WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Банківська справа. Розвиток банківської системи України - Дипломна робота

Вступ.

Банківська система України як незалежної держави, що прагне до створення розвинутої ринкової економіки, є дворівневою. До першого рівня належить Національний банк, що являє собою "банк банків", центральний банк країни, а до другого - система комерційних банків.

Процес створення сучасної банківської системи, яка відповідала б умовам ринкової економіки, в Україні ще триває і триватиме довго. Це пов'язано з тим, що в українській економіці ще не відбулася необхідна трансформація, вона не стала по-справжньому ринкового.

Незважаючи на це, вже зараз можна стверджувати, що підвалини банківської системи ринкового типу в Україні побудовані.

Національний банк виконує майже всі функції, притаманні центральному банку ринкової держави. Він застосовує такі ринкові інструменти грошово-кредитного регулювання, як обов'язкове резервування коштів комерційних банків, кредитну політику і політику рефінансування комерційних банків, операції з державними цінними паперами на відкритому ринку тощо.

Комерційні банки поступово оволодівають методами роботи ділових банків країн, де ринкові засади є домінуючими в системі економічних відносин.

В останні роки вітчизняна економічна література поповнилася монографічними виданнями, в яких узагальнено світовий досвід розвитку банківської системи та розглянуто особливості її формування в Україні. Зокрема, в низці праць досить ґрунтовно викладено методику здійснення операцій комерційними банками. Водночас зовсім відсутня навчальна література, що висвітлює діяльність центрального банку, сутність здійснюваного ним грошово-кредитного регулювання економіки. [28. ст.27].

Поняття "система" широко використовується при дослідженні різноманітних явищ природи і суспільного розвитку. Вважається, що ознакою сучасного мислення є системний підхід. Терміном "система" охоче оперують не тільки вчені, філософи, але й діячі культури і мистецтва, організатори виробництва і роботи банків.

Разом з тим терміни "система" і "банківська система" визначають не тільки склад банків. Зміст поняття "банківська система" більш ширший, він включає:

- сукупність елементів;

- достатність елементів, які утворюють певну цілісність;

- взаємодія елементів.

Банківська система специфічна, вона виражає властивості, які характерні для неї самої, на відміну від інших систем, які функціонують в народному господарстві. Специфіка банківської системи визначається її складовими елементами і відносинами, які виникають між ними. Отже, сутність банківської системи впливає на склад і сутність її окремих елементів.

Світова практика знає декілька типів банківської системи:

1). Розподільча централізована банківська система;

2). Ринкова банківська система;

3). Система перехідного періоду.

Відмінності між цими типами банківської системи подані в табл. 1.[30. ст.15].

Таблиця 1. Відмінності між розподільчою і ринковою банківськими системами.

Розподільча (централізована) банківська система.

Ринкова банківська система

І.За типом

і власності

Держава — єдиний власник банків.

Різноманітні форми власності банків.

II. За степенем

монополізації.

Монополія держави на формування банків.

Монополія держави на власність банків відсутня, будь-які юридичні чи фізичні особи можуть створити свій банк.

III. За кількістю

рівнів системи:

Однорівнева банківська система.

Дворівнева банківська система.

IV. За характером системи управління:

Централізова (вертикальна) схема управління.

Децентралізована (горизонтальна) схема управління.

V. За характером банківської політики:

Політика одного банку.

Політика багатьох банків.

VI. За характером взаємовідносин банків з державою.

Держава відповідає за зобов'язаннями банків.

Держава не відповідає за зобов'язаннями банків, оскільки банки не відповідають за зобов'язаннями держави.

VII. За характером підпорядкованості.

Банки підпорядковуються уряду і залежать від його оперативної діяльності.

Національний банк України підзвітний парламенту, а комерційні банки підзвітні своїм акціонерам, спостережній Раді.

VIII. За характером виконання емісійних і кредитних операцій.

Кредитні і емісійні операції сконцентровані в одному банку (крім окремих банків, які не виконують емісійні операції).

Емісійні операції сконцентровані тільки в НБУ; операції по кредитуванню підприємств і фізичних осіб виконують тільки комерційні банки.

IX. За способом призначення керуючого банку.

Керуючий банку призначається центральною або місцевою владою, вищестоячими органами управління.

Керуючий НБУ затверджується парламентом. Голова (Президент) комерційного банку призначається Радою банку.

