WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз доходів, витрат і прибутковості банку - Реферат

Аналіз доходів, витрат і прибутковості банку - Реферат

структурою статей та установ банку.
Факторний аналіз прибутковості капіталу банку
Прибутковість роботи банку вивчають за такими показниками: прибутковість акціонерного капіталу (ROE) і прибутковість активів (ROA).
Перший визначають відношенням отриманого банком чистого прибутку до акціонерного капіталу або прибутку на акцію до курсу акції. Він показує вигідність бізнесу для акціонерів та вигоду альтернативного вкладення капі-талу. Наприклад, акціонер одного банку отримав на акцію у 100 грн 15 грн прибутку, а іншого банку - на акцію у 100 грн 13 грн прибутку. Звісно, що вкладення коштів у перший банк будуть вигіднішими.
Прибутковість активів дає оцінку роботи менеджерів з управління банком. Вона показує вміння керівництва банку досягати завдань, які поставлені акціонерами.
Ці два показники взаємопов'язані. Методика їх аналізу відома як аналіз прибутковості банку, або як аналіз Дюпона (фірми, що вперше застосувала цю методику). Факторна модель аналізу прибутковості передбачає три етапи.
Перший - це виявлення, вивчення та оцінка взаємозв'язку між прибутковістю капіталу й активами банку. Це дозволяє вивчити керованість співвідношенням між ризиком і прибутками банківського бізнесу. Вона записується так:
Другий етап - це дослідження прибутковості активів за факторними складовими. Він передбачає вивчення використання активів і маржі прибутку. Маржа прибутку є частково об'єктом контролю та управління з боку менеджерів. Цей показник нагадує про те, що банки можуть збільшити свої доходи та розмір виплат акціонерам шляхом ефективного контролю за витратами і максимізації доходів. Аналогічним чином менеджери можуть підвищити середню дохідність активів банку шляхом вивіреного пере-розподілу цих активів на користь найбільш дохідних кредитів та інвестицій, обминаючи при цьому підвищення ризиків. Аналітичнамодель виглядає так:
де Кпа - прибутковість активів; Кйа - дохідність активів; Кп - маржа прибутку перед оподаткуванням у доходах.
Це дозволяє провести спостереження за такими складовими управління в банку:
Третій етап передбачає детальне вивчення маржі прибутку та дохідності, що пов'язане з використанням активів. Особливу увагу звертають на вміння менеджерів керувати сумою податків, щоби досягти належного чистого прибутку, резервами для відшкодування можливих втрат за стан-дартними кредитами, здобувати належну операційну та відсоткову маржу.
Поєднавши складові трьох вищеназваних етапів аналізу, отримаємотаку аналітичну модель:
де Кпак - прибутковість акціонерного капіталу; Кмк - мультиплікатор капіталу; Кдб - частка підвідсоткових активів у чистих активах; Квпа - дохідність підвідсоткових активів; Ккв - маржа прибутку перед оподаткуванням у доходах; Куп - частка чистого прибутку в прибутку перед оподаткуванням.
Відповідно отримаємо таку сигнальну модель керованості банком:
Кпак = Ефективність управління, ресурсами х
х Ефективність контролю за дохідною базою х
х Ефективність управління доходами х Ефективність
контролю за витратами х Ефективність управління по
датками
Досягнення високого рівня прибутковості банку залежить від таких факторів:
- використання фінансового важеля (Кмк);
- використання операційного важеля, тобто частки фіксованих затрат, які банк несе для збільшення операційного прибутку з метою зростання чистого прибутку (Квра);
- контролю за операційними витратами з метою того, щоб більша частина доходів переходила в операційний прибуток (Ккв);
- управління портфелем активів для дотримання вимог щодо ліквідності при орієнтації на отримання максимального прибутку за будь-якою статтею активів (Кдб);
- управління податками, які сплачує банк, з метою максимізації чистого прибутку (Куп);,
- контролю за ризиком банківських операцій, щоби вони не звели нанівець прибуток і капітал банку.
Методика аналізу прибутковості банку показана в табл. 10.
Відповідно до вищенаведеної аналітичної моделі, вплив факторів складе:
1. Зміни мультиплікатора капіталу:
Таблиця 10.
Динаміка показників прибутковості банку, тис. грн..
№ з/п Назва показників Позна-чення Мину-лий рік Звітний
рік Відхилення
абсо-
лютне віднос-
не, %
1. Чистий прибуток Пч 122,4 68,6 -83,8 -54,99
2. Прибуток перед
оподаткуванням Пдо 221,6 104,2 -117,4 -52,98
3. Сукупні доходи Дх 477,0 446,8 -30,2 -6,33
4. Дохідні середні активи Ад 775,3 933,5 + 158,2 +20,41
5. Чисті середні активи Ач 906,9 1366,9 +460,0 +50,72
6. Акціонерний капітал Кв 218,5 241,9 +23,4 +2,98
7. Частка чистого прибутку в прибутку перед
оподаткуванням Куп 0,5523 0,6583 +0,1060 +19,19
8. Маржа прибутку перед оподаткуванням у доходах Ккв 0,4646 0,2332 -0,2314 -49,80
9. Використання підвідсоткових активів Квпа 0,6152 0,4786 -0,1366 -22,20
10. Розширена дохідна база Кдб 0,8549 0,6829 -0,1720 -20,11
11. Мультиплікатор капіталу Кмк 4,1600 5,6500 + 1,4900 +35,83
12. Прибутковість акціонерного капіталу Кпак 0,5602 0,2836 -0,2766 -49,37
2. Вплив зміни розширеної дохідної бази:
3. Вплив зміни віддачі підпроцентних активів:
Отже, черговість проблем зниження прибутковості банку така: на першому місці - зниження маржі прибутку в доходах (-42,36 %), на другому - звуження дохідної бази (-27,32 %), на третьому - зниження віддачі підпроцентних активів (-24,08 %). Негативну дію цих факторів мене-джери банку намагалися компенсувати за рахунок посилення залучення коштів на фінансовому ринку (+35,82 %) та поліпшення управління податками (+8,14 %). Загалом, банк тільки розпочинає нарощувати масштаби діяльності. Він зіткнувся із серйозними проблемами щодо неналежного контролю за витратами та якістю кредитно-інвестиційного портфеля, інкасацією доходів за його статтями.
Аналіз фінансового становища банку за матеріалами відкритих та службового рейтингу вітчизняних банків CAMELS розкрито в навчальному посібнику [11, с 171-216].
Використана література
1. Банківська справа.- К: МАУП, 2004.- 124с.
2. Яка банківська система потрібна Україні? (до концепції становлення і розвитку банківської системи України).- К.: , 1995.- 79с.
3. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні.- Суми: Університетська книга, 2003.- 262с.
4. Фролов, Сергій Михайлович Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: теорія та практика: Навч. посіб. для студ. вузів.- Суми: Університетська книга, 2004.- 368с.- 22.00
5. Фінансово-банківська статистика. Практикум: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл./ П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач; За ред. Є.І.Ткача.- К.: Либідь, 2002.- 324с.- 12.50
6. Костюченко Олег Анатолійович Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки ікредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн....- К.: А.С.К., 2003.- 928с.

 
 

Цікаве

Загрузка...