WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Цінні папери - Реферат

Цінні папери - Реферат


Реферат на тему
Цінні папери
Цінні папери
Відома наступна класифікація цінних паперів в Україні [34, 36, 37].
Акції. Акція - цінний папір без установленого терміну обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство та право на участь в управлінні ним, дає право його власнику на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.
Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими і простими. Громадяни можуть бути власниками, як правило, іменних акцій.
Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації, що ведеться товариством. До неї повинні вноситись відомості про кожну іменну акцію, включаючи відомості про власника, час придбання, а також їх кількість у кожного з акціонерів. У книзі реєструється загальна кількість акцій на пред'явника.
Привілейовані акції дають власнику переважне право на отримання дивідендів та пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його статутом.
Привілейовані акції можуть випускатися із фіксованим дивідендом у відсотках до їх номінальної вартості, що виплачується щорічно. Виплата дивідендів проводиться у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру прибутку, отриманого товариством у відповідному році. У разі, якщо прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться за рахунок резервного фонду.
Якщо розмір дивідендів, що сплачуються акціонерам, за простими акціями перевищує розмір дивідендів за привілейованими, власникам останніх може проводитися доплата до розміру дивідендів, сплачених іншим акціонерам.
Привілейовані акції не можуть випускатися на суму, що перевищує 10 відсотків статутного фонду акціонерного товариства.
Акція може містити такі реквізити: фірмове найменування акціонерного товариства та його місцезнаходження, найменування цінного паперу - "акція", її порядковий номер, дату випуску, вид акції та її номінальну вартість, ім'я власника (для іменної акції), розмір статутного фонду акціонерного товариства на день випуску акцій, а також кількість акцій, що випускаються, строк виплати дивідендів та підпис голови правління акціонерного товариства або іншої уповноваженої на це особи, печатку акціонерного товариства.
До акції може додаватися купонний лист на виплату дивідендів, що повинен містити такі основні дані: порядкові номери купона та акції, за якою виплачуються дивіденди, найменування акціонерного товариства і рік виплати дивідендів.
Права, що надаються власнику акцій. Власник акції має право на частку прибутку акціонерного товариства (дивіденди), участь в управлінні товариством (крім власника привілейованої акції), а також інші права, передбачені Законом України "Про цінні папери", іншими законодавчими актами України, а також статутом акціонерного товариства.
Акція є неподільною. У разі, якщо одна й та ж акція належить кільком особам, вони всі визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або спільного представника.
Рішення про випуск акцій. Рішення про випуск акцій приймається засновниками акціонерного товариства або загальними зборами акціонерів.
Рішення про випуск акцій може містити: фірмове найменування емітента та його місцезнаходження; розмір статутного фонду або вартість основних і оборотних фондів емітента; цілі та предмет його діяльності; перелік службових осіб емітента; найменування контрольного органу (аудиторської фірми); дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів; мету випуску акцій; перелік категорій акцій; кількість іменних акцій та на пред'явника; кількість привілейованих акцій; загальну суму емісії і кількість акцій; номінальну вартість акцій; кількість учасників голосування; порядок виплати дивідендів; строк і порядок передплати акцій та їх оплати; строк повернення коштів при відмові від випуску акцій; черговість випуску акцій (при випуску їх різними серіями); порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій; умови розпорядження акціями; права власників привілейованих акцій; переважне право на придбання акцій при новій емісії. Протокол може містити й інші відомості щодо випуску акцій.
Випуск акцій. Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі його статутного фонду або на всю вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його в акціонерне товариство). Додатковий випуск можливий у тому разі, якщо всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної. Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю акціонерного товариства.
Придбання акцій. Акції оплачуються у гривнях, а у випадках, передбачених статутом акціонерного товариства, і в іноземній валюті або шляхом передачі майна. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акції виражається у гривнях.
Підприємства, організації та установи можуть придбати акції за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та відсотків за банківський кредит. Акції можуть видаватися одержувачу (покупцю) тільки після повної оплати їх вартості.
Акціонерне товариство може викуповувати в акціонера акції, що належать йому, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вони повинні реалізовуватися в строк, не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій.
Виплата доходу за акціями. Дивіденди за акціями виплачуються за підсумками року в порядку, передбаченому статутом акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженні після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів до бюджету та відсотків за банківський кредит.
Облігації. Облігація - цінний папір,

 
 

Цікаве

Загрузка...