WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз доходів, витрат і прибутковості банку - Реферат

Аналіз доходів, витрат і прибутковості банку - Реферат

управління;
за кредитами фізичним
особам;
за цінними паперами;
інші відсоткові доходи
600
601
602
603
04
605
609
0,0
120,0
6800,0
0,0
500,0
648,0
12,0
0,00
1,56
88,21
0,00
6,59
8,41
0,15
0,0
135,0
5130,0
0,0
1000,0
1106,0
14,0
0,00
1,70
64,43
0,00
12,56
13,89
0,17
0,0
+ 15,0
-1670,0
0,0
+500,0
+458,0
+2,0
0,00
+12,50 -24,56
0,00
+ 100,00
+70,68
+ 16,67
0,00
+0,14
-23,78
0,00
+6,07
+0,02 +0,02
2. Разом відсоткових доходів 60 7280,0 94,44 7385,0 92,75 +105,0 +1,44 -1,69
Закінчення табл. 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Разом комісійних доходів 61 368,0 4,77 491,0 6,17 +12,3 +33,42 +1,40
3.1. Комісійні доходи за операціями з банками 610 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00
3.2. Комісійні доходи за операціями з клієнтами 611 368,0 4,77 491,0 6,17 +12,3 +33,42 +1,40
4. Результат від торговельних операцій 620 49,0 0,64 54,0 0,68 +5,0 + 10,20 +0,04
5. Дивідендний дохід 630 1,2 0,01 2,5 0,03 + 1,3 + 108,3 +0,02
6. Інші банківські операційні доходи 638 4,8 0,06 17,5 0,22 +12,7 +2,6р +0,16
7. Інші небанківські операційні доходи 639 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00
8. Непередбачені доходи 680 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00
9. Разом доходів 6 7708,8 100,0 7962,1 100,00 +253,3 +3,29 0,00
1) стан і кон'юнктура ринку банківських послуг і капіталів та попиту на них;
2) економічна, демографічна і політична ситуація в державі та ін.
До внутрішніх факторів, що залежать від діяльності банку, належать:
- розвиток мережі установ та асортимент банківських послуг;
- масштаби діяльності;
- цінова політика банку;
- управління персоналом та ін.
Усі доходи можна поділити на відсоткові та невідсоткові. Відсоткові доходи отримують від найризикованіших видів діяльності. Це основна маса доходів банку. Відсоткові доходи формуються від:
а) розміщення позичок за напрямкам;
б) розміщення цінних паперів у портфелі на продаж та на інвестиції;
в) від заставних та дисконтних операцій з векселями.
Основу відсоткового доходу складають доходи від позичок кредитного портфеля. Горизонтальний та вертикальний аналіз відсоткових доходів дозволяє виявити пріоритетні напрямки їх формування в звітному періоді, оцінити тенденції і прогнозувати їх вплив на прибуток й рентабельність роботи банку.
Аналіз динаміки річних відсоткових Ставок за видами позичкової діяльності дозволяє оцінити місце установи на ринку пропозицій позичок, оцінити тактику управління кредитними ресурсами щодо ефективності їх розміщення. Ефективні відсоткові ставки (С%) визначають і аналізують за складовими кредитного портфеля. Методика їх розрахунку така:
де Д % - відсотковий дохід; 3п - залишок заборгованості за позичкою на початок періоду; 3к - залишок заборгованості за позичкою на кінець періоду; Т - тривалість звітного періоду.
На обсяг відсоткового доходу від позичок кредитного портфеля впливають:
- обсяг виданих позичок;
- відсоткова ставка річних позичок.
Факторна модель має такий вигляд:
Д % = Зсер х С %,
*і сер
де Д % - відсотковий дохід; Зсер - середній обсяг виданих позичок; С % - ефективна відсоткова ставка доходів.
За даними табл. 9, проаналізуємо вплив цих факторів методом ланцюгових підстановок.
