WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Економічний аналіз та регулювання діяльності комерційного банку - Реферат

Економічний аналіз та регулювання діяльності комерційного банку - Реферат

ефект рішень щодо працівників, незважаючи на те, чи ці рішення спрямовані на низьку кваліфікацію та низьку заробітну плату (або на високі видатки для висококваліфікованих працівників).
2. Економічні нормативи регулювання діяльності комерційного банку
Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" з метою захисту інтересів клієнтів і забезпеченняфінансової надійності НБУ встановлює для всіх комерційних банків економічні нормативи. Економічні нормативи об'єднані у три групи:
І група - нормативи капіталу:
1. Норматив капіталу ( ) комерційного банку. Розраховується як сума основного (капітал 1-го рівня) і додаткового капіталу (капітал 2-го рівня) за мінусом відвернень з урахуванням основних засобів. Такий капітал називають невідкоригованим.
До основного капіталу включаються: статутний капітал; емісійні різниці (різниці між ціною первинного розміщення акцій та їх номінальною вартістю); резервні фонди, які створюються за рахунок прибутку банку; прибуток минулих років.
До додаткового капіталу включаються: загальні резерви; результати переоцінки основних засобів; результат поточного року.
До відвернень належать: цінні папери в портфелі банку на інвестиції та вкладення банку в в асоційовані компанії та дочірні установи.
Загальна сума капіталу, невідкоригованого на основні засоби, визначається за формулою:
,
де: ОК - основний капітал, ДК - додатковий капітал, В - відвернення.
При розрахунку сума додаткового капіталу не повинна перевищувати суму основного капіталу.
Відкоригований капітал банку визначається як:
,
де: 03 - основні засоби, (03 - К1) - перевищення капітальних витрат над сумою капіталу банку.
Якщо 03 > К1, то до розрахунку приймається позитивна різниця. Якщо 03 < К1, до розрахунку приймається 0.
Отже, мінусування вартості основних засобів здійснюється тільки тоді, коли вони перевищують суму основного й додаткового капіталів за мінусом відвернень.
Для діючих банків, які були зареєстровані до 01.01.97, мінімальні вимоги до розміру капіталу визначені у сумі:
· еквівалентній 2 млн. євро на 01.01.2002 р.;
· еквівалентній 4 млн. євро на 01.01.2006 р.;
· еквівалентній 5 млн. євро на 01.01.2008 р.
Для банків, які були зареєстровані після 01.01.97, та для новостворених банків норматив капіталу Н1 стає обов'язковим для виконання після одного календарного року з початку діяльності.
2. Мінімальний розмір статутного капіталу банку ( ) повинен становити:
· для банків з національним капіталом - у сумі, еквівалентній 1 млн євро;
· для банків з іноземним капіталом, якщо частка іноземного капіталу становить до 50%, - не менше суми, еквівалентної 5 млн євро;
· якщо частка іноземного капіталу в статутному капіталі банку становить 50% і більше, то мінімальний розмір статутного капіталу повинен бути не менше 10 млн євро.
3. Норматив платоспроможності ( ).
Розраховується як співвідношення капіталу банку і активів, зважених щодо відповідних
коефіцієнтів за ступенем ризику:
де: К - капітал банку, ЗP - активи, зважені щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику:
Коефіцієнти ризику активів комерційного банку (у %) поділяються на 5 груп, а саме:
0 - кошти на кореспондентському рахунку в НБУ, банкноти та монети в касі; банківські
метали;
10 - кредити, надані центральним органам державного управління;
20 - кредити, надані місцевим органам влади, боргові цінні папери центральних органів державного управління та місцевих органів влади;
50 - кошти до запитання в інших банках, строкові депозити, які розміщені в інших банках;
100 - операції з цінними паперами, кредити, які надані клієнтам банку, пролонгована, прострочена та сумнівна заборгованість, дебітори, основні засоби та товарно-матеріальні цінності тощо.
Нормативне значення нормативу не може бути нижчим за 8%.
4. Норматив достатності капіталу ( ).
Розраховується як співвідношення капіталу банку і загальних активів банку, зменшених на створені відповідні резерви:
де: К - капітал банку, ЗА - загальні активи банку, ЗР - загальні резерви.
Методика визначення чисельника у показниках і аналогічна визначенню показника . До загальних резервів відносяться: резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються НБУ, резерв під заборгованість інших банків, резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам, резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з клінтами банку, резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж, резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції, резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю.
Нормативне значення показника має бути не менше ніж 4%.
II група - нормативи ліквідності.
Ліквідність банку - це його здатність забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань. Визначається збалансованістю між строками і сумами погашення активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку.
5. Норматив миттєвої ліквідності ( ).
Розраховується як співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку в НБУ та в касі банку до поточних зобов'язань:
Розраховується як співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку в НБУ та в касі банку до поточних зобов'язань:
,
де: Ккр - кошти на коррахунку в НБУ; Ка - кошти в касі; Пр - поточні зобов'язання.
До поточних зобов'язань відносяться: кошти НБУ в банку, кошти до запитання інших банків, строкові депозити інших банків, кошти бюджету та позабюджетних фондів України, кошти на поточних рахунках клієнтів банку.
Нормативне значення показника має бути не менше 20%.
6. Норматив загальної ліквідності ( ).
Розраховується як співвідношення загальних активів до загальних зобов'язань банку, помножене на 100%:
,
де: А - активи банку, 3 - зобов'язання банку.
Нормативне значення показника має бути не менше 100%.
7. Норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих акти-вів банку ( ):
,
де: Ва - високоліквідні активи, Ра - робочі активи.
Нормативне значення показника має бути не менше 20%.
III група - нормативи ризику.
8. Максимальний розмір ризику на одного позичальника ( ). розраховується за формулою:
,
де: Зс - сукупна заборгованість за позичками, міжбанківськими кредитами та врахованими векселями одного позичальника плюс 100% суми позабалансових зобов'язань, наданих щодо цього позичальника; К - капітал банку.
Нормативне значення показника не повинно перевищувати

 
 

Цікаве

Загрузка...