WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Організація платіжного обігу - Реферат

Організація платіжного обігу - Реферат

6 місяців;
· від 9 місяців до 1 року;
· понад 1 рік;
· депозитні сертифікати.
Депозити на вимогу:
· кошти на розрахункових, поточних рахунках підприємств;
· кошти на спеціальних рахунках для збереження різних (за цільовим економічним призначенням) фондів;
· власні кошти підприємств, призначені для капітальних вкладень, що зберігаються на окремих рахунках;
· кошти у розрахунках;
· кредитні залишки коштів на кореспондентських рахунках за розрахунками з іншими банками;
· кошти місцевих бюджетів;
· кошти на рахунках за доходами місцевих бюджетів;
· кредитні залишки коштів на рахунках іноземних банків - кореспондентів.
Ощадні внески населення:
· термінові;
· термінові з додатковими внесками;
· виграшні;
· грошово-речові виграшні;
· молодіжно-преміальні;
· умовні;
· на пред'явника;
· на поточні рахунки;
· на вимогу;
· депозитні сертифікати.
Цінні папери як вид депозитів:
· акції та облігації підприємств і організацій, акціонерних товариств та компаній, що належать даному банку;
· акції та облігації, що знаходяться на зберіганні та прийняті під забезпечення позик;
· цінності та документи на іноземні операції (акредитиви в іноземній валюті).
Основні правила депозитних операцій (ДО)
1. Одержання банківського прибутку або створення умов для отримання прибутку у майбутньому.
2. Забезпечення різноманітності суб'єктів ДО та поєднання різних форм депозитів.
3. При здійсненні банківських операцій повинна забезпечуватись взаємна узгодженість і взаємозв'язок між ДО та операціями щодо надання позик за термінами і сумами депозитів та кредитних вкладень.
4. Особливе значення у процесі організації ДО приділяти терміновим депозитам, що найбільше забезпечують підтримання ліквідності балансу банку.
5. Мінімізація вільних (незалучених в активні операції) коштів на депозитних рахунках.
6. Розробка заходів щодо розвитку банківських послуг та підвищення якості й культури обслуговування клієнтів.
3. Оцінка економічного ризику
Головний елемент діяльності КБ протягом усієї його діяльності - це ризик, що виражається у відхиленні очікуваних результатів від середньої або очікуваної величини [14, 21, 38].
Одним з показників ступеня ризику є середньоквадратичне відхилення:
де N - кількість спостережень; Е - очікуваний дохід; Еі - дохід, передбачений у і-те спостереження; Рі - значення ймовірності.
Модель вибору портфеля цінних паперів
Фахівці з фінансового аналізу, що працюють у банках, приділяють багато часу розробці методів визначення найкращого набору акцій, облігацій та інших цінних паперів на певну суму.
Нехай хj - частка коштів, спрямована на придбання цінних паперів j.
Припустимо, що прибуток у кінці планового періоду на одиницю вкладень у папери j характеризується двома показниками:
aj - фактичний прибуток (випадкова величина);
aj - відповідний очікуваний прибуток.
Припустимо, що задана умова: очікуваний питомий прибуток для всього набору цінних паперів повинен бути не меншим заданої величини b.
Тоді обмеження моделі матимуть наступний вигляд:
Ризик враховується за допомогою цільової функції.
Нехай хj, j=1,п вибираються таким чином, щоб дисперсія фактичного прибутку мінімізувалася при виконанні умов (6.1)-(6.3). Тоді цільова функція матиме наступну квадратичну форму:
де Е - символ середнього значення.
Оскільки
то дисперсія питомого прибутку визначатиметься виразом:
4. Аналіз показників банківської звітності
В аналізі показників використовуються дві форми банківської звітності (табл.10.1 та 10.2).
Таблиця 10.1
Форма 1. Типовий звіт про доходи за рік
№ Показник Формула Позначення Приклад, млн. грн.
1. Виручка від продажу товарів В 20000
2. Собівартість С 16000
3. Валовий дохід (прибуток) (3) = (1) - (2) W 4000
4. Операційні, адміністративні витрати, амортизація 0В 2000
5. Операційний прибуток (5) = (3) - (4) ОП 2000
6. Відсотки за позики % 44 (10 %)
7. Прибуток до нарахування податків (7) = (5) - (6) Д 1956
8. Податки 0,4 (7)
П 782 (40 %)
9. Чистий дохід (9) = (7) - (8) ЧД 1174
10. Дивіденди за звичайні акції М 974
11. Нерозподілені прибутки (9) - (10) + (11) НП 200
12. Кількість акцій А 300000 шт.