На противагу розподільчій системі банківська система ринкового типу характеризується відсутністю монополії держави на банки. Кожний суб'єкт виробництва будь-якої форми власності (не тільки державної) може утворити банк. В ринковій економіці функціонує багато банків із децентралізованою системою управління. Емісійні і кредитні функції розподілені ними між собою. Емісія сконцентрована в центральному банку, а кредитування підприємств і населення здійснюється різними діловими банками - комерційними, інвестиційними, інноваційними, іпотечними, ощадними і іншими. Ділові банки не відповідають за зобов'язаннями держави, також як держава не відповідає за зобов'язаннями ділових банків; ділові банки підпорядковуються Раді свого банку, а не адміністративному органу управління держави.

Отже, сучасна банківська система України являє собою систему перехідного періоду. Вона виступає як ринкова модель, розділена на два рівні. Перший рівень охоплює установи Національного банку України, які здійснюють випуск грошей в обіг (емісію), забезпечують стабільність гривні, а також здійснюють нагляд і контроль за діяльністю комерційних банків. Другий рівень складається із різноманітних ділових банків, метою яких є обслуговування клієнтів (підприємств, організацій, населення) і надання їм різноманітних послуг (кредитування, розрахунково-касове обслуговування, депозитні і валютні операції). Так, банківська система України знаходиться у перехідному періоді. Вона включає в себе компоненти ринкової банківської системи, але їх взаємодія ще недостатньо розвинута. Тому до складу емітентів банківської системи і в процесі їх взаємодії повинні враховуватися особливості і умови ринкової економіки.??, ст. 66].

Комерційні банки України виконують різні операції по обслуговуванню своїх клієнтів, як фізичних так і юридичних осіб. Всі операції комерційних банків поділяються на три групи:

1) пасивні операції - це операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для проведення кредитних і інших активних операцій;

2) активні операції - це операції, за допомогою яких банки розміщують ресурси, які знаходяться в їхньому розпорядженні;

3) активно-пасивні операції банків - комісійні, посередницькі операції,які виконуються банками за дорученням клієнтів і за певну плату - комісію.

Саме ці три види операцій банків являють собою кредитно-комерційну роботу банків зі своїми клієнтами.

Окрему групу ресурсів банків складають вклади і заощадження населення. Але останнім часом у банківській системі України спостерігається тенденція до зниження рівня вкладів населення у комерційні банки. Це свідчить про те, що населення не довіряє свої кошти комерційним банкам через скрутне економічне становище в державі, через заборгованість по заробітній платі, пенсіях, стипендіях і інших соціальних виплатах і допомогах. Та й та заробітна плата, що виплачується, йде на придбання громадянами товарів першої необхідності, оплату комунальних послуг і інші нагальні потреби. Отже, чи зуміють банки зацікавити населення зберігати свої кошти не у "панчосі", а в банку, питання, яке хвилює сьогодні не одного керівника банку. Так, ця тема є досить актуальною сьогодні, і саме тому я обрав її темою своєї дипломної роботи, намагаючись дослідити і проаналізувати у відділенні банку "Україна" АК в м. Рогатині Вінницької області.

Розділ І: Мета обслуговування банками приватних осіб.

1. Банківський продукт і його. специфіка.

Функціонування банківських установ, як і інших суб'єктів господарювання, в ринкових умовах має виробничий характер. І хоча результати цієї діяльності не набувають безпосереднього матеріального втілення у традиційному розумінні (як продукція промисловості чи сільського господарства), вони мають свою вартість, зумовлену суспільними витратами. Головним продуктом комерційного банку є різноманітні послуги у вигляді надання кредитів, здійснення розрахунків, управління майном та цінностями, надання гарантій, поручительств, консультацій тощо. Основою цього є торгівля грошима як особливим товаром - передумовою забезпечення економіки достатньою кількістю платіжних засобів. Визначальними щодо суті банківського продукту є базові функції комерційних банків. Специфіка функціонування банківських установ полягає в тому, що їхнім продуктом є, з одного боку, надання різноманітних послуг шляхом проведення активних, пасивних і комісійно-посередницьких операцій, а з другого — створення безготівкових платіжних засобів, що значною мірою є результатом тих же операцій (див. схему 1).


 
 

Цікаве

Загрузка...