WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

Банківська справа. Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економки (магістерська) - Дипломна робота

Дослідження на здобуття ступеня магістра банківської справи за спеціальністю 7.050105 "Банківська справа". Тернопільська академія народного господарства, Центр підготовки магістрів, 2001 р.

У магістерській роботі розкрито основні засади кредитної політики, узагальнено зарубіжний досвід щодо управління кредитними операціями банків, а також розроблено шляхи вдосконалення щодо підвищення ефективності діяльності менеджменту банку щодо роботи з позичальниками.

Структура магістерської роботи містить вступ, три розділи, висновки, перелік використаної літератури.

У першому розділі розкрито роль та значення кредитної політики в діяльності комерційних банків. Зроблено висновок, що кредитна політика, як основа процесу управління кредитом визначає пріоритет в процесі розвитку кредитних відносин, з однієї сторони, і функціонування кредитного механізму, з іншої.

У другому розділі проведено аналітичну оцінку кредитної діяльності комерційних банків в Україні, здійснено аналіз фінансового стану позичальника. Подано класифікацію кредитних ризиків та методи управління ними на рівні окремої позики і на рівні кредитного портфеля.

У третьому розділі розглядаються шляхи вдосконалення кредитної політики в умовах перехідної економіки, а також надається перелік основних рекомендацій.

Список використаної літератури:

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20.03.91 №872-ХІІ із змінами та доповненнями.

 • Закон України "Про заставу" від 02.10.92 №2654-ХІІ із змінами та доповненнями.

 • Закон України "Про лізинг" від 16.12.97 №723/97-ВР.

 • Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 №887-ХІІ.

 • Інструкція № 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків" Затв. Постановою Правління НБУ від ЗО. 12.1997 р. № 469.

 • Положення НБУ "Про кредитування", затверджено Постановою Правління НБУ від 28.09.95 № 246 із змінами та доповненнями.

 • Положення НБУ "Про порядок формування та використання резерву на можливі втрати за позиками КБ", затверджено постановою Правління НБУ №122 від 27.03.98р. та змін до нього, в т. ч. затверджених постановами Правління НБУ від 16.12.98 № 520, від 06.04.99 № 168.

 • Положення "Про кредитну політику КБ" від 19.10.99

 • Положення АТ УІБ "Про кредитування" від 24.06.00.

 • Положення "Про проведення оцінки фінансового стану позичальника" від 19.10.00

 • Регламент роботи з запропонованим та прийнятим в заставу майном.

 • Анализ экономической деятельности клиентов банка / Под ред. проф. Лаврушина О.И. – М.: ИНФРА-М, 1996 – 80 с.

 • Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. – М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1995 – 144с.

 • Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, А.М.Максимова, О.М. и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. –471с.

 • Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. - К.: Ельтон, 1993. - 336

 • Банковский портфель ( Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора)/ Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. – М.: СОМИНТЭК , 1994 – 480 с.

 • Банковское дело. Учебник / под ред. В.И. Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 1995 – 480 с.

 • Банковское дело. / под ред. проф. О.И. Лаврушина.- М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. – 428 с.

 • Болдаков В. Обов'язкове резервування, як інструмент грошово-кредитної політики // Вісник НБУ, 1998, №1

 • Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. – М.: ИКЦ "ДИС", 1997, -288с.

 • Бюлетень НБУ, № 1,1999. - 90 с.

 • Бюлетень НБУ, № 1, 2001. - 90 с.

 • Василишен З.Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. - М.: Финстатинформ, 1995. -137 с.

 • Вітлінський В.В., Наконечний Я.С. Методи формування резервів на покриття можливих ризиків //Фінанси України. – 1998. - №12. – С.48-52.

 • Вісник НБУ січень - грудень, 2000.

 • Визначення розміру кредиту, що надається під заставу // Вісник НБУ, 2000, №1.

 • Вспомнить все: кто и как "зарабативает" на иностранных кредитах // Бизнес, 2001, №8 – с.10-11.

 • Вступ до банківської справи / під ред. д.е.н., проф. М.І. Савлука – К.: Лібра, 1998 – 344 с.

 • Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело – М.: Банки и биржи, 1994 – 204 с.

 • Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа – 1996, № 1 – с.8-21.

 • Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – К.: Основи, 1996 – 180 с.

 • Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлука, А.М. Мороз, М.Ф. Пудовкіна та ін. – К.: Либідь, 1992. – 331 с.

 • Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва – К.: КНЕУ, 1999 – 404 с.

 • Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посібник / За ред. Б.Л. Луціва – Львів: Львівський банківський коледж НБУ, 1999 – 156 с.

 • Гумен І. Встановлення ринку міжбанківського кредитування в Україні // Вісник НБУ, 1999, №4.

 • Гуцал І.С. Функціонування кредитного механізму в Україні в перехідний період.- Тернопіль: Збруч, 1999. –312с.

 • Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина – М.: Финансы и статистика, 1999 – 448 с.

 • Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. – Тернопіль: "Тернопіль", 1996 –140 с.

 • Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень КБ // Фінанси України, 2000 , № 9.

 • Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; под общ. ред. В. Лукашевича- Л., 1991- 448 с.

 • До питання про суть КБ і специфіку банківського продукту // Вісник НБУ, 1999, №4.

 • Диана Мак Нотон. Банки на развивающихся рьінках. Т.1. Укрепление руководства й повьішение чувствительности к переменам. Пер. с англ. - М.: Финансьі й статистика, 1994. -321с.

 • Экономические риски при предоставление кредитов // Бизнес и банки – 1996, № 45 – с.7.

 • Ермаков С.Л. Работа КБ по кредитованию заемщиков – М.: Компания "Алес", 1995 – 192с.

 • Заруба О. Вдосконалення кредитної політики КБ // Банківська справа , 1996, № 1 –с.15-23.

 • Заруба О.Д.Фінансовий менеджмент у банках.: Навч. посібник. – Товариство "Знання", КОО , 1997. –с.32-38.

 • Івасів Б.С. Операції комерційних банків: Навч. посібник – К.:НМК ВО, 1992 – 116с.

 • Івасів Б., Клапків М. Економічний зміст та форми страхування кредитів //Вісник НБУ. – 1998. - №5. – С.51-52.

 • Іхваненко В.М. Курс економічного аналізу.- К., 2000 – 263с.

 • Кадимагомедов А. Анализ кредитоспроможности индивидуальных заемщиков // Бизнес и банки, 1996, № 23 – с.7.

 • Киселев В. В. Управление коммерческим банком в переходной период. - М. Издательская корпорация "Логос", 1997. -144 с.

 • Комерческие банки / Рид Э. Коттер Р., пер. с англ. – М.: Космополис, 1991.

 • Конопатська Л., Горячик І. Регулювання діяльності КБ // Вісник НБУ , 1998, № 7.

 • Костюченко В.Формування резервів для покриття кредитних ризиків // Вісник НБУ, 1999, № 2.

 • Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990.

 • Кочетков В.Н., Омельченко А.В. Основы економического анализа банковской деятельности. – К.: Изд-во УФИМ и Б, 1998 –168 с.

 • Куштуев А.А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит, 1996, № 12 – с.55-60.

 • Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика – К., 2000 – 216с.

 • Луців Б.Л. Лізинг і факторинг як альтернативне джерело кредитування та інструмент збуту: Навч. посібник – К.: СДО , 1993.

 • Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. – М.: Банки и биржи, 1995 – 288с.

 • Маслеченко Ю., Комаров В. Учетная политика предприятия и кредитный анализ // Бизнес и банки, 1995, № 20 - с.4.

 • Маслеченко Ю.С. Финансовый менеджмент в КБ: фундаментальный анализ.- М.: Перспектива, 1996 – 160 с.

 • Мелкунов Я.С., Румянцев В.Н. Кредитные ресурсы: расчеты и анализ – М.: "Интел-Синтез", 1995 – 144с.

 • Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. д.е.н., проф. А.М. Мороза та к.е.н., доц. М.Ф. Пуховкина. – К.: КЕНУ, 1999 – 368с.

 • Облік та аудит у комерційних банках / А.М. Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О.А. Мазур та ін.; За ред. д.е.н., проф. А.М. Герасимовича. – Львів: В-цтво "Фенікс", 1999 – 512 с.

 • Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, 1995 – 304 с.

 • Олейник О.М. Залог в банковском кредитование // Бизнес и банки, 1996, № 21 – с.8.

 • Основы банковского дела / Под ред. д.э.н. Мороза А.Н. – К.: Либра , 1994 – 330 с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...