Таблиця 9.
Динаміка дохідності позичок, тис. грн.
№ з/п Показники Умовні позна-чення За мину-лий рік За звіт-ний рік Відхилення
абсолютне, сума відносне,
%
1. Залишок заборгованості за позичками
Зп 38 300 42 300 +4,01 +10,46
2. Середня заборгованість за позичками
Зсер 37 282 40 303 +3,02 + 8,10
3. Відсоткові доходи від позичок Д% 7 280 7 385 +205,0 + 1,44
4. Середня відсоткова ставка річних, %
с% 19,53 18,32 -1,21 X
5. Облікова ставка річних, % Соб 16,00 16,00 0,00 X
Середня заборгованість за позичками склала 40 303 тис. грн ((38 300 + 42 306) : 2). Ефективна відсоткова ставка відповідно склала 18,32 % (7385 : 40 303 х 360 : 360). Вплив факторів на обсяг доходів від наданих позичок відповідно складе:
1. Зміни обсягів наданих позичок:
?Д % (Зп) = (40 303 - 37 282) х 19,53 : 100 - +590
2. Зміни відсоткової ставки:
?Д % (С %) = 40 303 х (18,32 - 19,53) : 100 = - 487,7
Перевірка:
?Д % = + 590 - 487,7 = +102,3 тис. грн.,
?Д% = 7385 - 7280 = + 105 тис. грн.
Отже, збільшення обсягів наданих позичок на 10,46 % забезпечило додатковий відсотковий дохід у 590 тис. грн. Проте, у звітному періоді ефективна відсоткова ставка знизилася з 19,53 % до 18,32 % . У зв'язку з цим відсоткові доходи знизилися на 487,7 тис. грн.
Зниження ефективної відсоткової ставки пов'язано не
тільки із можливим зниженням відсоткових ставок на ринку, але й структурними змінами у видах, обсягах та термінах надання позичок. Тому важливо вияснити, чи зниження дохідності позичок було неможливим, чи стало наслідком невдалого кредитного менеджменту.
Аналіз витрат банку за статтями
Аналіз витрат у банку проводиться за методиками, що подібні до методик вивчення доходів банку. Але оскільки витрати в банку безпосередньо контролюються менеджерами, бо залежать від характеру операцій та ведення банківської діяльності, то аналітичне вивчення понесених витрат є пріоритетним щодо отриманих доходів. Менеджери банку більше можуть вплинути на економію витрат, ніж на отримання доходів у вигляді відсотків чи комісійних.
Аналітичне вивчення витрат проводиться за даними:
o Примітки 2.2. Відсоткові витрати.
o Примітки 5. Загальноадміністративні витрати.
o Примітки 6. Витрати на персонал.
o Примітки 7.Чисті витрати на формування резервів.
o Примітки 8. Витрати на податок на прибуток.
o Примітки 9. Непередбачені доходи/витрати.
o Примітки 23. Нараховані витрати до сплати.
o Баланс операційного дня.
o Кошториси витрат.
Відсоткові витрати включають витрати за коштами, отриманими від банків, від клієнтів, за випуском цінних паперів як боргових зобов'язань та ін.
До загальноадміністративних витрат належать адміністративні витрати, амортизація, збиток від продажу основних засобів, оренда, інші податки та інші витрати.
Статті витрат на персонал включають зарплату, витрати на соціальне забезпечення, інші обов'язкові нарахування та інші витрати на персонал. Також у примітці 6 вказується середня кількість працівників.
Витрати на безнадійні та сумнівні борги показуються за статтями: кошти в інших банках, кредити та заборгованість клієнтів, інвестиційні цінні папери, дебіторська заборгованість за операціями банку. Кожна з них розкриває відрахування до резерву, поверненнясписаних активів, списання безнадійних активів.
Інформація за вищеназваними статтями вивчається шляхом порівняння з даними кошторису попередніх років, за

 
 

Цікаве

Загрузка...