WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз доходів, витрат і прибутковості банку - Реферат

Аналіз доходів, витрат і прибутковості банку - Реферат


Реферат на тему:
Аналіз доходів, витрат і прибутковості банку
План
1. Аналіз маржинального доходу
2. Аналіз доходів банку за статтями
3. Аналіз витрат банку за статтями
4. Факторний аналіз прибутковості капіталу банку
?
Аналіз маржинального доходу
Банк вкладає кошти в активи, що показуються як статті в балансі. Від них він отримує доходи. Ці активи фінансуються коштами капіталу та зобов'язань, за придбання яких він відповідно сплачує відсотки, комісійні, збори, податки, що складають його витрати. При цьому, не можна заробити жодної гривні доходів, якщо не понести витрат хоча б на копійку. У цій ролі банк виступає як фінансовий посередник, що купує і продає ресурси.
Розглянемо ув'язку структури активів і пасивів за ціною придбання вільних коштів на фінансовому ринку та їх розміщення для задоволення потреб інших контрагентів цього ринку. За дохідністю активи можна поділити на:
А - недохідні, до яких належать основні засоби та нематеріальні активи;
Б - малодохідні: кошти в касі, на коррахунках в НБУ та інших банках, спекулятивні цінні папери та ін. активи;
В - високодохідні: кредитно-інвестиційний портфель, вкладення у дочірні та асоційовані компанії.
За рівнем витрат пасиви можна поділити на:
Г - безоплатні: власний капітал банку;
Д - дешеві зобов'язання: кошти інших банків, бюджетні кошти, депозити, кредиторська заборгованість;
Е - дорогі зобов'язання: міжбанківські кредити, субординований борг.
Ця ув'язка має такий вигляд (рис. 2):
Рис. 2. Ув'язка структури пасивів і активів за ціною придбання вільних коштів і їх розміщення
Вкладення 50 % дешевих зобов'язань у високодохідні активи забезпечує банку прибутковість його діяльності.
Завдання аналізу:
1. Оцінити валовий маржинальний дохід і ціну посередництва.
2. Оцінити операційну маржу банку і вплив факторів на неї.
3. Оцінити чисті операційні витрати і "мертву" точку дохідності банку.
4. Оцінити за спредом дохідності цінову політику банку.
Джерела інформації:
o Фінансова звітність за формами № 1, 2 та примітки до них.
o Балансові групи рахунків 6-го класу "Доходи" і 7-го класу "Витрати".
o Примітка 1. Облікова політика.
o Примітка 31. Відсотковий ризик.
Аналіз маржинального доходу розпочинається за даними фінансової звітності, форма № 2 Звіт про прибутки та збитки і даними приміток 2-9. Розглянемо динаміку активів і темпи їх зростання за звітний та минулий роки (табл. 6).
Таблиця 6.
Динаміка активів, тис. грн.
№ з/п Назва статей Умовні позначення
Звітний рік Минулий рік Темп зростання, %
1 2 3 4 5 6
1.
1.1. 1.2. Чистий відсотковий дохід
Відсотковий дохід
Відсоткові витрати м%
Д%
в% 5285,0 7385,0 2100,0 5469,0 7280,0 1811,0 96,63 101,39 115,96
2.
2.1. 2.2. Чистий комісійний дохід
Комісійний дохід
Комісійні витрати Кдч
Кд
Кв 450,0
491,0
41,0 325,0
368,0
43,0 138,46
133,42
95,35
3. Дивідендний дохід Дд 2,5 1,2 208,33
4. Чистий торговельний дохід
Тдч 54,0 49,0 110,20
5. Прибуток/збиток від інвестиційних ЦП Пцп - - -
6. Прибуток від довгострокових вкладень та інвестицій ПДВ - - -
7. Інший операційний дохід
Діо 17,5 4,8 364,58
8. Операційний дохід Мв 5808,9 5849,0 99,31
9. Управлінські витрати
By 1442,0 1892,8 76,18
9.1. 9.2. Загальноадміні-стративні витрати Витрати на персонал
