WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

пріоритетність підприємств недержавної форми власності. Це пояснюється з однієї сторони, абсолютним скороченням кількості державних підприємств, а з іншої - державні підприємства є досить інертними щодо вибору і здійснення своєї виробничої політики і досить залежні від бюджетної кризи, тобто від нестабільних бюджетних джерел фінансування. Ось чому основними суб'єктами кредитування комерційних банків є приватні та колективні підприємства, сумарна частка заборгованості яких склала у 2000 році 88,1%. 4. За останній період банки віддають перевагу в кредитуванні промисловості та торгівлі. Частка цих галузей у загальному обсязі позик становить відповідно 40,1% і 36,6%. Якщо такі пріоритети в кредитуванні торгівлі пояснюються реальною кругооборотністю, тобто і швидкістю обороту капіталу, то кредитування промисловості пояснюється, як мінімум, двома групами причин: по-перше, кредитування державних промислових та сільськогосподарських підприємств під гарантію уряду і, по-друге, підтримкою власних товаровиробників, продукція яких користується ринковим попитом. З метою скорочення в обігу та збільшення на цій підставі обсягів кредитування комерційними банками, а також із метою подолання кризи платежів потрібно розвивати переоблік Національним банком України векселів своїх клієнтів комерційним банкам здійснювати операції авалю і доміциляції векселів; запровадити ліцензування Національним банком України емісії векселів комерційними банками. Завершити формування банку даних сумнівних позичальників. Створити реєстр закладеного майна і гарантій, що дасть змогу запобігти подвійній заставі того самого майна. Отже, розвиток кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками - це питання не тільки економічне, а й політичне і соціальне. Крім необхідної економічної і політичної стабілізації; воно потребує також модернізації форм і методів кредитування, вдосконалення процентної політики та умов надання і погашення кредитів, використання досвіду закордонних країн з ринковою економікою. Кредит - це міцний механізм економічного управління розвитку економіки кожного суб'єкта кредитування і держави в цілому. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 1. Положення про порядокформування і використання резерву для відшкодування втрат за операціями комерційних банків / Затверджено Постановою Правління НБУ №122 від 27.03.1998. 2. Положення про кредитування / Затверджено Постановою Правління НБУ №246 від 28.09.1995. 3. Правила короткострокового споживчого кредитування. Ощадний банк України. №30-02/7 від 11.05.1998. 4. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. P.I. Тиркала. -Тернопіль : Видавництво "Економічна думка", 2000 -219с. 5. Банківські операції: Щцручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. A.M. Мороза. - К.: КНЕУ, 2000.-384с. 6. Банківське право: Навчальний посібник / Упорядник М.П. Кучерявенко. -Харків, 1999.-784с. 7. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл./ О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. - К.: Основи, 1999. - 671 с. 8. Банківська енциклопедія / Під. ред. A.M. Мороза. - К.: Ельтон, 1993. -336 с. 9. Банковское дело й финансирование инвестиций. Том 2: Политика й стратегия / Под. ред. Н. Брука. - Вашингтон: Всемирный банк реконструкции й развития, 1995. - 648 с. 10. Бюлетень НБУ, №2, 1999. - с. 24-25. 11. Бюлетень НБУ, №1, 2001. - с. 84-92. 12. Вітлінський В., Наконечний Я., Пернарівський О., Концепція стратеги кредитного ризику. // Банківська справа. -.2000. - № 1. - с. 13-16. 13. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник. / Відп. ред. M.I. Савлук. - К.: Лібра, 1998. - 334 с. 14. Галіцин В.К., Бушуєва І.В. Система управління кредитними ризиками комерційного банку. - К.: Наук, світ, 2000. - 146 с. 15. Гальчинський А.С. Теорія грошей: Навч.-метод. Посібник. - К.: Основи,!996.-413с. 16. Геращенко В. Міжнародні кредити і господарський розвиток. // Банківська справа. - 2000. - №1. - с. 57. 17. Гладких Ді Пріоритети кредитної політики комерційних банків. // Вісник НБУ -1998 - жовтень - с. 39-41. 18. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. - К.: КНЕУ, 1999. -404с. 19. Гроші та кредит: Підручник / МД. Савлук, A.M. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.-К.: Либідь, 1992.-331 с. 20. Гуцал І.С. Функціонування кредитного механізму в Україні в перехідний до ринку період. - Тернопіль: "Збруч", 1999. - 321 с. 21. Деньги, кредит, банки. // Под. ред. Лаврушина О.И. - М.: ФинансьІ й статистика, 1999. - 279 с. 22. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. - К.: Поліграф книга, 2000. -512с. 23. Дзюблюк О.В. Перспективи вдосконалення кредитних операцій комерційних банків. // Фінансові проблеми економіки перехідного типу: збірник наукових праць. - Тернопіль: ТАНГ, 1997. - с. 15-17. 24. Диана Мак Нотон. Банки на развивающихся рынках. Т. 1. Укрепление руководства й повьішение чувствительности к переменам. Пер. с анг. -М.: ФинансьІ й статистика, 1994. - 321с. 25. Єпіфанов А., Міщенко В. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку // Банківська справа. - 1997. - №5.- с.39-45. 26. Іванов В.М. Гроші та кредит: Курс лекцій. - К., 1999. - 75с. 27. Івасів Б.С. Операції комерційних банків: Навч. посібник - К.: НМКВО, 1992.-116С. 28. Кіндрацька Л. Формування та використання резервів під кредитні ризики та методика обліку цих операцій у комерційних банках України. // Банківська справа. - 2000. - №3. - с.33-35. 29. Киселев В.В. Управление коммерческим банком в переходной период. -М. Издательская корпорация "Логос", 1997. - 144с. 30. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання / М. Олексієнкотаін. -К.: "Козаки", 1994. -144с. 31. Коцовська Р., Ричаківська В. Операції комерційних банків. - Львів, 1997.-279с. 31. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник. - К., 2000.-215с. 32. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ "ДИС", 1997. -289с. 33. Потійко Ю. Ще раз про кредит. // Вісник НБУ. - 2000. - №12. - с.47-48. 34. Сахарова М.О. К вопросу о кредитоспособности предприятий. // Деньги й кредит. -1989 - №3. -с. 19-26. 35. Стубайло Т. Основні напрями кредитної політики комерційних банків. // Банківська справа. -1999. - №2. - с.31. 36. Сусіденко В. Принципи банківського кредитування: зміст і реалізація в умовах перехідної економіки. // Банківська справа. -1999. - №3. - с.37-39. 37. Фільштейн Л.М. Грошовий обіг та кредит. -Тернопіль, 1998. -149с. 38. Финансово-кредитный словарь. - М.: ФинансьІ й статистика., 1986. - Т 2.-с. 297. 39. Чайковський ЯЛ. Напрямки вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальника комерційного банку. // Банківська справа.-2000.-№5.-с. 13-15. 40. Шибалкіна В., Оптимальні умови банківського кредитування. // Банківська справа. -1998. - №4. -с.39-41. 41. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового предприятия. - М.: Юни-Глоб, 1992. - 244с.

 
 

Цікаве

Загрузка...