WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Вексельний обіг в Україні: проблеми і перспективи розвитку (магістерська) - Дипломна робота

Банківська справа. Вексельний обіг в Україні: проблеми і перспективи розвитку (магістерська) - Дипломна робота

 • Мороз Ю.Н. Вексельное дело. – К.: Наукова думка, 1996. – 472с.

 • Николкин В. Стратегия повышения прибыльности вексельных операций // Финансист.- 2000.- №11 – 12.- С. 40 – 42

 • Основы банковского дела /Под ред. А.М.Мороза. – К.: LIBRA, 1995. – 330с.

 • Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ "Дис" - 1997. – 464с.

 • Пилипчук С.І. До питання про розвиток вексельного обігу //Фінансовий ринок.- 1997.- №11.- С.99-102

 • Пігач Я.М., Труфанова Л.М. Основи господарського права: Навчальний посібник. Частина друга. – Тернопіль, 1998. – 336с.

 • Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навч посібник. – К.: КМЕУ, 1999.- 280с.

 • Руденко Т. Аваль / Цінні папери України.- 1999.- №33.- С.14-15

 • Румянцев С. Домінує ринок векселів / Цінні папери України.- 1999.- №43.- С.13

 • Румянцев С. Вексельний обіг в Україні /Цінні папери України.- 1999.- №10.- С.2-3

 • Роуз Питер С. Банковский менеджмент /Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 768с.

 • Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. – М.: Catallaxy, 1994. – 820с.

 • Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. – Тернополь: АО "Тарнекс", К.: ЦМНС "Писпайп", 1993. – 656с.

 • Тиркало Р.І., Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посібник. – К.: "Слобожанщина", 1999. – 236с.

 • Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: ИПЦ "Вазар-Ферро", 1994. – 320с.

 • Фельдман А.А. Вексельное обращение. Российская и международная практика: Учеб. и справ. пособие. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 352с.

  Додаток 1.

  Технологічна схема здійснення філіями Банку торговельних комерційних операцій з векселями.

  Філія Банку

  Правління

  Банку

  Сертифікація в ДКЦПФР

  Контрагент

  Бухгалтерія Філії

  Вексельний підрозділ

  Банку

 • Сертифікація в ДКЦПФР працівників філії як торговців цінними паперами.

 • Надання заявки на встановлення лімітів на здійснення торговельних комерційних операцій.

 • Здійснення аналізу наданих філіям заявок на встановлення лімітів, визначення позиції Банку щодо доходності торговельних операцій з векселями.

 • Надання документів Правлінню Банку щодо надання дозволу на проведення торговельних операцій.

 • У випадку позитивного рішення Правління Банку – надання дозволу філії з встановленням лімітів на здійснення торговельних операцій.

 • Здійснення операцій з торгівлі за рахунок коштів Банку в межах встановлених лімітів.

 • Відображення в бухгалтерському обліку операцій з торгівлі векселями.

 • Контроль за дотриманням норм чинного законодавства з питань торгівлі цінними паперами, за дотриманням встановленого ліміту та забезпеченням доходності торгівельних операцій з векселями.

  Додаток 2.

  Технологічна схема оформлення операцій з авалювання векселів, виданих клієнтами Банку згідно з укладеними контрактами, угодами за поставлену продукцію, виконані роботи та надані послуги (товарних векселів)

  Клієнт

  Керівник

  Головний бухгалтер

  Вексельний підрозділ

  Юридичний підрозділ

  Кредитний комітет філії Банку

  Головний кредитний комітет Банку Банку

 • Надання заявки на авалювання векселя.

 • Доручення керівника вексельному підрозділу щодо здійснення аналізу документів.

 • Юридична експертиза векселя та документів.

 • Надання документів на Кредитний комітет філії для прийняття рішення.

 • Направлення документів та висновків Кредитного комітету філії на розгляд Головного кредитного комітету Банку.

 • Повідомлення рішення Головного кредитного комітету Банку – філії Банку.

 • Передача векселів для авалювання керівнику і головному бухгалтеру, які мають повноваження (при наявності позитивного висновку щодо авлювання).

 • Передача авльованих векселів клієнту.

  Додаток 3.

  Технологічна схема оформлення операцій з авалювання векселів, виданих під податкове зобов'язання на умовах грошового забезпечення.

  Клієнт

  Керівник

  Головний бухгалтер

  Юридичний підрозділ

  Вексельний підрозділ

 • Надання заявки на авалювання векселя.

