативного планування руху грошових потоків кредитна спілка веде належний аналітичний облік.

Поточний контроль за дотриманням кредитних договорів здійснюється уповноваженою на це особою ( позичковий управитель, виконавчий директор уповноважений член Кредитного комітету ). Зокрема , уповноважена особа здійснює контроль за своєчасністю та повнотою передбачених кредитними договорами платежів на підставі звірення фактично отриманих платежів з графіком планових платежів, якій складається для кожного тижня. Уповноважена особа звітує про дотримання графіку планових платежів на кожному засіданні Кредитного комітету.

У випадку виявлення прострочення платежів відповідальна особа (виконавчий директор, позичковий управитель уповноважений член Кредитного комітету спілки) вживає заходів , передбачених в п.8 цієї Політики.

Для окремих видів позичок в Положенні може передбачатися особливий порядок супроводження ( наприклад, для підприємницьких позичок, які надаються в режимі кредитної лінії, може бути визначено, що умовою надання кожної наступної частини основної суми позички є перевірка практичного виконання попереднього етапу реалізації бізнес – плану).

Визначення ступеня простроченності за позичками

Простроченою позичкою вважається така позичка, очікуваний платіж за якою не поступив повністю або частково станом на дату, визначену графіком сплату згідно умов кредитного договору.

В суму платежу залежно від порядку сплати відсотків та основної суми позички можуть входити відсотки, відсотки та частина основної суми позички, відсотки та основна сума позички.

Залишок заборгованості за простроченою позичкою – це сума всього несплаченого залишку основної суми простроченої позички. Дана сума є базою для розрахунку необхідного розміру резерву сумнівних боргів, якщо ця позичка визнана сумнівною для повернення.

Для формування резерву сумнівних боргів та аналізу стану простроченості, прострочені позички класифікуються наступним чином:

 • позичка визнається сумнівною для повернення 1-го рівня, якщо прострочення очікуваного платежу на дату звіту складає більше 1 місяця;

 • позичка визнається сумнівною для повернення 2-го рівня, якщо прострочення очікуваного платежу на дату звіту складає більше 3-х місяців;

 • позичка визнається сумнівною для повернення 3-го рівня, якщо прострочення очікуваного платежу на дату звіту складає більше 6-ти місяців;

 • позичка визнається не поверненою, якщо прострочення очікуваного платежу на дату звіту складає більше 12-місяців.

Визначення рівня сумнівності прострочених позичок відбувається в останній день кожного місяця за даними обліку. При цьому, в аналітичному обліку спілки прострочені позички відображаються в розрізі класифікації, вказаної в п.6.2. даної Політики.

На основі даних аналітичного обліку бухгалтер спілки готує місячні звіти про простроченість , які подаються на розгляд Кредитному комітету спілки, а також на вимогу – Правління та Наглядовому комітету спілки.

Визначення рівня сумнівності за простроченими позичками залежно від дати останнього фактично отриманого в повному обсязі платежу . Якщо дата останнього платежу за позичкою передує вказаному терміну, така позичка неповернена.

Якщо дата останнього платежу припадає на інтервал часу, така позичка вважається сумнівною для повернення третього рівня.

Якщо дата останнього платежу припадає на інтервал часу, така позичка вважається сумнівною до повернення другого рівня.

Якщо дата останнього платежу припадає на інтервал часу, така позичка вважається сумнівною для повернення першого рівня.

Резерв сумнівних боргів

Для забезпечення фінансової стабільності та ефективної структури активів спілки відповідно до рівня сумнівності прострочених позичок кредитна спілка формує Резерв сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів формується за рахунок поточного доходу таким чином, щоб наприкінці кожного місяця його розмір відповідав сумі необхідного резервування по всіх сумнівних для повернення та неповернених позичках, яка розрахована згідно нормативів, вказаних в п.7.2. цієї Політики. У випадку необхідного поповнення резерву сумнівних боргів, частина отриманого спілкою доходу в розмірі розрахованої величини додаткового резервування не використовується для погашення зобов'язань формування фондів чи розподілу на внески пайового типу, а направляється на збільшення продуктивних активів у випадку неповернення прострочених позичок.

Сума, що повинна бути акумульована в резерві сумнівних боргів за конкретною сумнівною для повернення або неповерненою позичкою, визначається за формулою:

Р = П х Н,

де П – залишок заборгованості за простроченою позичкою;

Н – норматив акумулювання в резерві сумнівних боргів .


 
 

Цікаве

Загрузка...