WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз доходів, витрат і прибутковості банку - Реферат

Аналіз доходів, витрат і прибутковості банку - Реферат

досягнення цієї критичної межі банк почне отримувати реальний прибуток. Запишемо це у вигляді рівняння:
Воч = ?M % , Дмін = ?M % + Дінші, або Дмін = Вінші
Фінансова міць установи банку, її сталість тим вища, чим нижча частка мінімального доходу (управлінських витрат) у валовій маржі банку, чи навпаки, чим вищою є частка операційного прибутку у валовій маржі. У свою чергу, операційна маржа банку залежить від ефективного цінового управління кредитно-інвестиційним і депозитним портфелями, а з іншого боку, від уміння заробляти невідсоткові доходи і контролювати управлінські витрати.
За даними табл. 7 проаналізуємо маржинальний дохід та фінансову міць установи банку:
Таблиця 7.
Динаміка маржинального доходу банку, тис. грн.
№ зп Показники Позна-чення Звітний рік Минулий рік Відхилення
абс. %
1 2 3 4 5 6 7
1. Активи банку А 10 760,0 10 665,0 +995 +0,93
2. Валова маржа Мв 5 808,9 5 849,0 -40,1 -0,68
3. Відсоткова маржа М% 5 285,0 5 469,0 -184,0 -3,36
4. Операційна маржа Мо 4 366,9 3 956,2 +410,7 +10,3
5. Управлінські витрати
By 1 442,0 1 892,8 ^150,8 -3,82
6. Невідсоткові доходи д
інші 524,0 380,0 + 144,0 +37,8
7. Чисті операційні витрати (ряд. 6 - ряд. 7) Воч 918,0 1512,8 -594,8 -9,32
8.
а) б) в) Рівень маржинального доходу, %: валового, 6,5 % відсоткового, 4,5 % операційного, 2,0 %
Рмв Рм% Вмо
5,40
4,91
4,06
5,49
5,13
3,79
-0,09
-0,22 +0,35
X
X
X
9. а) Мінімальна дохідність активів, коп у частині невідсот-кових доходів
Рдмін Рдін
1,34
0,49
1,78
0,36
-0,44 +0,13
X
X
б) у частині маржи-нального відсоткового доходу РДм % 0,85 1,42 -0,57 X
10.
а)
б) в) Фінансова міць банку,
питома вага у валовій маржі, % відсоткової маржі операційної маржі управлінських витрат
Фм% Фмо
Ф сп
90,98 75,18
24,82
93,50 67,64
32,36
-2,52
+7,54
-7,54
X
X
X
У звітному періоді в банку знизилася валова і відсоткова маржа. Ціна посередництва склала 5,4 % проти 5,49 % і виявилася нижчою прийнятого рівня у 6,5 % . Зниження валової маржі з одиниці активів пов'язано із зростанням відсоткових виплат за зобов'язаннями і відносно незначними обсягами невідсоткового доходу, особливо через нерозвиненість інвестиційної діяльності. Відсоткова маржа склала 4,91 % і вище нормативу у 4,5 %. Це засвідчує про відносно добру цінову політику в управлінні підвідсотковими активами і зобов'язаннями.
Особливо помітним є зростання і високий рівень операційної маржі, яка склала 4,06 % і удвічі вища за нормативне значення. Зростання прибутковості бізнесу на користь акціонерам. Проте, вона має місце за рахунок виснажливої економії управлінських витрат.
У звітному періоді управлінські витрати склали 1,34 % проти 1,78% з одиниці активів. Ці витрати складають собівартість посередницької діяльності банку (5,4 - 1,34 = = 4,06). Значна економія на загальноадміністративних витратах і персоналі при недостатньому заробітку невідсоткових доходів загострює суперечки в колективі та посилює незадоволеність оплатою й умовами праці в банку.
Загалом, банк є достатньо міцною фінансовою установою, що добре контролює управлінські витрати і нарощує власний капітал.
Спред - це різниця між ціною залучення і розміщення ресурсів, ціною попиту і ціною продажу цінного паперу. Він розкриває результати цінової політики банку. Спред дохідності банку визначається як різниця між відношенням відсоткових доходів до підвідсоткових активів (Кін) і відсоткових витрат до підвідсоткових зобов'язань (Дл):
Сд =Д % / Кін - В % / Дпз
Згідно з Базельською угодою, спред дохідності банку має складати не менше 1,25 пункта.
Спред дохідності виникає як різниця ціни купівлі-продажу ресурсів на зовнішньому ринку, так і у внутрібанківській системі, коли головна контора купує чи продає відділенням кредитні ресурси.
Аналіз доходів банку за статтями
Аналіз доходів банку за статтями дозволяє вирішити такі завдання:
1. Оцінити загальний рівень доходів у банку.
2. Вивчити склад, структуру і динаміку доходів та побудувати прогноз їх надходжень за статтями.
3. Деталізувати вивчення динаміки доходів за видами діяльності установи і виявити вплив факторів на зміну їх обсягу.
4. Провести порівняльний аналіз дохідності між банками, що працюють у подібних економічних умовах.
Джерела інформації:
1. Примітки до 6-го класу "Доходи", а саме:
1.1. Примітка 2. Чистий відсотковий дохід.
1.2. Примітка 3. Дивідендний дохід.
1.3. Примітка 4. Чистий торговельний дохід.
1.4. Примітка 9. Непередбачені доходи.
1.5. Примітка 10. Розрахунок чистого та скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію.
1.6. Примітка 18. Нараховані доходи до отримання.
2. Балансові рахунки 6-го класу.
3. Кошторис доходів.
4. Оперативна звітність відділень банку.
5. Баланс операційного дня.
Доходи, отримані банком за статтями кошторису, відповідають групам балансових рахунків і показані в примітках до фінансової звітності. Розглянемо динаміку та структуру доходів банку за показниками табл. 8.
Отже, за звітний період доходи банку склали 7,9 млн грн і зросли на 3,29 %. Відсоткові доходи займають 92,75 % від усіх доходів, але їх частка знизилася на користь комісійних доходів за операціями з клієнтами. У складі відсоткових доходів банк майже на чверть зменшив доходи від наданих кредитів суб'єктів господарської діяльності та майже вдвічі збільшив їх надходження за кредитами, що були надані фізичним особам та за цінними паперами. Ці структурні зрушення у доходах сповіщають про помітні зміни у кредитно-інвестиційній політиці банку за минулий рік.
Загальний обсяг доходів аналізують не тільки за статтями у динаміці та відносно кошторису їх надходження, але також шляхом вивчення внеску структурних підрозділів і функціональних служб у їх загальну масу. З метою порівняльності результатів часто оцінку отриманих доходів вивчають за такими показниками:
- доходи на одну гривню сумарних активів;
- доходи на одного штатного працівника;
- доходи на одну гривню заробітної плати персоналу банку.
З метою поглиблення оцінки надходження доходів аналізують фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, що позначилися на очікуваних обсягах їх надходжень. До зовнішніх факторів належать:
Таблиця 8.
Динаміка і структура доходів банку, тис. грн.
№ з/п Назва статей Рахунок
За минулий рік За звітний рік Відхилення
сума питома вага, % сума питома вага,
% абсолютне
відносне, % за струк-турою,
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
1.1. 1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7. Відсоткові доходи за коштами:
розміщеними в НБУ; розміщеними в інших банках;
за кредитамисуб'єктам господарської діяльності;
за кредитами органам загального державного

 
 

Цікаве

Загрузка...