WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

відбулося в основному за рахунок кредитів, наданих суб'єктам господарювання (див. мал. 2.2.) У 2004 році комерційними банками України постійно надавалася відповідна кредитна підтримка кредитоспроможним суб'єктам господарської діяльності, переважно за рахунок самостійно мобілізованих ресурсів. Спостерігалася тенденція до зростання частки заборгованості за кредитами, направленими в народне господарство, відносно ВВП (з 9.3% у січні-грудні 2003 року до 12.4 - у січні-листопаді 2004 року). На 52.9% зросли кошти, залучені на банківські рахунки від фізичних та юридичних осіб, що збільшило ресурсну базу комерційних банків і дозволило їм активізувати кредитування реального сектора економіки. Рис. 2.2.Структура заборгованості за кредитами, наданими комерційними банками на 01.01.2004 року Залишки заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам госпо-дарювання, на 1 січня 2005 року становили 19.1 млрд. грн., або 92.5% від загального обсягу кредитних вкладень комерційних банків. За 2004 рік вони номінальне збільшилися на 62.3% (7.3 млрд. грн.). Це значно більше, ніж за 2003 рік, коли приріст заборгованості за кредитами становив 2.9 млрд. грн., або 33.1%. У національній валюті залишки заборгованості Зросли на 4.5 млрд. грн., або на 78.7%, в іноземній - на 2.8 млрд. грн., або на 46.6%. Реальне зростання заборгованості за кредитами в національній валюті (на 42%) випереджало їхнє зростання в іноземній (на 40.7%). У 2003 році зростання цих показників у номінальному виразі становило відповідно 12 і 61.7%, а реально заборгованість у національній валюті зменшилася на 6%, в іноземній - зросла на 6.3%. Відповідне зростання спричинило збільшення в загальній структурі кредитних вкладень частки кредитів у національній валюті на 5 відсоткових пунктів з відповідним зниженням питомої ваги кредитів, наданих у іноземній валюті. Найвищими були темпи зростання залишків заборгованості за кре-дитами, наданими комерційними банками Київської області та м. Києва, якими було направлено найбільші за обсягами кредитні вкладення в реальний сектор економіки України. За станом на 01.01.2005 р. заборгованість за кредитами цього регіону дорівнювала 8.6 млрд. грн. (44.8% від загального обсягу заборгованості), що на 3 млрд. грн., або на 54.2%, більше, ніж на початок 2004 року. Як і в попередні роки, кредитна діяльність комерційних банків була зорієнтована в основному на короткострокове кредитування. У 2004 році зберігалася стійка тенденція до зростання заборгованості за ко-роткостроковими позичками, загальний приріст залишків заборгованості за ними становив 6.6 млрд. грн., або 71.8%, у тому числі в національній валюті - 3.9 млрд. грн., або 82.8%, в іноземній (у перерахунку на національну валюту) - 2.7 млрд. грн., або 60%. Реально заборгованість за короткостроковими кредитами в національній валюті зросла на 45.3%, а в іноземній-на 53.6%. На 1 січня 2005 року залишки заборгованості за короткостроковими позичками комерційних банків становили 15.7 млрд. грн., або 82.1% від загального обсягу (торік їхня частка дорівнювала 9.1 млрд. грн., або 77.6%) (див. мал.2.3.). Рис. 2.3.Динаміка обсягів заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами комерційних банків У 2004 році відбувалося поступове збільшення обсягів довгострокових кредитів, заборгованість за якими зросла за цей період на 0.8 млрд. грн., або на 29.3%, і на кінець грудня становила 3.4 млрд. грн. Їхня частка в загальному обсязі заборгованості становила 17.9%, або змен-шилася за дванадцять місяців на 4.5 відсоткового пункту [22.25]. У національній валюті заборгованість за довгостроковими кредитами за рік зросла на 60.2%, в іноземній - на 10.5%. Реальне зростання довгострокових кредитних вкладень з початку року становило в національній та іноземній валюті відповідно 27.2 і 6%. Основними суб'єктами кредитування комерційними банками впродовж 2004 року були господарства колективної форми власності, частка заборгованості за якими становила 78.5%, або зросла за рік на 4.4 відсоткового пункту. Частка заборгованості за кредитами, наданими гос-подарствам приватної форми власності (включаючи фізичних осіб), зменшилася на 2.8 відсоткового пункту і становила 9.5% та державним підприємствам - на 1.8 відсоткового пункту і становила 9,6%. Частка міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав збільшилася на 0.1 відсоткового пункта і становила 2.4% (див.мал. 2.4.). Рис.2.4. Структура заборгованості за кредитами (за формами власності позичальників) на 01.01.2005 року У структурі заборгованостіза галузями народного господарства на кінець 2004 року найбільша частка кредитів була направлена комер-ційними банками на розвиток промисловості (38.1% від загального її обсягу), торгівлю та громадське харчування (36.6%). Незначною за-лишалася частка заборгованості за кредитами, направленими на розвиток транспорту й сільського господарства (3.1 і 4.1 %) (див. мал.2.5.). За загального рівня зростання заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам господарювання (на 62.3%), вона найбільше зросла на підприємствах електроенергетики (у 3.4 рази), зв'язку (у 2.4 рази), сільсь-кого господарства (у 2 рази), чорної металургії (на 80.4%), торгівлі та громадського харчування (на 78.5%), а також харчової промисловості (на 73.3%). У структурі заборгованості за видами наданих кредитів найбільша частка в 2000 році припадала на кредити в поточну діяльність (50.2%), за експортно-імпортними операціями (26.8%) та за внутрішніми торговельними операціями (12%). Слід зазначити, що порівняно з відповідним періодом 2003 року суттєво скоротилася частка кредитів, направлених комерційними банками в інвестиційну діяльність. Якщо в 2003 році вона становила 10,7% від загального обсягу заборгованості, то у 2004 році - лише 5.2%. Рис. 2.5. Структура заборгованості за кредитами (за галузями економіки) на 01.01.2005 року У загальному обсязі заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, майже 95% позичок припадає на суб'єкти підприємницької діяльності. Обсяги кредитів фізичним особам не перевищували 5% від загальної суми кредитних вкладень. У 2004 році інтенсивно розвивався ринок міжбанківських кредитів. Загальний обсяг заборгованості за кредитами, наданими іншим банкам, за рік зріс більше ніж удвічі, у тому числі в національній валюті - на 96.5%. Значно вищим був попит на кредити в іноземній валюті, забор-гованість за якими збільшилася за січень-грудень майже у 2.5 рази. (див. мал. 2.6.) У грудні порівняно з листопадом 2004 року обсяги міжбанківських кредитів зросли на 13.2%, за станом на 01.01.2005 р. залишки заборгованості за ними дорівнювали 1.4 млрд. грн. Рис. 2.6. Динаміка заборгованості за кредитами, наданими на міжбанківському ринку в 2004 році У загальному обсязі кредитних вкладень комерційних банків питома вага поточної заборгованості за міжбанківськими кредитами підвищилася за 2004 рік на 1.1 відсоткового пункту й на 01.01.2005 р. становила 6.9%. Аналіз динаміки міжбанківських кредитів дає змогу окреслити такі основні тенденції розвитку міжбанківського ринку: 1.Спостерігається стабільне зростання обсягу міжбанківського кредитування в іноземній валюті, що пояснюється

 
 

Цікаве

Загрузка...