WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

кредитних відносин в інвестиційній сфері. [32, ст. 20-21]. У теорії кредиту проблема впливу кредитних відносин на розвиток економіки розглядається у взаємозв'язку з економічними межами кредитування. Економічні межі кредитування - це межі існування і поширення кредиту, межі, в яких кредитні відносини мають об'єктивну природу і зберігають свої сутнісні риси, що відрізняють їх від фінансових відносин. При порушенні економічних меж кредитування процес перетворюється в процес фінансування. На макрорівні економічні межі кредиту визначаються відповідністю (кількісною, якісною і в часі) між платоспроможною потребою економіки в позиках та наявністю кредитних ресурсів. Ця відповідність обумовлюється рівнем ефективності функціонування.кредитної системи країни. На мікрорівні економічні межі кредиту визначаються відповідністю (кількісною, якісною і в часі) між пасивними операціями комерційних банків. Від обсягу пасивних операцій залежить розмір банківських ресурсів, а отже, й масштаби кредитування. З позицій позичальника, вирішальне, значення має рівень його кредитоспроможності - здатність забезпечувати своєчасне й у повному обсязі повернення позики. Порушення меж кредитування призводить до деформації кредитних відносин, що виявляється або в недокредитуванні (нестачі кредитних вкладень у економіку). Відновлення економічних меж кредитування здійснюється у ході реалізації реформи кредитно-банківської сфери.[32, с. 21]. Отже, визначення меж застосування кредиту передбачає встановлення: " кола потреб в коштах, які можуть задовільнятися за рахунок кредиту; " меж використання кредиту по економіці в цілому, у тому числі для збільшення оборотних коштів, основних фондів, державних потреб; " кількісних меж надання кредиту; " меж надання кредиту окремим позичальникам, обумовлених особливостями взаємовідносин кредитора з постачальником, з урахуванням інтересів і потреб позичальника, а також можливостей та інтересів кредитора. Межі застосування кредиту визначаються з урахуванням перерахованих умов, а також особливостей і завдань розвитку економіки. Зазвичай межі регулюються в різні періоди розвитку економіки. Перехід до ринкової економіки супроводжувався розширенням меж застосування кредиту, що проявилося у розвиткові комерційного та іпотечного кредиту. Отже, кредиту відводиться важлива роль у подальшому реформуванні економіки України та відродженні національного виробництва. Кінцевим підсумком має стати розвиток і підвищення ефективності національної економіки. [21, с.221]. 1.2. Основні принципи і умови кредитування комерційними банками індивідуальних позичальників. Ринкові перетворення, що відбуваються на сучасному етапі розвитку України і супроводжуються структурними змінами кредитної системи, розширенням сегментів кредитного ринку, появою нових видів кредитних інструментів, удосконаленням кредитних технологій, зумовлюють необхідність розвитку як теоретичної бази, так і методологічної основи кредитних відносин, зокрема кредитування. Одним із визначних елементів методологічної основи кредитних відносин суб'єктом яких є комерційні банки, виступають принципи кредитування, що визначають найважливіші умови функціонування кредиту і покликані розв'язати такі завдання: стимулювати розвиток підприємств-позичальників, сприяти зміцненню грошового обігу в державі і забезпечувати безперервну, циркуляцію позичкового фонду, досягаючи при цьому ефективності реалізації перерозподільної функції. Принципи кредитування - це основні положення, правила й умови, яких повинні дотримуватися банки при здійсненні кредитування. Ці положення й правила визначаються природою, роллю, функціями кредиту і тими суспільними умовами, в яких вони проявляються.[37, с.37] Необхідно розрізняти принципи і правила кредитування. Правила випливають з принципів і відображають лише окремі положення і моменти того чи іншого принципу, механізми використання принципів у конкретній практичній діяльності банку. Можна виділити три основні рівні системи принципів кредитування: " загальноекономічні принципи кредитування (відповідність ринковим відносинам, раціональності і ефективності, комплексності, розвиткові); " особливі принципи кредитування, поза якими кредит втрачає свій специфічний економічний зміст (поверненості, забезпеченості, строковості, платності, цільової спрямованості); " правила кредитування, які випливають з кожного особливого принципу й можуть по-різному проявлятися в конкретних кредитних операціях. Всі принципи кредитування, а також.правила кредитування взаємопов'язані, певним чином вони взаємопереходять одне в одне. У запропонованій вище системі принципів кредитування на першому місці стоїть загальноекономічний принцип відповідності ринковим відносинам, умовам ринкової економіки. Кредитний механізм має відображати умови конкуренції, суперництва комерційних банків за позичальника, комерціалізації кредитної угоди, прагнення забезпечити максимально можливу вигоду (прибуток) від позики, самостійність та автономність у прийнятті управлінських рішень тощо. Принцип раціональності та ефективності кредитування характеризує економічність використання позики як з позицій інтересів банку, так і з позицій позичальників. Принцип раціональності кредитування здійснюється на основі оцінки кредитоспроможності позичальника, що забезпечуватиме впевненість банку у здатності й готовності боржника повернути позичку в обумовлений договором строк. Принцип комплексності кредитування передбачає побудову кредитного механізму на основі врахування всього комплексу чинників, що впливають на реалізацію кредитної операції. Принцип розвитку кредитування відображає постійний рух і динаміку кредитного механізму. Зміна економічних відносин приводить і до зміни кредитних відносин, підходів до їх практичної організації. Принцип розвитку вимагає від комерційних банків використовувати гнучкі методи кредитування, оперативно змінювати порядок практичної роботи з позиками, методи контролю за використанням та поверненням кредиту, засоби регулювання заборгованості тощо. Центральне місце в системі принципів кредитування посідають особливі принципи кредиту. Саме вони відображають економічну сутність кредиту. Принцип поверненості означає, що кредит має бути повернений позичальником банкові. Установи банків можуть надавативідстрочку повернення позички, стягуючи за це підвищений відсоток. Цей принцип вважається вихідним у системі кредитування. Він випливає із суті кредитних відносин, адже якщо позичка не повертається, втрачається економічний зміст кредиту. Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника. Мета реалізації цього принципу - зменшити ризик кредитної операції. Майнові інтереси кредитора мають бути повною мірою захищені у разі можливого порушення позичальником узятих на себе зобов'язань. Кредит надається під певне реальне забезпечення - заставу, гарантію, поручительство, страхове свідоцтво тощо. Банківський кредит, не забезпечений реальними цінностями, надається як виняток окремим позичальникам, які мають давні ділові зв'язки з банком

 
 

Цікаве

Загрузка...