 • Доручення керівника вексельному підрозділу щодо здійснення аналізу документів.

 • Юридична експертиза векселя та документів.

 • Передача векселів для авалювання керівнику (при наявності позитивного висновку щодо авалювання).

 • Передача векселів для Головному бухгалтеру (при наявності позитивного висновку щодо авалювання).

 • Передача авальованих векселів клієнту.

  Додаток 4.

  ДОГОВІР №___про авалювання векселя

  м.________ "___"_______200_р.

  _____________________________________________________________

  (Найменування комерційного банку)

  в особі _______________________________________________________

  (Посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

  (Посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

  що діє на підставі Положення про філію та довіреності виданої _______ _____________________________________________________________

  (Приватним або державним нотаріусом, вказати нотаріальний округ, прізвище, ім'я, по-батькові нотаріуса, вказати дату видачі довіреності)

  та зареєстрованої в реєстрі за №_____ від "___"___________ 200_ року, (далі – Банк), з одного боку, та __________________________________

  (Повне найменування підприємства, установи, організації)

  в особі _______________________________________________________

  д

  (Найменування документа)

  іючого на підставі ____________________________________________

  (далі – Клієнт) з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

 • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

 • За цим Договором Банк зобов'язується, у відповідності до цього Договору, авалювати вексель Клієнта, та у разі його неоплати і пред'явленні векселедержателем векселя Банку до платежу, виконати зобов'язання аваліста, а Клієнт зобов'язується сплатити Банку комісію за авалювання, сплатити вексель у строк за ним, а також, у разі виконання Банком обов'язків аваліста, на умовах і в порядку передбаченому цим Договором, відшкодувати Банку номінальну суму відсотків по векселю, сплачені векселедержателю, та сплатити винагороду за оплату Банком векселя.

 • Плата за аваль встановлюється Банком у розмірі _____________ (_____________________) грн.

 • Забезпеченням виконання зобов'язань Клієнта за цим договором є ______________________________.

 • Сума, на яку надано аваль, складає ____________ (_____________________) грн.

 • ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

 • Клієнт зобов'язаний:

 • Подати до Банку заяву встановленого зразка щодо авалювання, оригінал векселя, правильно оформлений Реєстр, документи, що характеризують фінансовий стан, кредитоспроможність (баланс підприємства (форма №1, форма №2 та інші), а також документи, які підтверджують, що вексель отриманий в оплату за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги (договори та товарно-транспортні документи, інші матеріали).

 • Передати Банку для вчинення авалю оформлений у відповідності до чинного законодавства України вексель та відповідний Реєстр.

 • Не пізніше __ днів з моменту підписання цього Договору, перерахувати платіжним дорученням Банку суму комісійної винагороди за надання авалю у розмірі ________ грн. на рахунок №__________, відкритий Банком в _____________, МФО________________, ЄДРПОУ_________________.

 • Безумовно оплатити у визначений у векселі термін авальований Банком вексель.

 • Не пізніше ____ днів з моменту оплати векселя Банком векселедержателю, відшкодувати Банку всі витрати за виконання обов'язків аваліста, сплату векселя векселедержателю, шляхом перерахування платіжним дорученням на рахунок №_____ МФО_______, відкритий Банком в __________________, коштів в сумі, що складається з:

  • Номінальної суми векселя ___________ грн.;

  • Суми відсотків, нарахованих на номінальну суму векселя _________________ грн.;

  • Винагороди за виконання обов'язків аваліста в розмірі _____%;

  • Інших витрат______________.

 • Банк зобов'язаний:

 • Не пізніше 3 банківських днів після виконання Клієнтом обов'язків, передбачених п.2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 цього Договору оформити аваль на векселі або алонжі шляхом вчиненні надпису "Як аваліст за (назва Клієнта)", або "Вважати за аваль", або "Авальований".

 • Не пізніше 3 банківських днів, в залежності від виконання Клієнтом своїх обов'язків за цим Договором (п.2.1.1, 2.1.2) повернути авльований або неавальований вексель (із зазначенням причин) уповноваженому представнику Клієнта під розписку в Реєстрі векселя.

 • Повністю або частково оплатити вексель у терміни згідно з текстом векселя, при пред'явлені його векселедержателем до платежу, у сумі _____________ грн. у наступних випадках:


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...