13. Дохід на 1 акцію (9)/(12) ДНА 3913 крб.
Таблиця 10.2
Форма 2. Типовий баланс діяльності фірми, млн. грн.
№ Актив Позна- чення Прик лад Заборгованість та власний капітал Позна чення Приклад
1. Гроші на ра-хунках Г 40 Кредиторська заборгованість КЗ 150
2. Цінні папери ліквідні ЦП 50 Короткострокові позики КОП 50
3. Дебіторська заборгованість
ДЗ 320 Інші поточні пасиви (зобов'язання) Ін 20
4. Товарно-матеріальні запаси МЗ 250 Усього поточних пасивів ПП 220
5. Усього поточних активів ПА 660 Довгострокова заборгованість
(> 1 року) ДСЗ 440
6. Фіксовані ак-тиви за залишковою вартістю (виробничі будівлі, обладнання) ФА 550 Звичайні акції ЗА 350
7. Усього активів ВА 1210 Нерозподілені прибутки НП 200
Усього пасивів тавласного капіталу ВП 1210
Таблиця 10.3
Аналітичні показники
1.
Коефіцієнт кратності КК=
2. Коефіцієнт валового прибутку КВП=
3. Коефіцієнт операційного прибутку КОП= 10%
4. Коефіцієнт чистого доходу КЧД= =5,87%
5. Оборотність товарно-матеріальних запасів ОЗ=
6. Власний капітал ВК = ВА - (ПП + ДСЗ) = 1210 - -(220 + 440) = 550 = ЗА + НП
7. Коефіцієнт окупності власного капіталу КОК=
8. Коефіцієнт окупності інвестування KOI=
9. Ліквідність фірми Л= ПП-ПА=220-660=-440
10. Поточний коефіцієнт ліквідності ПЛ=
11. Коефіцієнт "кислотного тесту" (платоспроможність у разі падіння виручки) КТ=
12. Коефіцієнт довгострокової
заборгованості КДВ=
13. Коефіцієнт заборгованості КОЗ=
14. Коефіцієнт довгострокового левериджу КДП=
Усі зазначені аналітичні показники (табл.10.3) розраховуються за даними форм 1, 2 банківської звітності (виконано С. Велицьким).
Література
1. Антонов В.М. АРМ економіста, фінансиста, менеджера. - К.: Таксон, 1998. - 120 с.
2. Антонов В.Н. АРМ: Вопросы практического использования. - К.: Лыбидь, 1992. - 164 с.
3. Антонов В.Н. Архитектура интеллектуально-экспертной системы поддержки принятия решений // Информатизация и новые технологии. -1996. - № 4. - С. 16-18.
4. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная графическая система // Информатизация и новые технологии. - 1996. - № 2. - С. 17-20.
5. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная система обработки документов, подсказки принятия решений: метод построения и реализации // УСиМ. - 1995. - № 3. - С. 82-85.
6. Антонов В.Н. Проектирование объектно-ориентированых интеллектуальных АРМ// УСиМ. - 1997. - № 4/5. - С. 102-106.
7. Антонов В.Н., Антонова Ю.В. Основы проектирования интеллектуальных АРМ // Информатизация и новые технологии. - 1994. - № 1/2. - С. 27-29.
8. Банки на развивающихся рынках: В 2-х т. / Кол. авт. - М.: Финансы и статистика, 1994.
9. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. А.М. Мороза - К.: Ельтра, 1993. - 328 с.
10. Велш Глен А., Шорт Денієл Г. Основи фінансового обліку. - К.: Основи, 1997. - 943 с.
11. Волошин І. Розрахунок резервів для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями за допомогою коефіцієнтного аналізу та повної моделі банку // Вісник НБУ. - 1999. - № 9. - С. 61-64.
12. Ганах Н.І., Мельниченко І.Г. До питання розвитку ринку інформаційного бізнесу в Україні // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. - 3-ій вип. - Ч. 2. - Біла Церква, 1997. - С. 125-130.
13. Ганах Н.І., Мельниченко Г.І. Застосування методів експериментально-статистичного моделювання для дотримування маневрених характеристик виробництва // Проблеми праці, економіки та моделювання. - Ч. 1. - Хмельницький, 1998. - С. 52-54.
14. Ганах Н.І., Прокопенко Н.С. Особливості сучасного податкового законодавства України в контексті прийняття Податкового кодексу // Регион, город, предприятия в условиях переходной экономики. - Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2000. - С. 62-68.
15. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.І. Мороз та ін. - К., 1992. - 386 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...