WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Менеджмент банківської системи на прикладі - Реферат

Менеджмент банківської системи на прикладі - Реферат

встановлювати плаваючу процентну ставку. Оптимальна частка процентів, що надходять по довгострокових позиках, у загальному об'ємі процентних доходів не повинна перевищувати 15 % для банків, які не займаються інвестиційною діяльністю.
Висока питома вага доходів від міжбанківських кредитів свідчить про спеціалізацію банку на таких операціях.
Міжбанківські позики - стабільне джерело надходжень процентів, але менш прибуткове, ніж короткострокові позики комерційним структурам, які одночасно є більш ризикованими.
Найбільшу питому вагу в процентних доходах займають проценти, отримані за міжбанківськими кредитами, що становлять - 209%, банку необхідно зосередити увагу на найбільш прибуткових кредитах, але не за рахунок ліквідності свого банку.
В умовах інфляції можливості зросту доходів за рахунок процентів за наданими кредитами зменшується. Наскільки банк активно використовує інші джерела доходів, ми покажемо за допомогою аналізу структури непроцентних доходів.
Узагальненим показником дохідності банку є середня величина доходу на одного робітника, яка обчислюється діленням валового доходу на фактичну чисельність робітників.
Таблиця 6.
Кредитні доходи Ощадного банку
Путильського відділення № 6799
за 1999 рік. (гривні)
№ п/п Показники Рівень доходності, %
1 Процентні доходи (валові)
------------------------------------
залишки за позичк. рахунками 78223
---------- х 100%=298
26292
2 Проценти за короткотерм. поз.
---------------------------------------
залишки за позичк. рахунками 14090
---------- х 100%=54
26292
3 Проценти за міжбан. кред.
------------------------------------
залишки за позичк. рахунками 55000
---------- х 100%=209
26292
4 Проценти за довгостр. кред.
------------------------------------
залишки за позичк. рахунками 9133
------- х 100% =35
26292
Таблиця 7.
Доходність некредитних операцій по Ощадному банку
Путильського відділення № 6799 за 1999 рік.
№ п/п Основні канали одержання непроц. доходів Сума грн. Питома вага елементів, %
1 Доходи від операцій з держ. цінними паперами
20529
29,5
2 Доходи і комісія за надані послуги
19429
29,0
3 Доходи від операцій з іноземною валютою
8163
11,8
4 Інші операційні доходи
21346
30,7
5 Всього 69467 100
В 1999 році середня величина дохідності на одного робітника становила:
* І997 рік - 150061 : 50 = 3001,22 грн.;
* 1999 рік - 147690 : 44 = 3356,59 грн.
Отже, ми можемо зробити висновок, що на зріст валових доходів банку впливають:
* підвищення рівня дохідності кредитних операцій (процентні доходи);
* збільшення частки "працюючих" активів, тобто активів, які приносять доход. До них відносяться: короткострокові позики, довгострокові кредити іншим банкам, цінні папери, паї, акції, заборгованість по факторингу, кошти, перераховані підприємствам для проведення спільної діяльності;
* зріст дохідності кредитних операцій.
На основі цього ми можемо зробити деякі рекомендації, які сприяють росту непроцентних доходів. Банкові рекомендується розширювати спектр платних послуг та інших нетрадиційних операцій, таких як:
* надання консультаційної допомоги;
* посередництва в розміщенні цінних паперів своїх клієнтів;
* надання гарантій, поручительств;
* участь у прибутках.
Аналіз витрат ми здійснюємо за такою ж схемою, що й аналіз доходів: витрати всього = процентні витрати + непроцентні витрати.
Процентні витрати за 1999 рік склали: 13311 гривень, а непроцентні витрати: 131121 гривню.
До непроцентних витрат відносять:
1. Операційні витрати за цей період відповідно включають:
* поштові і телеграфні витрати за операціями клієнтів - 10721 гривню;
* комісійні витрати за послугами і кореспондентськими відношеннями -
2. Витрати по забезпеченню функціонування банку:
* на утримання апарату управління - 67042 гривень;
* господарські витрати (амортизаційні відрахування, орендна плата та інші) - 23128 гривень.
3. Інші витрати - 30230 гривень.
Таблиця 8.
Структура витрат Ощадного банку
Путильського відділення № 6799 за 1998-1999 рр.

п/п Група витрат 1998 рік 1999 рік
Сума
гривні. Питома
вага -% Сума
гривні. Питома
вага -%
1 Процентні витрати 10974 7,67 13311 9,22
2 Непроцентні витрати 132030 92,33 131121 90,78
3 Витрати всього: 143004 100 144432 100
З таблиці видно що непроцентні витрати займають значну частину в сумарних витратах. Частково це виправдано. Існує ряд причин, які носять об'єктивний характер, тобто не залежать від банку. Наприклад, оплата за канали електронного зв'язку. Існують і інші фактори, які банк на може сам ліквідувати: зменшити непроцентні витрати, що відразу відобразиться на рості його прибутку.
Процентні витрати залежать від середньої процентної ставки по вкладах населення.
Таблиця 9.
Залишки по вкладах по Ощадному банку
Путильського відділення № 6799 за 1998-1999 рр.
№ п/п Показники 1998 рік 1999 рік
Сума,
гривні. Питома
вага -% Сума,
гривні. Питома
вага -%
1 Розрахункові поточні та інші рахунки клієнтів
10485
5,84
19293
10,23
2 Внески громадян 168929 94,16 169245 89,77
3 Залучені кошти всього
179414
100
188538
100
Затрати на обслуговування розрахункових рахунків найменші. Це найбільш дешевий ресурс для банку. Збільшення частки вказаного компонента в ресурсній базі зменшує процентні втрати банку. Однак розрахункові рахунки - це найбільш не передбачений. інструмент тому висока їх частка послаблює ліквідність банку.
Збільшення об'єму залучення коштів на вклади громадян є позитивним моментом, незважаючи на ріст процентних витрат. Строкові вклади виявляються найбільш стабільною частиною залучених коштів, що дозволяє здійснювати кредитування на більш тривалі строки і, отже, під більш високий процент.
Таблиця 10.
Структура непроцентних витрат Ощадного банку
Путильського відділення № 6799 за 1999 рік.
№ п/п Статті витрат Сума (грн.) Питома вага - %
1.
2.
3.
4.
5. Операційні витрати в тому числі:
" поштові і телефонні витрати по операціях клієнтів
" оплачена комісія за послугами
" витрати на утримання апарату управління
" господарські витрати
" інші
10721
67042
23128
30230
8
51
18
23
Непроцентні витрати: всього 131121 100
З цих показників можна зробити висновок, що банку необхідно зменшити питому вагу витрат на операційні витрати та інші. Мабуть, недоцільно скорочувати витрати на утримання апарату управління. Розглядаючи висновки даного аналізу, ми можемо відмітити, що скороченню витрат банку будуть сприяти:
* гармонізація структури ресурсної бази, тобто збільшення частки розрахункових і вкладних рахунків. Для цього потрібно створити в банку

 
 

Цікаве

Загрузка...