Вз Вп 980,6 461,4 1325,0 567,8 74,01 81,26
10. Прибуток від операцій
Мо 4366,9 3956,2 110,38
11. Витрати на безнадійні та сумнівні борги
Ваб
12. Прибуток до оподаткування
Пдо 4366,9 3956,2 110,38
13. Податок на прибуток
НП 1310,0 1147,3 114,18
14. Прибуток після оподаткування Пн 3056,9 2809,9 109,79
15. Непередбачені доходи/витрати Дн + 12,0 -4,5 X
16. Чистий прибуток Пч 3068,9 2805,4 109,39
Маржа - це частка прибутку в ціні одиниці активів, або різниця ціни розміщення коштів і витрат на їх залучення.
Розглянемо види маржинального доходу, їх суть і методику обрахунку. Для полегшення розуміння розділимо всі доходи на відсоткові (Д %) та доходи невідсоткові (Д інші), а витрати відповідно на відсоткові (В %) та інші (В інші). Тоді:
Д=Д % + Дсер
У нас:
Дінші = Кдч + Дд + Тдч + Пцп + Пдв + Дід;
В= В% + Вінші
Вінші = Вз + Вп
Різниця між відсотковими доходами і відсотковими витратами називається відсотковою маржею:
М%= Д%-В%
Відсоткова маржа засвідчує ефективність роботи з під-відсотковими активами і зобов'язаннями. Рівень відсоткової маржі на одиницю активів покаже прибутковість 1-ї грн активів у частині різниці між ціною продажу і ціною придбання фінансових ресурсів. Це записується так:
Р м% = (Д% - В %)/Асер ,
де Рм - рівень відсоткової маржі; Д % - відсотковий дохід; В% - відсоткові витрати; Асер - активи, що вирахувані за середньою ариф-метичною.
Згідно з Базельською угодою, відсоткова маржа до середніх активів має складати не менше 4,5 % , а як різниця між відсотковими ставками розміщення і залучення коштів - 1,25 пункта.
Валова маржа - це зароблений банком дохід, що залишається у нього. її визначають так:
Мв = М % + Дінші, або Мв = Д - В %
Валова маржа на одиницю активів називається ціною посередництва. Згідно з Базельською угодою, вона має складати на одиницю сумарних балансових активів не менше 6,5 %.
Операційна маржа - це маржинальний дохід, що залишається в банку після покриття валовою маржею управлінських та господарських витрат. її визначають так:
Мо = Мв - Вінші, або Мо = Д - В
Згідно з Базельською угодою, рівень операційної маржі до сумарних активів має складати не менше 2 % .
На операційну маржу впливає дві групи факторів, а саме відсоткова маржа (М %) та чисті операційні витрати (В ), що видно з рівняння:
Мо = Мв - Вінші
Підставимо формулу визначення валової маржі. Тоді отримаємо:
Мо = М % + Дінші - Вінші
Різниця між непроцентними доходами і невідсоткови-ми витратами називається чистими операційними витратами. Тоді:
Воч + Дінші - Вінші,
Мо + М% + Воч
Оскільки в банку інші витрати завжди більші інших доходів, то рівняння змінить знак на протилежний і в кінцевому вигляді буде так:
Мо =М % - Воч
Отже, операційна маржа банку - це різниця між відсотковою маржею та чистими операційними витратами.
У будь-якому банку невідсоткових доходів недостатньо для покриття управлінських витрат. Але чим вище це покриття, тим кращим є фінансове становище банку. Його керівництву потрібно менше піклуватися про те, де заробити відсоткові доходи, щоби досягти нульового прибутку. У той же час невідсотковий дохід менше залежний від зміни та ризиків зовнішнього середовища. Його створення банком є більш гарантованим, ніж відсоткового доходу.
Мінімальний управлінський дохід (Дмін), що покриває управлінські витрати,визначає "мертву" точку дохідності банку. Після

 
 

Цікаве

Загрузка...