WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Менеджмент банківської системи на прикладі - Реферат

Менеджмент банківської системи на прикладі - Реферат

клієнтів
10485
19293
3.719
7.471
12. Депозити юридичних осіб
-
-
-
-
13. Вклади громадян 168929 169245 59.818 65.541
14. Кошти клієнтів в іноземній валюті
-
220
-
0.085
15. Міжбанківський кредит
-
-
-
-
16. Кредитори 5953 1660 2.112 0.643
17. Прибуток 7057 3257 2.503 1.261
18. Інші пасиви 1687 4831 0.597 1.871
Всього пасив 281935 258229 100 100
Використовуючи дані балансу, ми можемо провести оцінку питомої ваги кожної активної та пасивної статей балансу. Аналізуючи активну частину балансу, в 1999 році ми можемо побачити, що найбільшу питому вагу займає стаття "інші активи" - 39,278% в загальній сумі активів. Питома вага статті "інші активи" в порівнянні з 1998 роком зросла на 4,118%. На 1,242% зменшилася питома вага прибутку в загальній сумі пасивів. Для того, щоб зрозуміти цю зміну, необхідно провести більш глибокий аналіз факторів, які в тій чи іншій мірі впливають на кінцевий результат, тобто прибуток. Почнемо з аналізу доходних і витратних статей, таблиця 2.
Проаналізувавши дані показники ми можемо побачити, що основний доход банк отримує від проведення процентної політики. Сума доходів зменшилася на 2371 гривни. Це вплинуло на зменшення прибутку, що залишається в розпорядженні банку.
Фактори, які впливають на доходи банку, співвідносять з активами. Розрахунки показують, наскільки прибутковими виявилися операції банку за 1999 рік.
Так, проценти одержані за кредити найбільше впливають на доходи банку, та прибуток. Узагальнюючим показником, який характеризує ефективність діяльності банку є рівень рентабельності. Він визначається як відношення суми отриманого прибутку до суми проведених витрат. За 1998 рік рівень рентабельності банку відповідно становив:
Таблиця 2.
Показники доходних і витратних статей балансу Ощадного банку
Путильського відділення № 6799 за 1998-1999 рр.
№ п/п Показники Сума грн. Питома вага статей у ВД -%
1998 рік. 1999 рік. 1998 рік. 1999 рік .
1 Доходи від господарсько- комерційної діяльності
32866
66663
22
45
2 Доходи від облігацій 44773 20529 30 14
3 Проценти за надані позики населенню
45661
11560
31
8
4 Комісійна винагорода від організацій
15366
14082
10
9
5 Комісійна винагорода від населення
5620
5347
4
4
6 Інші доходи 5775 29509 4 20
7 Всього доходу 150061 147690 100 100
8 Проценти по вкладах населення
10974
13311
7
9
9 Амортизаційні відрахування
7946
4394
5
3
10 Адмінгосподарські і операційні витрати
96307
96497
64
67
11 Інші витрати 27777 30230 18 21
12 Прибуток 7057 3257 5 2
13 Платежі до бюджету 2815 - - -
14 Прибуток, що залишається у розпорядженні банку
4242
3257
3
2
15 Податок на прибуток - - - -
Таблиця 3.
Структура витрат Ощадного банку
Путильського відділення № 6799 за 1999 рік
№ п/п Показники Сума (грн.) В % до підсумку
1 2 3 4
1 Витрати банку:
проценти, сплачені по вкладах населення
13311
9,2
2 Витрати на утримання персоналу
67042
46,5
3 Господарські витрати 33849 23,4
4 Інші витрати 30230 20,9
5 Всього витрат: 144432 100
3257 грн. (прибуток)
P= ------------------------------ * 100% = 2,26 %
144432 грн. (витрати)
Цей показник свідчить про те, що банк мало рентабельний. Тому необхідно в майбутньому ефективніше використовувати ресурси банку на кредитування фізичних та юридичним осіб та забезпечення своїх поточних потреб.
Аналіз доходів ми проводимо на основі даних рахунків, згрупованих в розділі балансу "Доходи та витрати банку", а також форми звітування №2 "Звіт про доходи та витрати". В процесі аналізу ми використовуємо такі методи:
- економічно обгрунтовані групування доходних та витратних аналітичних рахунків балансу банку
- структурний аналіз;
- оцінка динамічних рядів показників по кварталах та роках;
- виявлення ступеня залежності показників від окремих факторів та їх зміст.
Мета аналізу - виявлення резервів росту прибутковості банківської діяльності, формування рекомендацій на цій основі.
Ми здійснюємо групування валових доходів по наступній схемі:
а) процентні доходи
б) непроцентні доходи.
При аналізі банківських доходів ми визначаємо питому вагу кожного виду доходу в їх загальній сумі. Найбільшу питому вагу в статті доходів складають доходи за надані позики юридичним особам, що становлять - 45,13%, доходи від операцій державними цінними паперами - 13,90%, і доходи та комісійні за надані послуги - 13,16%.
Таблиця 4.
Структура доходів Ощадного банку
Путильського відділення № 6799 за 1999 рік.
№ п/п Показники Сума (грн.) Питома вага у загальній сумі доходів, %
1 1.1.Процентні доходи.
Доходи за надання процентних послуг всього:
в тому числі:
а)за кредити, надані юр. особам
б) за кредити, надані фіз. особам
78223
66663
11560
52,96
45,13
7,83
2 Доходи від операцій з цінними паперами, всього:
- доходи за операціями з державними цінними паперами
20529
20529
13,90
13,90
3 Доходи і комісійні за надані послуги
19429
13,16
4 Доходи від операцій з іноземною валютою
8163
3,29
5 Інші операційні доходи 21346 14,45
6 Всього доходів 147690 100,00
Зріст процентних доходів в цілому міг здійснюватись за рахунок впливу двох факторів: зросту середніх залишків за виданими кредитами; зросту середнього рівня процентної ставки за кредит, стягується.
Аналізуючи процентні доходи, потрібно дослідити їх структуру.
Таблиця 5.
Структура процентних доходів від наданих кредитів
по Ощадному банку
Путильського відділення № 6799 за 1998- 1999 рр.

п/п Основні канали надходження процентних доходів 1998 рік 1999 рік
Сума, гривні. Питома
вага -% Сума, гривні. Питома
вага -%
1
2
3
4 Нараховані і одержані проценти:
" за короткостроковими позиками;
" за довгостроковими позиками;
" за міжбанківськими кредитами;
46912
9515
22100
60
12
28
14090
9133
55000
18
12
70
5 Процентні доходи - всього
78527
100
78223
100
Зріст надходжень процентів за короткостроковими позиками в порівнянні з довгостроковими в умовах інфляції потрібно розцінювати позитивно, оскільки тільки короткострокові вкладення можуть виявитися ефективними.
З точки зору перспективи не можна повністю відмовитися від довгострокових позик, які в найбільшій мірі підвладні інфляції. Участь банку в довгострокових проектах може в майбутньому принести значний прибуток, який окупить сьогоднішні витрати. По довгострокових позиках доцільно

 
 

Цікаве

Загрузка...