WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Вексельний обіг в Україні: проблеми і перспективи розвитку (магістерська) - Дипломна робота

Банківська справа. Вексельний обіг в Україні: проблеми і перспективи розвитку (магістерська) - Дипломна робота

 • У разі неоплати векселя Клієнтом у строк або якщо одержання платежу за векселем у строк неможливо;

 • У разі безрезультативного звернення стягнення на його майно, при пред'явленні векселедержателем опротестованого векселя;

 • У разі оголошення Клієнта банкрутом.

 • Клієнт має право:

 • При прийнятті Банком векселя до розгляду та наступного вчинення авалю вимагати від Банку надання йому розписки про одержання векселя та призначення дня повернення векселя.

 • Вимагати повернення авальованого Банком векселя.

 • Банк має право:

 • При прийманні Реєстру векселя перевірити відповідність даних Клієнта і реквізитів векселя. Реєстр з неправильними даними повертається для переоформлення.

 • Відмовити в прийнятті векселя для вчинення авалю у випадку його невідповідності вимогам чинного законодавства України.

 • Вчинити застереження "Оборот без витрат", "Без протесту" або інші рівнозначні застереження, щодо відшкодування векселедержателю пені за несплату векселя, витрат на опротестування, відсилання повідомлень та інших витрат.

 • У разі сплати векселя Векселедержателю Банк набуває право регресної вимоги проти Клієнта, а також проти всіх зобов'язаних перед Клієнтом осіб, та реалізовує його у порядку визначеному чинним законодавством.

 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

 • Сторона, яка внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором спричинила збитки іншій стороні, зобов'язана відшкодувати нанесені збитки в повному обсязі.

 • За невиконання своїх зобов'язань, передбачених пунктами 2.1.5. цього Договору Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент несплати, від несплаченої суми за кожен день прострочки платежу.

 • За цим Договором Банк несе відповідальність по сплаті векселя тільки в сумі, на яку він дав аваль згідно п.2.2.3. Договору.

 • Банк не несе відповідальності за відшкодування Векселедержателю пені за несплату векселя, витрат на опротестування, по відсиланню повідомлень та інших витрат, у випадку пред'явлення векселедержателем або надписувачем векселя вимоги щодо сплати таких витрат.

 • відповідальність Банку як аваліста за векселем припиняється у разі:

  • оплати векселя Клієнтом;

  • оплати Банком векселя.

  • закінчення строку позовної давності за зобов'язаннями Банку, передбаченими цим Договором.

 • ІНШІ УМОВИ

  4.1. Зміна умов цього Договору можлива тільки при двостороній згоді Сторін, оформленій у письмовій формі.

  4.2. Непередбачені цим договором відносини між сторонами, які випливають з предмету та умов Договору, регулюються чинним озаконодавством України.

  4.3. Всі суперечки та розбіжності сторін за цим Договором, які не врегульовані шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

  4.4. Реєстр векселя є невід'ємною частиною цього Договору.

  4.5. Цей Договір складено в двох примірниках українською мовою, які мають рівну юридичну силу. Перший примірник залишається у Банку, другий – у Клієнта.

 • ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 • Цей Договір набирає чинності з моменту підписання цього Договору і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним.

 • ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  БАНК КЛІЄНТ

  Додаток 5.

  Доручення на зберігання

  _

  Зареєстровано:

  ____________________________

  __________________________________

  ________________________

  (Довіритель)

  _________________________

  (Місце і датаь)

  (Назва банку-збарігача)

  (Адреса банку-збарігача)

  ________________________

  (відповідальна особа, тел/факс)

  ПРОСИМО ВАС ПРИЙНЯТИ НА ЗБЕРІГАННЯ ВКАЗАНІ В РЕЄСТРІ ВЕКСЕЛІ ДЛЯ:

  • їх зворотнього повернення за нашою першою вимогою або при закінченні строку зберігання;

  • їх передавання правильному векселедержателю копії векселя;

  • їх передавання правильному векселедержателю примірника (примірників) векселя;

  • їх передавання вказаним у дорученні особам на визначених дорученням умовах.

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  Номер і вид векселя

  Векселедавець

  Ремітент

  Дата

  Сума

  складання

  платежу

  ВКАЗАНІ В РЕЄСТРІ ВЕКСЕЛІ ПОВИННІ БУТИ ПЕРЕДАНІ:_______

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  НА ТАКИХ УМОВАХ:_________________________________________

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  СТРОК ЗБАРІГАННЯ ВЕКСЕЛІВ:

  • до часу виконання доручення

  • до часу відкликання доручення

  • до "___"______________ 2001р.

  ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ АБО ІНШІ КОМЕНТАРІ:______________

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  (Підписи і печатка довірителя)

  АНОТАЦІЯ

  Чепіль Р.І. Тема: "Вексельний обіг в Україні: проблеми і перспективи розвитку".

  Дослідження на здобуття степеня магістра банківської справи за спеціальністю _____________ "Банківська справа". Тернопільська академія народного господарства, центр підготовки магістрів, 2001 рік.

  У магістерській роботі розглянуто історичні та економічні умови виникнення вексельного обігу, розкрито правову основу використання векселя в національному законодавстві України, дано оцінку операціям комерційних банків з векселями і методам оцінки їх ефективності, розроблено рекомендації щодо покращення роботи з векселями і вексельного обігу.

  Дана робота пройшла апробацію в Тернопільському обласному управлінні Ощадного банку України, де підтвердили позитивні результати впровадження окремих положень.

  Вексель - Bill of exchange ?

  ANNOTATION

  Чепіль Р.І. Theme: "Вексельнийобігin Ukraine: problems and development perspectives ".

  Research for name of master of Banking, specialization _____________ "Banking". Ternopil Academy of National Economy. Master's Department. 2001.

  In Master Work considered historic and economic conditions of beginnings of вексельного обігу, brought legal bill of exchange use base to light in national Ukraine legislation, given estimation to operations of commercial banks with bills of exchange and to estimation methods of their effectiveness, developed the recommendations.

  The work wos introduced in Ternopil regional management of Savings Ukraine bank, which confirmed the positive results of introducing some separate outcomes.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...