WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

права контролю банку за цільовим використанням кредиту. Видача позики може проводитися одноразово або в інші строки, визначені кредитним договором при узгодженні між позичальником і банком графіку погашення відповідних сум кредиту. Отже, рішення про видачу кредиту, незалежно від його розміру, приймається колегіальне на засіданні кредитного комітету, згідно з положенням про нього, і оформляється протоколом. П'ятий етап - погашення кредиту - є досить важливим в процесі організації кредитних відносин банку з індивідуальним позичальником. Відповідно до порядку, погашення може відбуватися одноразово (однією сумою) або в розстрочку (по частинах). Одноразове погашення кредиту передбачає його повернення в повній сумі у встановлений у кредитному договорі строк. При погашенні позички в розстрочку передбачається періодичне погашення суми боргу, пов'язане з надходженням виручки від реалізації продукції та інших доходів. Окрім власних коштів позичальника (в разі їх відсутності чи нестачі), джерелом погашення кредиту може бути реалізація заставленого майна або кошти третьої особи - поручителя (гаранта) згідно умов договору.[33, с.94-95]. Строки погашення позики залежать від багатьох факторів. Основним із них є: " характер об'єктів кредитування ; " забезпечення банків кредитними ресурсами, їх склад та структури залучення та запозичення;. " платоспроможність та кредитоспроможність позичальників; " рівень фінансової сталості самих банків; " характер виробничої політики НБУ і КБ. Погашення позик проводиться працівниками бухгалтерії банку а рахунок коштів, що є на поточних рахунках позичальників на підставі таких документів: " розпорядження кредитного відділу; " строкового зобов'язання позичальника; " на підставі платіжного доручення самого позичальника. Якщо поточний рахунок позичальника відкритий не в банку - кредитора, а в іншому банку, то погашення боргів здійснюється платіжним дорученням позичальника або на основі платіжної вимоги банку - кредитору. Кошти, що списуються з рахунку позичальника на погашення боргу, в першу чергу направляються на сплату процентів за кредит, потім для погашення простроченої заборгованості за кредит, а сума, що залишається на погашення основної строкової заборгованості на даний день. Інша черговість може мати місце, якщо це передбачено кредитною угодою. У разі неможливості погашення боргу за кредитами у встановлені строки банк має змогу надати позичальнику відстрочку позики. Відстрочення погашення кредиту здійснюється у винятковому випадку, у разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових ускладнень через непередбачені обставини, за умови вжиття позичальником відповідних заходів щодо їх усунення. При цьому банк вимагає від позичальника пояснення причин затримання з погашення кредиту та обґрунтованості клопотанням про пролонгацію. Пролонгація кредиту оформляється додатково угодою, яка є невід'ємною частиною кредитного договору. Пролонгований кредит переноситься на окремий балансовий рахунок згідно розпорядження бухгалтерії, що підписується особою, якій надано право першого підпису банку. Погашення кредиту та нарахованих за ним відсотків здійснюється позичальником з поточного рахунку. У випадку, коли термін погашення чи пролонгації кредиту минув, а позичальник не спроможний повернути борг, кредит вважається простроченим і відображається на окремому балансовому рахунку згідно розпорядження бухгалтерії, що підписується особою, якій надано право першого підпису банку. Не пізніше наступного дня після винесення кредиту на прострочу відділом супроводження кредитів спільно з юридичним відділом банку готується претензія та вирішується питання про вжиття інших заходів щодо стягнення заборгованості за рахунок предмету застави або з гарантів. [2, с. 35]. Шостий етап - контроль за виконанням умов кредитного договору - є завершальним в процесі організації кредитних відносин банку з індивідуальним позичальником. Це є важливий елемент системи заходів комерційного банку з мінімізації кредитного ризику і забезпечення практичної реалізації всіх умов кредитування, узгоджених з клієнтом, - передусім в плані цільового використання позичених коштів та своєчасного та повного їх повернення з виплатою належних процентів. Впровадження контрольних заходів за використанням позичальником наданого йому кредиту може здійснюватися банком на основі наступної інформації: " отриманої від позичальника (баланси, звіти про доходи і збитки, бізнес-плани, податкові декларації тощо.); " отриманої в самому банку (рух коштів на поточному рахунку, стан розрахунків між позичальником та його контрагентами, пов'язаними із заходом, що кредитується); " отриманої в результаті перевірок намісцях. Сукупність отриманих таким чином даних разом з усіма документами на оформлення позики утворює кредитку справу клієнта. Результати контролю загалом повинні надати вичерпно, об'єктивну інформацію про стан використання виданих кредитів, відповідність балансових та інших звітних показників даним, передбаченим у бізнес-плані та техніко-економічному обґрунтуванні, обсяги випуску продукції та отримання прибутку, наявність та збереження позичальником заставленого майна, а також інші дані, що характеризують спроможність клієнта своєчасно і в повному обсязі погасити кредит. Важлива увага при цьому має приділятися виявленню ознак, котрі негативним чином можуть позначитись на дотриманні принципу повернення виданих позик. Відповідно до результатів контрольних Заходів, що виявляють рівень виконання позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором, банком приймається рішення про продовження чи призупинення подальших кредитних взаємин із даним клієнтом - аж до вимоги дострокового погашення кредиту чи звернення стягнення на заставлене майно. Усі розглянуті вище етапи організації кредитування комерційним банком позичальника у своїй сукупності утворюють єдиний, цілісний технологічний процес, результатом якого є надання кредитних послуг, котрі являють собою основний вид кінцевої продукції банківської установи як ринкового підприємства.[22, с. 362-363] 2.3. Оцінка кредитної діяльності комерційних банків України Комерційні банки - основна складова кредитної системи держави. В сучасних умовах збільшується потреба в ефективних та стабільних банках, від яких великою мірою залежить відновлення економічного зростання. Одним з основних видів діяльності вітчизняних банківських установ є кредитування . На жаль, для України, як і для інших країн перехідної економіки, характерне несвоєчасне повернення банком наданих кредитів. Це знижує їх дохідність ї є однією з причин незадоволеного попиту на кредити. У 2004 році динаміка темпів зростання заборгованості за кредитами свідчить про стійку тенденцію до нарощування комерційними банками обсягів кредитування.[ 22.23.] Залишки заборгованості за кредитами, наданими комерційними банками в національній та іноземній валюті (включаючи заборгованість за міжбанківськими кредитами), за дванадцять місяців зросли в номінальному виразі на 64.5% і становили 20.7 млрд. грн. Реальне зростання заборгованості за цими кредитами в національній валюті становило 42%, в іноземній - 44.4%. Воно

 
 

Цікаве

Загрузка...